بسته پیامک از خود تاخدا


پیامک آداب پذیرایی از مهمان

« ازخودتاخدا/مردى امیرالمومنین(ع)رابه میهمانى دعوت کرد.حضرت فرمود:میپذیرم به شرط اینکه 3قول به من بدهى،ازبیرون چیزى براى من تهیه نکنى،آنچه درمنزل داری ازمن دریغ نکنی،به زن وفرزندانت سخت نگیری. »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۵     ۲۲:۰۰

پیامک مهمان و مهمان داری

« ازخودتاخدا/پیامبر(ص):مهمان،روزى خودرامى آوردوگناهان اهل خانه رامى بردهرخانه اى که مهمان برآن واردنشود،فرشتگان واردش نمى شوند. »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۳     ۲۲:۰۰

پیامک آداب نوروز

« ازخودتاخدا/
امام صادق.ع فرموده اند:در نوروز غسل کن وتمیزترین لباسهاى خود را بپوش وبه بهترین عطر خود را خوشبو کن واین روز را روزه بگیر. »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۱     ۲۲:۰۰

پیامک رابطه گناه و روزی

« امام علی(ع):ازگناهان بپرهیزید؛زیراروزىِ بنده ‏اى که دست به گناه آلاید،بندآید.(گزیده تحف العقول ) »  
[+]
۱۳۹۲/۱۲/۲۷     ۲۲:۰۰

پیامک بی اعتنایی به دنیا

« امام علی(ع):ازدنیابرحذرباشیدکه دنیا،بس بى ‏وفاوفریبنده وحیله ‏گراست؛هم مى ‏دهدوهم دریغ مى‏ ورزد،هم مى ‏پوشاندوهم برهنه مى ‏سازد.آسایش آن ،نمى‏ پایدورنجش،به سرنمى‏ آیدوطوفان گرفتارى ‏ها وبلایش،آرام نمى ‏گیرد.
(بحار الأنوار : ج 73 ، ص 83) »  
[+]
۱۳۹۲/۱۲/۲۵     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/حضرت زهرا(س):اگربه آنچه به شماامرمیکنیم عمل کنی وازآنچه شمارابازمیداریم دوری کنی،ازشیعیان مایی وگرنه هرگز.(بحار،ج68،ص155) »  
[+]
۱۳۹۲/۱۲/۲۳     ۲۲:۰۰

پیامک استحباب تفکر نمودن

« امام رضا(ع):عبادت نمازوروزه زیادنیست،بلکه عبادت تفکرنمودن درکارخداست. »  
[+]
۱۳۹۲/۱۲/۲۰     ۲۲:۰۰

پیامک نقش دل و قلب در نزدیکی و قرب الهی

« ازخودتاخدا/آقامجتبی تهرانی:دل به هرمقداری که بواسطه عبادات،جلاوصفاپیداکند،به همان میزان انسان رابه ربش(خدایش) نزدیک ومقرب می نماید. »  
[+]
۱۳۹۲/۱۲/۱۶     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« حضرت فاطمه زهرا(س):خداوندایمان رامایه پاکیزگى شماازشرک قراردادونمازرامایه دورشدن شماازتکبرقراردادوزکات رابخاطرپاکیزگى جان وروان وافزایش روزى واجب کرد.(نهج الحیاة،ص ۱۰۲ ) »  
[+]
۱۳۹۲/۱۲/۱۱     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع):«خداونددرتمام اشیا،چیزى رابرگزیده است وازمیان ایّام،روزجمعه را»
امام باقر(ع):«خورشیدبرروزى طلوع نکردکه بافضیلت ترازروزجمعه باشد»ذکرصلوات برترین ذکراست
*اللهم صل علی محمدوآل محمدوعجل فرجهم »  
۱۳۹۲/۱۲/۹     ۰۹:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/گوش دادن به صدای وجدان نیازبه خلوت داردانسان هاازخلوت باخودمی ترسنددرنتیجه به هرصدایی گوش می دهندجزصدای درون!!! »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۴     ۲۲:۰۰

پیامک چه کنیم نماز صبحمان قضا نشود؟

« ازخودتاخدا/ازآیت الله بهجت(ره)سوال شد:چه کنیم تانمازصبحمان قضانشود؟فرمودند:کسی که باقی نمازهایش رادراول وقت بخواندخدااورابرای نمازصبح بیدارخواهدکرد! »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۲     ۲۱:۰۰

