بسته پیامک از خود تاخدا


پیامک از خود تاخدا

« پیامبراکرم(ص):مسلمان5حق برمسلمان دارد:جواب سلام،عیادت درحال مریضی،تشییع جنازه،پذیرفتن دعوت وگفتن یرحمکم الله درموقع عطسه!(نصایح،ص220) »  
[+]
۱۳۹۲/۵/۲۴     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« قال المعصوم(ع):اگریکی ازشما ازروزی خودفرارکندمثل اینکه ازمرگ فرارمیکندروزی اش به او می رسد همانطور که مرگ به موقع به سراغ او می آید! »  
[+]
۱۳۹۲/۵/۲۰     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« علامه حسن زاده آملی:الهی،آنکه تورادوست دارد،چگونه باخلقت مهربان نیست! »  
[+]
۱۳۹۲/۵/۱۵     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام خمینی(ره):پس ای عزیز!ازمکایدشیطان بترس ودرحذرباش وباخدای خودمکروحیله مکن که پنجاه سال یا بیشتر شهوترانی میکنم ودم مرگ با کلمه استغفارجبران میکنم،این ها خیال خام است!(اربعین حدیث،ج1،ص263) »  
۱۳۹۲/۵/۱۲     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« جرق جرداق مسیحی میگوید:بیش از200بارنهج البلاغه راخوانده ام!ولی ماچطور؟ »  
۱۳۹۲/۵/۱۰     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« آیةالله بهجت(رض):بسیاری ازبزرگان شبهاى ماه رمضان رابیدارمیماندندونمیخوابیدند،هرچندنزدماتقریباواضح است که شب23رمضان،شب قدراست.مرحوم آقاى طباطبایى هم همین طوربودوشبهاى ماه رمضان بیداربود. »  
[+]
۱۳۹۲/۵/۸     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« ملاحسینقلی همدانی(ره):بپرهیزازاینکه توبه کنی و دوباره به گناه بازگردی!این نوعی تمسخرخدای متعال است واگرتلقی شودکه او را مسخره میکنی،خوداین کاراز گناهان کبیره است وموردغضب خداوندقرارخواهی گرفت! »  
۱۳۹۲/۵/۶     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« شخصی محضر مبارک حضرت امیرالمؤمنین -علیه السلام- شرفیاب شدو گفت: من از انجام نماز شب محروم مانده ام؟ حضرت در پاسخ او فرمود: تو مردی هستی که گناهان تو را به زنجیر کشیده است. پس ای عزیز گناه مکن! »  
۱۳۹۲/۵/۴     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« پیامبر(ص):نمازشب خشم پروردگاررانسبت به انسان خاموش میکند. »  
[+]
۱۳۹۲/۴/۳۰     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع):کسی که گناهی انجام میدهد،آن گناه اوراازنمازشب محروم میکند،به درستی اثرعمل بددرصاحب عمل سریع ترازاثرچاقودرگوشت است! »  
[+]
۱۳۹۲/۴/۲۸     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« استادآقاتهرانی:دوچیزکارهاراعبادت میکند:خودعمل پسندیده باشدوحرام نباشدوآنکه نیت،درست باشد!اگرنیت صحیح بودجاروکه میکنیم،تفریح که میرویم،عبادت کرده ایم!امااگرنیت درست نبودنمازهم که بخوانیم عبادت نکرده ایم »  
[+]
۱۳۹۲/۵/۲۲     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام هادی(ع):هرکس ازخدااطاعت کندازخشم مخلوق ومردم نمی ترسدوآنکه خدارابه خشم آوردپروردگار،وی رادچارخشم مخلوق خودمی نماید. »  
[+]
۱۳۹۲/۵/۱۹     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« آمیرالمومنین(ع):گناه کاری که به گناهانش اعتراف میکند،بهتراست ازطاعت کننده ای است که به عملش می بالد!
(غررالحکم ودررالکلم،ح6334) »  
۱۳۹۲/۵/۱۴     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« «الْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِی لاأَرْجُوغَیْرَهُ»امیدمن به غیرتونیست«وَلَوْرَجَوْتُ غَیْرَهُ لَأَخْلَفَ رَجَائِی»اگربه کس دیگری هم دل میبستم اوامیدمراناامیدمیکردچراکه یاچیزی نداشت،یانمیتوانست بدهد،یانمیخواست بدهد،یابخیل بود،یامیترسیدوهزارویک مشکل دیگرداشت،که تواینهارانداری »  
[+]
۱۳۹۲/۵/۱۱     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« مرحوم دولابی(ره):دل وقتی بشکند،موردرحمت خداوندقرارمیگیرد،دلی که بشکند،شیطان بااوکاری ندارد،قدرخودرابدانید،این دلهای زودشکن شماازبرکت امام حسین است!...گریه اسلحه مومن است،کربلااسلحه مومن است! »  
[+]
۱۳۹۲/۵/۹     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« آیةالله بهجت:خوردن غذای شبهه ناک وغذای کسیکه ازحرام پرهیزندارد،هرچندجایزاست؛ولی انسان رامریض وازعبادات محروم میکندوسبب سلب توفیق میشود »  
[+]
۱۳۹۲/۵/۷     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« آیةالله بهجت(رض):هرکس میخواهددعایش مستجاب شود،برای نجات مومنین ومومنات دعاکند،تادعای ملک که مورداستجابت است،یقینامشمول حال اوشود! »  
[+]
۱۳۹۲/۵/۵     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« پیامبراعظم(ص):بدبخت واقعى کسى است که این ماه(رمضان)راپشت سرگذاردوگناهانش آمرزیده نشود! »  
[+]
۱۳۹۲/۴/۳۱     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« حدیث قدسی:دروغ گفت آنکه دعوی محبت ماکرد،چون شب درآمدتماما بخفت واز دوستی مابپرداخت،مگر،هرعاشقی خلوت با معشوقش رادوست ندارد؟!!! »  
[+]
۱۳۹۲/۴/۲۹     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« به امام جعفر صادق(ع)گفتندکه:جمعى ازشیعیان شما،مرتکب معاصى می‏شوندومیگویندکه:ماامیدداریم.فرمودندکه:دروغ میگویند.این جماعت،شیعه مانیستند.این طایفه،تابع آرزوهاى خودندکسیکه امیدچیزى میدارد،درتحصیل آن سعى میکند،و کسى که ازچیزى میترسد،ازآن میگریزد! »  
[+]
۱۳۹۲/۴/۲۷     ۲۲:۰۰