بسته پیامک از خود تاخدا


پیامک از خود تاخدا

« امام صادق (ع):اف برمردمسلمانى که درطول هفته روزجمعه رابرای اموردینی خودآزادنمى گذارد، تااز(احکام) دین خود بپرسد.(الخصال، ص393) »  
۱۳۹۲/۹/۲۹     ۱۱:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« استادفاطمی نیا:یکی از دعاهایی که مستجاب نمیشود،اینست که ازخدابخواهیم که مارا امتحان نکند!ازامتحان چاره ای نیست؛ولی بایدازاوبخواهیم ماراباعافیت،ازامتحان پیروزوموفق بیرون بیاورد! »  
[+]
۱۳۹۲/۹/۲۵     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« رسول الله(ص):فرشته اى ازابتداتاانتهاى شب جمعه(ازسوی خدا)ندامیدهد:«آیاتقاضاکننده اى هست تاعطایش کنم؟آیاتوبه کننده اى هست تاتوبه اش رابپذیرم؟اى کسى که طالب خیرى!به سوى من آى،واى کسى که طالب شرّى!دست نگه دار»پیوسته این ندارامیدهدتااینکه صبح طلوع کند،وبه جایگاه خودبرگردد! »  
[+]
۱۳۹۲/۹/۲۱     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امیرالمومنین(ع):هرگزکسی رابرای افشای رازم سرزنش نکردم؛چراکه خود(درنگهداری آن)ازاونابردبارتربودم! »  
[+]
۱۳۹۲/۹/۱۷     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام عصر(عج)درتوقیع شریف خودبه شیخ مفیدخطاب به شیعیان فرمودند:«مادرمراعات احوال شمااهمال نمیکنیم وهرگزشمارافراموش نمی نمائیم.اگراینگونه نبود،هرآینه بلاهای سختی برشمانازل میشدودشمنان شمارافرامیگرفتند.» »  
[+]
۱۳۹۲/۹/۱۴     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« روزی ازعلامه حسن زاده آملی خواسته شدنصحیت وارشادی بفرمایند.فرمودند:سعی کنیدبانامحرمان تماس نداشته باشیدچه زن باشندوچه مرد!پرسیدند:آیامردهم نامحرم میشود؟فرمودند:هرکسی که باخدا انس نداشته باشد،نامحرم است »  
[+]
۱۳۹۲/۹/۱۲     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« خدایا
مرا در گسترش عدل و داد، فرو خوردن خشم، خاموش کردن آتش دشمنی، آشتی دادن و بهم پیوستن دلهای پراکنده،پوشیدن عیبها، برملا کردن خوبی ها، و نرم خویی و فروتنی و خوش رویی موفق گردان
(دعای 20صحیفه سجادیه) »  
۱۳۹۲/۹/۸     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« *حضور قلب در عبادت*
2عامل حضورقلب
1.فراغت وقت و قلب
2.فهماندن اهمیت عبادت به قلب
(امام صادق.ع  وقتى مشغول نماز میشوى آنچنان نمازبخوان که گویى آخرین نماز توست)
حدیث 27چهل حدیث حضرت امام.ره »  
۱۳۹۲/۹/۳     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« آیةالله بهجت:بایدملتفت باشید!دیگرچاره اى نیست الااینکه خودتان رابه خدابسپاریدومتوسل شوید؛یک دست شماقرآن ودست دیگرعترت باشد.عترت،معارفش درمثل نهج البلاغه است؛اعمالش درمثل صحیفه سجادیه است؛اعمال تکلیفى اش درهمین رساله هاى عملیه است!به اینهاکه متوسل شدیم،براى مافرج میرسد »  
۱۳۹۲/۸/۲۸     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« آیةالله مظاهری:مال حرام،نه تنهاخودانسان رابه سقوط میکشاند،بلکه فرزندان اورانیزبدبخت میکند،گاهی اوقات خودش مسجدی است،اماپسرودخترش نه اینکه حال مسجدندارند،بلکه پدرشان راهم برای رفتن به مسجد مسخره میکنند! »  
[+]
۱۳۹۲/۸/۲۴     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام جواد(ع):پافشاری برگناه،ایمن شمردن خویش ازمکرخداست!(تحف العقول) »  
[+]
۱۳۹۲/۹/۲۶     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام حسن مجتبی(ع):کسی که مشغول امورغیرمهم وغیرضروری گردد،(فرصت پرداختن به)امورضروری ازاوفوت خواهدشد!(غررالحکم،ص477،ح10948) »  
۱۳۹۲/۹/۲۳     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام کاظم ع:
در روزی که هیچ سایه ای جز سایه عرش خداوندی نیست،سه کس در پرتو آن قرار میگیرند: نخست، مردی که برادر مسلمانش را زن دهد »  
۱۳۹۲/۹/۱۸     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام خمینی(ره):وهیچ عیبی بالاترازآن نیست که انسان عیب خودرانفهمدوازآن غافل باشد؛وبا آنکه مجموعه ی عیوب است به عیوب دیگران بپردازد. »  
[+]
۱۳۹۲/۹/۱۵     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« علامه طباطبایی:برخی به دنبال اسم اعظم میگردندکه چیست وکجاست؟بعضی معتقدندکه اسم خاص است ولی اینگونه نیست.اسم اعظم،دل گوینده است که چگونه میگوید.یکی بسم الله میگویدوازروی آب ردمیشودودیگری بااینکه بسم الله میگوید،جلوی پایش راهم نمیتواندببیندوزمین میخورد! »  
[+]
۱۳۹۲/۹/۱۳     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام علی(ع):هرگاه چشم شهوت بیناشد،چشم دل ازدیدن سرانجام امور،نابینامیشودوهرگاه خداوندبنده ای راگرامی بدارد،اورابه محبت خویش مشغول کند! »  
[+]
۱۳۹۲/۹/۱۰     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« آیةالله بهجت:گاهی ازبعضی انسانهاکارهای بسیارسخت ودشواری انجام میگیردکه دیگران ازانجام مثل آن عاجزندولی فایده مهمی برای همنوع خودندارند »  
[+]
۱۳۹۲/۹/۶     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« خداوندبه موسی فرمودند:ای موسی!به توبه شتاب کن،گناه رابه تاخیرافکن،ودرنماز،دربرابرمن،به آرامش وآهستگی درنگ کن وبجزمن به کسی امیدمدار! »  
[+]
۱۳۹۲/۸/۳۰     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام خمینی(ره):ازاموری که انسان بایدملتفت آن باشداین است که دروغ به عنوان شوخی ومزاح هم دراخبارازآن تکذیب شده است(اربعین حدیث،ج2،ص132) »  
۱۳۹۲/۸/۲۶     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« عارف واصل مرحوم دولابی(ره):اگرشده درهمه عمرلااقل یکبارزیارت عاشوراراباصدلعن وصدسلام بخوان وازآن محروم نمان!اگریکماه محرم هرروزدرخانه ات زیارت عاشوراراباصدلعن وصدسلامش بخوانی خدارامیبینی،امام حسین(ع)ظهورمحبت است!ائمه یکماه محرم راخیمه عزامیزدندوگریه میکردند! »  
[+]
۱۳۹۲/۸/۲۲     ۲۲:۰۰