پیامک ویژگی های فرد با ایمان

« امام باقر(ع):پدرم امام على بن‏ الحسین(ع)میفرمودند:هرکس داراى چهارویژگى باشد،ایمانش کامل است،وگناهانش ازاوخواهدریخت وپروردگارش رادرحالیکه ازاوخوشنوداست ملاقات خواهد کرد: 1-کسى که حق مردم رابه خاطرخدااداکند 2-بامردم راست سخن گوید3-اززشتی هاپیش‏ خداومردم حیاوپرهیزکند4-باخانواده ‏اش بااخلاق خوب برخوردکند.(امالى مفید،ص 299 ) »  
[+]
۱۳۹۲/۱۲/۲۸     ۲۲:۰۰

پیامک خداوند مستکبران را دوست ندارد

« ازخودتاخدا/فیض کاشانى روایت میکندکه:حضرت امام حسن(ع)گه گاهى درمیانه راه به گدایان برخوردمیکردندکه نشسته وچند تکه نان میخوردند،آنان حضرت رادعوت میکردندوامام حسن(ع)نیزمی نشست وازغذاى آنان میخوردومى‏فرمودند:خدا مستکبران رادوست ندارد.(محجة البیضاء ج 4 ص 33) »  
[+]
۱۳۹۲/۱۲/۲۶     ۲۲:۰۰

پیامک دشواری و گرفتاری مومن

« ازخودتاخدا/حسین علوان روایت کردکه حضرت صادق(ع)-درحالیکه سدیرنزدشان بود-فرمودند:خداوندوقتی بنده ای رادوست داشته باشداورابا بلا،به سختی می فشارد(می اندازد)وای سدیر!ماوشمابابلاصبح وشام میکنیم(کافی،ح2348) »  
[+]
۱۳۹۲/۱۲/۲۴     ۲۲:۰۰

پیامک جایگاه فرد توبه کار در پیشگاه حق تعالی

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):به راستی که خداوندبنده ای که بوسیله گناه آزموده وآزمایش شده سپس توبه نموده است رادوست میداردوبنده ای که اصلابه گردگناه نگشته ازبنده ای که گناه کرده وتوبه نموده برترست(جهادبانفس) »  
[+]
۱۳۹۲/۱۲/۲۲     ۲۲:۰۰

پیامک جهاد با نفس/حسابرسی اعمال در هر روز

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):شماراچه شده است که رسول الله(ص)رااندوهگین میسازید؟آیانمیدانیداعمال شما(چه نیکوکاروچه نابکار)براوعرضه میشود(هرصبحگاه)؟پس هرگاه دراعمال شماگناهی مشاهده کنداندوهگینش میسازد،پس اندوهگین نسازیدواورا(بااعمال خوب خود)خوشحال بگردانید.(جهادبانفس/ح888) »  
[+]
۱۳۹۲/۱۲/۱۸     ۲۲:۰۰

پیامک ریا در اعمال عبادی

« ازخودتاخدا/امام باقر(ع):نگهداری عمل،مشکلترازانجام آنست.مردی صله بجامی آورد،وازبرای خداانفاق میکند؛پس ثواب پنهانی آن عمل برای اوثبت میشودسپس آن عمل را در نزدمردم ذکرمیکندپس ثوابی که نوشته میشودمحومیگرددوثواب عمل آشکاراکه کمترازپنهانیست به جهت اونوشته میشوداگربرای باردوم آن عمل راذکر کندآن ثواب محوو عمل ریابرایش ثبت گردد(معراج السعاده) »  
[+]
۱۳۹۲/۱۲/۱۴     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« شیخ حسنعلی نخودکی(ره):حضورقلب،برای انسان ازابتدامشکل است بایدمقیدشدکه نمازدراول وقت گذارده شودوبرای انجام نمازهادراول وقت،بایدازهرکاری دست کشید،سپس لازم است که معانی کلمات نمازرادرک کرد،باری سعی کنید که معانی نمازراخوب بفهمیدودرهنگام قرائت به معانی مزبورتوجه نمائیدودرطریقه حقیراصل همه کارهاتوجه به معانی نمازاست،بعدچیزهای دیگر! »  
[+]
۱۳۹۲/۱۲/۱۰     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« آیةالله بهجت:لازم نیست که انسان درپی این باشدکه به خدمت حضرت ولی عصر(عج)تشرّف حاصل کند؛بلکه شایدخواندن دورکعت نماز،سپس توسّل به ائمه(علیهم السلام)بهترازتشرّف باشد.[درمحضربهجت:1/187] »  
۱۳۹۲/۱۲/۸     ۲۲:۰۰