بسته پیامک از خود تاخدا


پیامک از خود تاخدا

« آیةالله بهجت(ره):اذن دخول حضرت سیدالشهداء(ع)گریه است،اگراشک آمدامام حسین(ع)اذن دخول داده اندو وارد شوید!بنده خیال میکنم فضیلت بکاء«گریه»برسیدالشهداء(ع) بالاترازنمازشب باشد! »  
[+]
۱۳۹۲/۸/۲۰     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« آقامجتبی تهرانی(ره):مساله شرعی میگویم وفتوی میدهم که جوانهابعدازنمازمغرب وعشاءمیتوانندنمازشب بخوانندوبعدبخوابند؛اینکارشرعاًهیچ اشکالی ندارداینکه شخص،قبل ازنمازصبح ازخواب بلندشودوباکسالت بخواهدنمازشب بخواندراه به جایی پیدانمیکند!وقتی سرحال هستی بلندشوونمازشبت رابخوان! »  
[+]
۱۳۹۲/۸/۱۶     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« آیةالله قاضی:درمستحبات تعزیه داری وزیارت امام حسین(ع)مسامحه ننمائیدو روضه هفتگی ولو دو سه نفرباشد،اسباب گشایش اموراست...اگرهفتگی ممکن نشد،دهه اول محرم ترک نشود! »  
[+]
۱۳۹۲/۸/۱۳     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« آیةالله مجتهدی(ره):خداونددرانتهای مناجات باحضرت موسی فرمود:ای پسر عمران دردل شب‌های تارازدلت خشوع وازتنت خضوع وازچشمانت قطرات اشک نثارمن بنماومرابخوان که مرابه خود نزدیک واجابت‌کننده دعایت خواهی یافت »  
[+]
۱۳۹۲/۸/۹     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« آیةالله بهجت(ره):خداکندقوال نباشیم،فعال باشیم،حرکت عملیه بدون علم نکنیم،توقف باعلم بکنیم.آنچه میدانیم بکنیم،درآنچه نمیدانیم،توقف واحتیاط کنیم،تابدانیم؛قطعااین راه،پشیمانى ندارد.به همدیگرنگاه نکنیم،بلکه نگاه به((دفترشرع ))نماییم وعمل وترک را،مطابق باآن نماییم! »  
[+]
۱۳۹۲/۸/۶     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« آیةالله مجتهدی(ره):خواب برعاشقان حرام است شمادیده‌ایدکسانی که عاشق مجازی میشوندازخواب وخوراک می‌افتندوگاهی دست به خودکشی می‌زنند،آن وقت چه طور ممکن است که ماعاشق خداباشیم،اما شب تاصبح بخوابیم بعضی‌هاهستندکه برای نمازصبح هم آنهارابایدبامنجنیق بلندکردچه برسدبه نمازشب! »  
[+]
۱۳۹۲/۸/۲     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام علی(ع):بدانیدکه باوجودحفظ بنیان دینتان،هرچه ازدنیایتان ازدست بدهید،زیانى به شمانمیزندبدانیدکه درصورت ضایع کردن دینتان،هرآنچه ازدنیایتان حفظ کنید،سودى به شما نمیرساند!(نهج البلاغه، خطبة 173) »  
[+]
۱۳۹۲/۷/۳۰     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام باقر.ع:
تمام کارهای بندگان در شب جمعه بر پیغمبر اسلام عرضه می گردد،پس حیاء کنید از اینکه عمل ناپسندتان را نزدپیغمبرتان ارائه دهند »  
۱۳۹۲/۷/۲۵     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« پیامبر اکرم.ص میفرمایند:
درمیان گناهان،گناهانی است که جز در عرفات بخشیده نمی‌شود
خداوند در هیچ روزی به اندازه روز عرفه،بندگان خودرا از آتش جهنم آزاد نمی‌کند
*روز عرفه،روز اعتراف به گناه و توبه*
ا.دعا »  
۱۳۹۲/۷/۲۲     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« 3-محاسبه:
شب موقع محاسبه است، وقت آنکه حساب نفس رابکشی و ببینی شرط خود را بجا آورده ای؟
اگر درست عمل کردی خدای خود را شکرکن
و اگر خدای نخواسته دیدی که سستی کردی توبه کن و و بنا بگذار که فردا مردانه به شرط خود عمل کنی..
(برگرفته از چهل حدیث حضرت امام خمینی)
ا.دعا »  
۱۳۹۲/۷/۲۰     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« پیامبراکرم(ص):اثرغیبت کردن دردین مسلمان سریع ترازاثر"الاکلة"(دردی مانندجزام،عفونی و واگیردارکه زخم آن،بافت گرفتار را میخورد)دربدن است! »  
۱۳۹۲/۸/۱۸     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« عارف ربانی مرحوم دولابی:مرارة الدنیا،حلاوة الاخرة،عیشی که شیعیان درعمرشان دارندمحرم است!ازراه سایرائمه هم میتوان به مقصدرسید،ولی راه امام حسین(ع)خیلی سریع انسان رابه نتیجه میرساند! »  
[+]
۱۳۹۲/۸/۱۴     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« آیةالله بهجت(ره):هم جنسی و هم شکلی و اختلاط با کفّار، تسلط و حکومت آنها را بر مسلمانان آسانتر می سازد. [در محضر بهجت:1/32] »  
۱۳۹۲/۸/۱۲     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام هادی.ع: بهترین دوست من کسی است که عیبهایم را بمن "هدیه" دهد...
(احساس درونی و واکنش ما در هنگام مواجهه و بیان عیوبمان چگونه است? »  
۱۳۹۲/۸/۷     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« پیامبراعظم(ص):چه خوب است آدمی گاهی با خودخلوت کند،گناهانش رابه یادآورد وازخداوند آمرزش بخواهد!
(کنزالعمال،ج4،ص213) »  
۱۳۹۲/۸/۴     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« شما که داعیه پیروی از حضرت امیرالمؤمنین.ع دارید, ببینید واقعا هیچگونه پیروی و مشایعتی از آن حضرت میکنید?
آیا از زهد,تقوا,زندگی ساده و بی آلایش آن حضرت چیزی میدانید و به کار میبندید?(امام خمینی.ره) »  
۱۳۹۲/۸/۲     ۰۸:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« اگر کسی اهلیّت داشته باشد یعنی طالب معرفت باشد و در طلب، جدیّت و خلوص داشته باشد،در و دیوار به اذن الله معلّمش خواهند بود.
#ایت..بهجت »  
۱۳۹۲/۷/۲۹     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« معنای غیبت:
پیامبر.ص:آنست که درباره برادرت چیزی بگویی که او را خوش نیاید
اگر آنچه میگویی دراو هست،غیبت کرده ای و اگر نیست،بهتان زده ای »  
۱۳۹۲/۷/۲۳     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« پیامبر ص: گذشت کنید تا مورد عفو الهی واقع شوید...
امام علی.ع: بدنرین مردم کسی است که خطای دیگران را نبخشد... »  
۱۳۹۲/۷/۲۱     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« 2-مراقبه:پس از مشارطه باید وارد مراقبه شوی،و در تمام مدت روز بر امری که با خودت شرط کردی،مراقبت داشته و خود را ملزم بدانی به عمل به آن »  
۱۳۹۲/۷/۱۹     ۲۲:۰۰