بسته پیامک از خود تاخدا


پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع):کسی که از روی اخلاص«لااله الاالله»بگوید داخل بهشت شودواخلاصش این است که«لااله الاالله»اوراازارتکاب محرمات خداباز دارد. »  
[+]
۱۳۹۲/۱۲/۶     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« آیةالله بهجت:معیار اصلی، نماز است. این نماز، بالاترین ذکر است، شیرین ترین ذکر است، برترین چیز است... همه چیز تابع نماز است؛ باید سعی کنیم این نماز را حسابی درستش کنیم... وقتی نماز درست شد، با حال گشت، انسان آدم شده است. بالاخره محک، نماز است! »  
[+]
۱۳۹۲/۱۱/۳۰     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع):هنگامى که روزفرارسدگوید:تامیتوانى دراینروزازکارهاى خیر انجام بده که من درقیامت درپیشگاه خداوندشهادت مى دهم وبدان که من قبلادراختیارتونبودم ودرآینده نیزپیش توباقى نخواهم ماند.همچنین هنگامى که شب فرارسدچنین زبان حالى راخواهد داشت.
وسائل الشیعه :ج 16ص93 ح2. »  
[+]
۱۳۹۲/۱۱/۲۹     ۰۷:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« آیت الله بهجت:ما عظمتی نداریم،همین اندازه عظمت داریم که می ایستیم؛ بعدهمین رادررکوع،نصفه می کنیم؛وبعد به سجده و خاک برمی گردیم. »  
[+]
۱۳۹۲/۱۱/۲۶     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام علی(ع):هرکه ازخداوندسبحان پرواکندخداونداوراازهرغمی برهاندوازهرتنگنایی بیرون کند.(شرح غررالحکم،ج5فص380) »  
۱۳۹۲/۱۱/۱۹     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« آقامجتبی تهرانی(ره):آنهایی که دنبال این هستندکه حسنات راذخیره کنند،ازبهترین ذکرهاصلوات است.مادربین اذکاردوذکرداریم که اینهاسرآمداذکارهستندوآن دوعبارت از«صلوات»و«استغفار»این دوذکرکاربردگره‏ گشایی دارند »  
[+]
۱۳۹۲/۱۱/۱۵     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع):سه چیزفردرااز دستیابی به مقامات عالی باز میدارد:کوتاهی همت،کم تدبیری(چاره جویی)وناتوانی در اندیشه(تحف العقول،ص315) »  
۱۳۹۲/۱۱/۱۳     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« رسول الله(ص):سه چیز است که هرکس باآنهاخداوند رادیدار کند،ازهردری که بخواهدواردبهشت شود:کسی که اخلاقش نیکوباشدودرآشکارونهان ازخداوندبترسدوبحث وجدل را رها کنداگرچه حق با او باشد!(بحار،ج2،ح139) »  
۱۳۹۲/۱۱/۹     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع):همه اشیاءدربرابرمومن خاشع اند.هرگاه برای خدااخلاص ورزدخداوندهمه چیزراازاومیترساندحتی خزندگان ودرندگان زمین وپرندگان هوارا »  
[+]
۱۳۹۲/۱۱/۶     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« س:اجمالاًبفرماییدحضورقلب،چگونه حاصل میشود؟
ج:بسمه تعالی،اگرمقصود،حضورقلب است،بانوافل وعبادات مستحبّه تحصیل میشودوازآن جمله،تبدیل فرادابه جماعت است.تحصیل حضورقلب به این میشودکه دراوقات غفلت به خودفشارنیاورد؛ودراوقات حضور،اختیاراًآنراازدست ندهد.(آیت الله بهجت-رض-) »  
[+]
۱۳۹۲/۱۱/۱     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« رسول الله(ص):هرکس میخواهدتوانگرترین مردم باشد،پس به آنچه دردست خداست اطمینانش بیشتر باشد ازآنچه دردست غیرخداست(بحارج73،ص178) »  
۱۳۹۲/۱۲/۴     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع):هر که در چهار موقع ، مالک نفس خود باشد: هنگام رفاه و توسعه زندگى ، هنگام سختى و تنگ دستى ، هنگام اشتها و آرزو و هنگام خشم و غضب ؛ خداوند متعال بر جسم او، آتش را حرام مى گرداند.
(وسائل الشیعه : ج 15 ص 162 ح 8) »  
[+]
۱۳۹۲/۱۱/۲۹     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام عصر(ع):اگرطلب مغفرت وآمرزش بعضی شماهابرای همدیگرنبود،هرکس روی زمین بودهلاک میگردیدمگرآن شیعیان خاصّی که گفتارشان باکردارشان یکیست »  
[+]
۱۳۹۲/۱۱/۲۸     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام باقر(ع):سه خصلت ازدشوارترین کارهای بندگان است:قضاوت منصفانه درباره خویش،کمک به برادرباهمه امکانات،یادخدادرهمه احوال(الخصال،ص131) »  
۱۳۹۲/۱۱/۲۲     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع):امام خودرابشناس،البته چون امام راشناختی-چه ظهور زودتر اتفاق افتدچه دیرتر- به تو زیانی نمیرسد.(بحارج52/ح141) »  
۱۳۹۲/۱۱/۱۷     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع):زندگی دنیایی رابرچهارچیزبناکرده ام:
1-فهمیدم که عمل مرادیگرى انجام نمیدهد،پس به کوشش پرداختم
2-دانستم که خداوندبرحال من اطلاع دارد،پس خجالت کشیدم
3-فهمیدم روزى مرادیگرى نخواهدخورد،پس آرامش یافتم
4-دانستم بالاخره به سوى مرگ میروم،به همین جهت آماده آن شدم »  
[+]
۱۳۹۲/۱۱/۱۴     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع):هرکس میخواهددرجوارپیامبرش ودرجوارعلی(ع)وفاطمه(س)باشد،زیارت حسین(ع)راترک نکند!(وسائل الشیعه،ج14، ح425) »  
۱۳۹۲/۱۱/۱۰     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« رسول الله(ص):مواظبت بسیارشخص برانجام نمازها،بردین داربودنش کفایت میکند »  
[+]
۱۳۹۲/۱۱/۷     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام علی(ع):امربه معروف ونهى ازمنکرنه اجلى رانزدیک مى کنندونه ازروزى کم مى نمایند،بلکه ثواب رادوچندان وپاداش رابزرگ مى سازندوبرترازامربه معروف و نهى از منکر سخن عادلانه اى است نزد حاکمى ستمگر! »  
[+]
۱۳۹۲/۱۱/۴     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« آقامجتبی تهرانی(ره):غیراولیای خدا،بایدهمیشه مراقبت کنندکه عباداتشان هم برروی قلبشان اثرسوءنداشته باشدمایکسری وظایف واجبات داریم،یکسری هم مستحبات.همه اینهابرای دل،جنبه تغذیه ای دارند.امابایدمراقبت کردکه به واسطه انجام مستحبات،قلب ازعبادات حالت انزجارپیدانکندوهمیشه درحال اقبال به عبادت باقی بماند. »  
[+]
۱۳۹۲/۱۰/۳۰     ۲۲:۰۰