بسته پیامک از خود تاخدا


پیامک از خود تاخدا

« امام(ره):تصمیم بگیریددراین30روزرمضان مراقب زبان،چشم،‌گوش،همه اعضاوجوارح خودباشید،ودایماًمتوجه باشیداین عملی که میخواهیدانجام دهید،این سخنی که میخواهیدبرزبان آورید،این مطلبی که داریداستماع میکنید،ازنظرشرع چه حکمی دارد؟...اقلاًبه این آداب ظاهری صوم پایبندباشید! »  
[+]
۱۳۹۲/۴/۲۵     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« مرحوم حاج احمد آقا:درنجف درماه رمضان شبی روی پشت بام خوابیده بودم ازصدای گریه ومناجات امام بیدارشدم.دیدم امام درتاریکی شب درحال نمازخواندن دستهارابه طرف آسمان بلندکرده وگریه میکند. »  
[+]
۱۳۹۲/۴/۲۲     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام خمینی(ره):اگربخواهنددرضیافت خداواردبشوند،به اندازه وسع خودشان،بایدازدنیااعراض کنندوقلبشان راازدنیابرگردانند.دنیای مذموم همین است که انسان توجه داشته باشدولوبه یک تسبیح،ولوبه یک کتاب! »  
[+]
۱۳۹۲/۴/۱۷     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« آیةالله بهجت(رض):خدانکندحرام درنزدانسان زینت داده شود!این یک بیماری قلبی است که انسان به آن مبتلا می شود،وباوجودراه های حلال که نیازش را براورده می کند،خودرابه حرام گرفتارمینماید! »  
۱۳۹۲/۴/۱۴     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« آیةالله بهجت:عصرجمعه بعدازنمازمغرب وعشاء،کسی به مابگویدکه امروزهم گذشت وامام زمان(عج)ظهور نفرمودندوسپس چندلحظه بعدبه ماخبربدهندکه ازامروزمثلاًسیب زمینی کیلویی20تومان گرانتر شده،شمارابه خداقسم برای کدامیک ازاین خبرهابیشترناراحت میشویم؟برای کدامیک بیشتردلهره پیدامیکنیم؟ »  
[+]
۱۳۹۲/۴/۷     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع):هرآینه من دراملاک خودکارمیکنم تاعرق ریزم-هرچندکسانى دارم که به جاى من کارکنند-تاخداوندبداندکه درجست وجوى روزى حلال هستم! »  
[+]
۱۳۹۲/۴/۴     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« پیامبراعظم(ص):«یاعلی!وقتی مردم به دنبال زیادکردن عمل هستند،توبه دنبال خالص کردن عمل باش!» »  
[+]
۱۳۹۲/۴/۱     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« حاج آقا ارباب رحیم(ره)-ازمراجع اصفهان درزمان شاه-فرموده بودند:«حضرت جعفرطیار چندویژگی داشت،من هم آنهارا دارم.یکی آنکه درعمرش به زن نامحرم نگاه نکرده یود،من هم نگاه نکرده ام...» »  
[+]
۱۳۹۲/۳/۳۱     ۱۷:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« الهی،اگرحسن مال مییافت وحال نمی یافت،ازحسرت چه می کرد؟(علامه حسن زاده) »  
۱۳۹۲/۳/۲۹     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام باقر(ع)درجواب کسی که سوال کرده بودنمازجماعت واجب است یا خیر؟ فرمودند:«نمازواجب است وبه جماعت خواندن واجب نیست،اما سنت است وروش پیامبرومومنین،وکسی که نمازجماعت راترک کندوازآن واز اجتماع مومنین بدون عذرودلیلی روی گرداندنمازاونمازنیست.»بحارالانوار،ج88،ص17 »  
۱۳۹۲/۳/۲۸     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« الهی،چه فکرهایی میکردم وبه دنبال این وآن می رفتم و این دروآن درمیزدم وموفق نمی شدم وخداخدامیکردم که چراموفق نمی شوم.بارخدایا،شکرت که جوابم راندادی وچه نکوشدکه نشد،وگرنه حسن نمی شدم.تسلیم توام؛حکم آنچه توفرمایی،لطف آنچه تواندیشی!(مناجات نامه علامه حسن زاده آملی) »  
۱۳۹۲/۴/۲۴     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« پیامبر(ص):خداونددرهرشب ماه رمضان میگویدبه عزّت وجلالم سوگند،به فرشتگان فرمان داده ام درهاى آسمان هارابرروى بندگان دعاکننده من بگشایند »  
[+]
۱۳۹۲/۴/۲۰     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع):به زیارت یکدیگربرویدزیرازیارت شماازیکدیگرموجب زنده گردانیدن دلهاى شماویادنمودن احادیث ماست،احادیث ماشمارابه هم متوجه می‏سازد،پس اگربه آنهاعمل کنید،هدایت ونجات مییابید.واگرآنهاراترک کنیدگمراه وهلاک میشوید،پس به آنهاعمل کنید،و[دراینصورت]من ضامن نجات شماهستم »  
[+]
۱۳۹۲/۴/۱۶     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« فردی نزدمیرزاجوادآقاملکی تبریزی آمدوگفت:آقا!قبل ازدواج،گاهی چشمم خطامیکرد،گفتم ازدواج میکنم راحت میشوم،امّاهنوزهم خطامیکنم،استغفارمیکنم،امّاچه کنم؟گرفتارم،یک نسخه بدهید!فرمودند:قانع نیستی.اگربه آنچه داری قناعت داشته باشی،اعضاوجوارحت این قناعت رالمس میکنندواینطورنمیشود »  
[+]
۱۳۹۲/۴/۹     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام خامنه ای:این مناجات(شعبانیه)،نمونه‌ى کاملى از تضرع و وصف حال برگزیده‌ترین بندگان صالح خدابامعبودومحبوب خودوذات مقدس ربوبى است.هم درس معارف است،هم اسوه والگوى عرض حال ودرخواست انسان مۆمن از خدا! »  
۱۳۹۲/۴/۵     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام باقر(ع):هرگاه خداوند بخواهد برمردم غضب کند( آنهم به خاطر اعمال ناشایست مردم)ما اهل بیت راازمجاورت باآن هادورمی کند.«اذا غضب الله تبارک و تعالی علی خلقه ،نحانا عن جوارهم». »  
[+]
۱۳۹۲/۴/۳     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« پیامبر(ص):کسی به غذایی فراخوانده شودولی نپذیردیابپذیردولی نخوردجفاست! »  
[+]
۱۳۹۲/۳/۳۱     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« رسول خدا(ص):هرکس نمازشب بیشتربخواند،هنگام روززیباونورانی است! »  
[+]
۱۳۹۲/۳/۳۰     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« سیدبن طاووس از پیامبراکرم(ص)نقل میکندکه فرمودند:هرکس به اوشدت یا بدبختی یافشاروناراحتی برسدسی هزارمرتبه بگوید«استغفرالله ربی و اتوب الیه»،خداوندبرای او فرج حاصل می فرماید.(المجتبی،ص68) »  
۱۳۹۲/۳/۲۹     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام(ره):یاس از جنودشیطان است،امیدازجنودخداست،همیشه امیدوارباشید! »  
۱۳۹۲/۳/۲۸     ۰۷:۰۰