بسته پیامک از خود تاخدا


پیامک از خود تاخدا

« پیامبراعظم(ص):ازهوی وهوس بپرهیزید،زیراهوی وهوس انسان راکوروکرمیکند. »  
[+]
۱۳۹۲/۱۰/۲۹     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« ازامام سجاد(ع)سوال شد:اگرکسی حق یک مسلمان راضایع کند،آن مسلمان چگونه میتواندحق خویش رابستاند؟حضرت فرمودند:درقیامت به اندازه حق مظلوم از اعمال نیک ظالم برمی دارندوبه اعمال مظلوم می افزایندواگرحسنه ای نداشت گناهان مظلوم رابه پرونده اعمال ظالم منتقل میکنند.(کافی،ج8،ص106) »  
۱۳۹۲/۱۰/۲۶     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« حضرت صادق(ع):نظربه طول رکوع وسجودکسی نکنید،وبه آن فریفته نشوید؛زیراممکن است امری باشدکه به آن معتادشده وبه این جهت نتواندترک کند؛ولیکن نظربه صدق کلام وامانتداری اوکنید،وخوبی اورابه این دو صفت دریابید. »  
[+]
۱۳۹۲/۱۰/۲۲     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« چراتوفیق خواندن نمازشب ندارم؟پاسخ استادآقاتهرانی:1.گناه2.بی نظمی درخواب3.پرخوری قبل ازخواب:نبایددرهنگام شب خودراازغذاسیرکرد4.بی‌توجهی به انجام این برترین عبادت:چون معرفتی جدی به این عمل خداپسندانه نداشته برآن شوق ندارد! »  
[+]
۱۳۹۲/۱۰/۱۹     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امیرالمومنین(ع):هرروزی که برانسان واردشودگوید:من روزجدیدی هستم،من براعمال وگفتارتوشاهدهستم،سعی کن سخن خوب ومفیدبگویی.کارخوب ونیک انجام دهی،من درروزقیامت شاهداعمال وگفتارتوخواهم بودوبدان امروزکه پایان یابددیگرمرانخواهی دید.(کافی،ج2،ح523) »  
۱۳۹۲/۱۰/۱۷     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام رضا(ع):به خداوندخوش گمان باش،زیراهرکه به خداخوش گمان است،خداباهمان گمانی که به خدادارد،با اوست!(تحف العقول) »  
[+]
۱۳۹۲/۱۰/۱۳     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« رسول الله(ص):ای علی!خوشاچهره ای که خدابه آن نظردارد:چهره ای که برگناهی می گریدکه کسی جزخدا از آن آگاه نیست!(تحف العقول) »  
[+]
۱۳۹۲/۱۰/۱۰     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« عارف واصل مرحوم دولابی(رض):درمستحبات خیلی کم حوصله نباشید،مرحوم حاج آقاحسین قمی باهمه ی موقعیت علمی واشتغالاتش مقیدبودکه هرروز زیارت عاشورا را در حرم باصدلعن وصدسلام بخواند! »  
[+]
۱۳۹۲/۱۰/۶     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام رضا(ع):سخاوتمندازخوراک مردم بخوردتامردم ازخوراکش بخورند،وبخیل ازخوراک مردم نخوردتاازخوراکش نخورند.(تحف العقول) »  
[+]
۱۳۹۲/۱۰/۴     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع):به راستی که مومن گناهی میکند پس ازبیست سال آن رابه یادمی آورد واز آن استغفارمیکند وموردآمرزش وبخشایش قرارمیگیرد و این یادآوری اش براى این است که مشمول غفران واقع شودوکافردرهمان ساعتی که گناه میکند آن رابه فراموشی می سپارد.(جهادبانفس، ح822) »  
۱۳۹۲/۹/۳۰     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« پیامبراعظم(ص):وعده مومن دین(بدهی) است،وعده مومن مانندقبول امانت است »  
[+]
۱۳۹۲/۱۰/۲۸     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« مردی خدمت امام حسین(ع)نامه نوشت وگفته بودمرابادوجمله نصحیت بفرمائید.امام درجوابش نوشتند:«هرکس بخواهدچیزی راازگناه به دست بیاورد،حتماناامیدمیشودویک وقت متوجه میشودکه دوان دوان برضدمطلوب خودمی رفته است.» »  
[+]
۱۳۹۲/۱۰/۲۴     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« حضرت عیسی(ع):معاشرت کنیدباکسانی که رویت آنهاخدارابه یادشمامی اندازد! »  
[+]
۱۳۹۲/۱۰/۲۰     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام حسین(ع):ای زاده آدم!توهمین روزهایی.هرروزکه برود،بخشی ازتومیرود! »  
[+]
۱۳۹۲/۱۰/۱۸     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« رسول خدا(ص):ای ابوذر!کسی ازگروه پرهیزکاران شمرده نمیشودمگراینکه ازنفس خودحساب کشدحسابرسی شدید،شدیدترازحسابی که شریکی ازشریک خودمیکشد،پس بایدبداندکه خوردنی ونوشیدنی وپوشاکش ازکجاست؟آیاازحلال است یاحرام؟ »  
[+]
۱۳۹۲/۱۰/۱۵     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« آیةالله بهجت(ره):ایرانی هابایدنعمت حرم حضرت امام رضا(ع)راکه زیارت آن برایشان فراهم است،مغتنم بشمارند!
انسان اگرهریک ازمشاهدمشرفه راطواف کند،همه مشاهدرادرهمه جا زیارت کرده است وبرای او مفیداست. »  
[+]
۱۳۹۲/۱۰/۱۱     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« رسول خدا(ص):خوشابه حال بنده ی گمنامی که خدااورابشناسدومردم اورانشناسندآنهاچراغ های هدایت وسرچشمه های دانش هستندبه واسطه آنهاهرفتنه تیره وتاری برطرف گردد؛آنان نه فاش کننده وپرده بردارازاسرارندونه ناسپاس »  
[+]
۱۳۹۲/۱۰/۸     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« حجت الاسلام قرائتی:اگرکسی نمازجمعه راسبک بشمارد این نشانه‌ی نفاق است.اگرکسی نرفتنش به نمازجمعه نشانه‌ی بی اعتنایی به نظام اسلامی باشداین نشانه‌ی نفاق است نمازی که باید مردم اطلاعات عمومی پیداکنند! »  
[+]
۱۳۹۲/۱۰/۶     ۱۰:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« مرحوم دولابی:برتربت امام حسین(ع)زیادسجده کردن اخلاق راعوض میکندبنای آفرینش برقربانی شدن مادون برای مافوق است،همه موجودات طبیعت خودراقربان مومن میکنند،اوخودراقربان اهل بیت میکندوآنهاخودراقربان خدامیکنند »  
[+]
۱۳۹۲/۱۰/۲     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق (ع):مثل شخصی که بردنیا حریص است همانند کرم ابریشم است که هرچه پیله رابیشتربه دورخودمى پیچد خارج شدنش ازدرون آن بعیدتر میشود تااینکه ازشدت اندوه میمیرد.بالاترین ثروت ازآن کسی است که اسیر حرص نباشد.(جهادبانفس، ح637) »  
۱۳۹۲/۹/۲۹     ۲۲:۰۰