بسته پیامک از خود تاخدا


پیامک از خود تاخدا

« -از اموری که لازم است برای خودسازی:مشارطه، مراقبه، محاسبه
1-مشارطه:
آنست که در اول روز باخودت شرط کنی که امروز برخلاف امر خداوند تبارک و تعالی رفتار نکنی(یک خصیصه بد را ترک کنی) یک روز خلاف نکردن امری سهل است،تو عازم شو و شرط کن و  ببین چقدر آسان است
(کتاب چهل حدیث) »  
۱۳۹۲/۷/۱۸     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام سجاد(ع):
حق زبان دور داشتن آن از زشت گویى، عادت دادنش به خیر و خوبى، ترک گفتار بى فایده و نیکى به مردم و خوشگویى درباره آنان است. »  
[+]
۱۳۹۲/۷/۱۶     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام علی(ع):بزرگوار،نیکوکارى هاى خودرابدهى به گردن خودمیداندکه بایدبپردازدوفرومایه،احسان هاى گذشته خودرابدهى به گردن دیگران میداندکه بایدپس بگیرد
غررالحکم، ح 2031 و 2032 »  
[+]
۱۳۹۲/۷/۱۴     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« آیةالله بهجت:انسان بایدهرروزموضع خودرامشخص کندکه آیااهل حق است ویاباطل »  
۱۳۹۲/۷/۱۲     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع):هنگامى که واردرختخواب خودمیشوى،باخودبیندیش که درآنروزچه نوع خوراکیهاوآشامیدنیهاازچه راهى به دست آورده اى ومیل نموده اى.وچه چیزهائى راچگونه وازچه راهى کسب کرده اى.ودرهرحال متوجّه باش که مرگ تورامیرباید؛وسپس درصحراى محشرجهت بررسى گفتاروکردارت حاضرخواهى شد »  
[+]
۱۳۹۲/۷/۱۰     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام مهدی(ع):فضیلت تعقیب دعاوتسبیح بعداز نمازهای واجب نسبت به بعد از نمازهای مستحبّی، همانند فضیلت نماز واجب بر نماز مستحبّ می باشد! »  
[+]
۱۳۹۲/۷/۸     ۱۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع):کسی که کاربدی انجام دهدهفت ساعت از روز به اومهلت داده میشودپس اگرسه مرتبه بگوید:«استغفرالله الذی لااله الاهوالحی القیوم واتوب الیه»آن بدی بر اونوشته نمیشود!(جهادبانفس،ح775) »  
[+]
۱۳۹۲/۶/۳۱     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« ازآیةالله گلپایگانی پرسیدند:«چقدردرس بخوانیم وچه قدربخوابیم؟فرمود:زمانی که بیداریددرس بخوانید!»
علامه طباطبایی نیز فرمود:«انسانهای بزرگ وموفق،باکم کردن ازساعات خواب به موفقیت نرسیده اند،بلکه آنان بااستفاده درست ازساعات بیداری،به اهداف بلنددست یافته اند!» »  
[+]
۱۳۹۲/۶/۲۹     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام(ره):نمی شودانسان هم خودپرست باشد،هم خداپرست!نمی شودکه انسان هم منافع خودش راملاحظه کند وهم منافع اسلام رابایدیکی ازاین دوتا باشد! »  
[+]
۱۳۹۲/۶/۲۷     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام رضا(ع):هیچ زندگی وعیشی شیرین ترازخوش خویی نیست وهیچ مالی سودمندترازقناعت نیست وهیچ جهلی زیانبارترازخودپسندی نیست!(بحار،ج78ح348) »  
۱۳۹۲/۶/۲۵     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« پیامبر.ص : به یکدیگر هدیه دهید، تا رشته محبتتان استوار شود  زیرا هدیه موجب افزایش محبت و رفع کدورت ها میشود
(نهج الفصاحه1189) »  
۱۳۹۲/۷/۱۷     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« پیامبر.ص فرمود:
"همانا دوست داشتنی ترین شما نزد من و نزدیکترین شما به من درقیامت کسی است که اخلاقش نیکوتر و فروتنی اش بیشتر باشد و همانا دورترین شما ازمن درقیامت یاوه گویانند که همان خودخواهان میباشند" »  
[+]
۱۳۹۲/۷/۱۵     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام کاظم(ع):حسن همسایگی،این نیست که آزار نرسانی،بلکه حسن همسایگی این است که دربرابرآزارواذیت همسایه، شکیبا باشی.
تحف العقول، ح 409. »  
۱۳۹۲/۷/۱۳     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع):هرکس که در شب جمعه براى ده نفر از دوستان مؤمن خودکه ازدنیارفته انددعاوطلب مغفرت نماید،ازاهل بهشت قرارخواهدگرفت! »  
[+]
۱۳۹۲/۷/۱۱     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« آیةالله بهجت:دراطاعت اوامرالهی ونیزدرمعصیت وبه فرمان شیطان ونفس بودن،امردایرست بین اینکه:باکسی که حیات وممات،غناوفقرومرض وصحت ومریضخانه ودکتروخزانه وثروت...به دست اوست مجالست کنیم،یاباکسی که هیچ ندارد! »  
[+]
۱۳۹۲/۷/۸     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع):
هرکه درچهارموقع،مالک نفس خودباشد:هنگام رفاه وتوسعه زندگى ،هنگام سختى وتنگ دستى،هنگام اشتهاوآرزووهنگام خشم وغضب؛خداوندمتعال برجسم او،آتش راحرام میگرداند!
وسائل الشیعه : ج 15 ص 162 ح 8. »  
[+]
۱۳۹۲/۷/۷     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع):انسان خودرای،برلغزشگاه های اشتباه قرارگرفته است! »  
[+]
۱۳۹۲/۶/۳۰     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع):هرکس میخواهددرجوارپیامبرش(ص)ودرجوارعلی(ع)وفاطمه(س)باشد،زیارت حسین(ع)راترک نکند!
(وسائل الشیعه،ج14،ح425) »  
۱۳۹۲/۶/۲۸     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« آیةالله بهجت(ره):گفت تارک الصلاةکافراست چون آنکس که زناوشرب مسکرمیکندهمه اینها راازروی شهوتش انجام میدهدآخر،ترک نمازکه دیگرشهوت ندارد! »  
[+]
۱۳۹۲/۶/۲۶     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« آیةالله کشمیری(ره):«لاحول ولاقوةالابالله»روزی صدمرتبه،برای دورنمودن هفتادنوع بلا،که آسان ترین آن غم و اندوه است،بسیارنافع می باشد! »  
[+]
۱۳۹۲/۶/۲۳     ۲۲:۰۰