بسته پیامک از خود تاخدا


پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع):هرگاه رسول خدا(ص)میخواست بخوابدمسواک می زدوبه رختخواب می رفت وبرپهلوی راستش میخوابیدودست راستش رازیرگونه راستش می نهاد. »  
۱۳۹۲/۳/۲۷     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« آیةالله بهجت(ره):انسانی که نان خشکی اوراسیرمیکند،ویاباسبزی و ماست وپنیرمیتواندزندگی کند،اینهمه حرص و طمع به دنیا ومال دنیابرای چه؟! »  
[+]
۱۳۹۲/۳/۲۳     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع):هرکه روزجمعه رادریابدبایدکاری به غیرعبادت مشغول نگرددکه درآنروزخداگناهان بندگان رامیآمرزدورحمت خودرابرایشان نازل میگرداند »  
۱۳۹۲/۳/۱۷     ۰۹:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام(ره):خدانکندانسان پیش ازآنکه خودرا بسازد جامعه به او روی آوردودرمیان مردم نفوذشخصیتی پیداکند که خودرا می بازدوخودراگم می کند. »  
[+]
۱۳۹۲/۳/۱۵     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام (ره):اینقدردنبال این نباشیدکه ماخانه مان چه جورست وزندگی مان چه جورست وچه...،دنبال آن شرافت انسانی باشید،دنبال آن معناباشیدکه شماراپیروزکرد!بازندگانی اشرافی ومصرفی نمی توان ارزشهاراحفظ کرد! »  
[+]
۱۳۹۲/۳/۱۳     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« ادب چشم-پیامبراکرم(ص):شماراازنگاه های بیهوده وزیادی برحذر میدارم،زیراهوای نفس رادردل میکارد وباعث غفلت می شود. »  
[+]
۱۳۹۲/۳/۱۱     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع):اگرکسی گناه کرد،یک نقطه ی سیاه دردلش پدیدارمی شودکه می تواندباتوبه،آن نقطه را پاک کنداما اگرتوبه نکرد وگناه او تکرارشد ودچار گناه روی گناه شد،آن نقطه سیاه گسترش می یابدوسیاهی گناه مداوم،کم کم همه دلش را فرامیگیرد ودیگررستگار نمی گردد. »  
[+]
۱۳۹۲/۳/۸     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« علامه حسن زاده آملی:هرکس برای نجات ازغم به ذکر«یونسیه»ذاکرباشد،مشمول رحمت وکذلک ننجی المومنین میشود(خداونددرباره حضرت یونس عنایت فرمود »  
[+]
۱۳۹۲/۲/۳۱     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« سیدعلی آقای قاضی(ره):ازاعمال روزانه ماه پرفیض رجب،خواندن 1000مرتبه استغفار و دعای«یامن تحل» است. »  
[+]
۱۳۹۲/۲/۲۹     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع):اف برمردمسلمانی که درطول هفته روز جمعه را برای امور دینی خود آزاد نمی گذارد، تااز (احکام) دین خود بپرسد.(الخصال، ص393) »  
[+]
۱۳۹۲/۲/۲۷     ۰۸:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« باتبریک حماسه بزرگ24خردادبه اطلاع میرساندباعرض پوزش ارسال پیامکهاازتاریخ19خردادتوسط اپراتوربااختلال وقطعی مواجه بودکه این مشکل حل شد! »  
۱۳۹۲/۳/۲۷     ۱۹:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع):برهردارنده ی امکانات،شایسته است که هرسال دوبار به کوی او(زیارت قبرامام حسین(ع))بشتابدوباعرفان واخلاص اورازیارت کند. »  
[+]
۱۳۹۲/۳/۲۱     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« علامه طباطبایی:ببینید!این اعمال فی نفسه بسیارباارزش است،جان داد درراه خدا،یک عمرخدمت به مردم،آموختن قرآن،نمازخواندن،اماچون رنگ خدایی وخلوص ندارد،نه تنها بهشت و پاداش را به دنبال نمی آوردکه خودموجب ورودبه جهنم خواهدشد؛لذابایدبه کارها رنگ خدایی دادوآنراباخلوص همراه کرد »  
۱۳۹۲/۳/۱۶     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« یکبار برای امام نان کنجدی گرفتم.امام گفت:ببرپس بده همان نان بدون کنجدرابگیرکه همه مردم مصرف می کنند. »  
[+]
۱۳۹۲/۳/۱۴     ۱۵:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« منظورازادب درچشم،چشم بستن برحرام وکنترل نگاه های شهوت آلودنیست،زیرانگاه حرام وچشم چرانی،گناه کبیره است وازآن به زنای چشم تعبیرشده است،منظورازادب چشم،کنترل چشم ازدیدن چیزهای حلالی است که لزومی برای دیدن آنها وجودندارد.(آیةالله مظاهری) »  
[+]
۱۳۹۲/۳/۱۲     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« آیةالله بهجت:لازم نیست انسان درپی این باشدکه به خدمت حضرت(عج)تشرف حاصل کندبلکه شایدخواندن دورکعت نماز،سپس توسل به ائمه بهترازتشرف باشد »  
[+]
۱۳۹۲/۳/۹     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« آیةالله بهجت(ره):خداکندازخودراضی نباشیم.اگرازخودراضی باشیم،هرگزنمی توانیم حق ربوبیت رادرعبودیت وبندگی اداکنیم!با اینکه هیچیم،خودراهمه چیزمی دانیم!هرکس بایدپیش خودوخدای خود،به اعمال خودسوءظن داشته باشد! »  
[+]
۱۳۹۲/۳/۷     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« ملاحسینقلی همدانی(ره):اگرخدای نکرده معصیت کردی،زودتوبه کن و دو رکعت نماز بجاآور و بعدازنماز هفتادمرتبه استغفارکن و سربه سجده بگذارودرسجده ازپروردگارعفوبخواه.امیداست عفوبفرماید! »  
[+]
۱۳۹۲/۲/۳۰     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع):کسی که شبانه کارکندوبا نخوابیدن به چشمش استراحت ندهد(وموجب اضراربه آن شود)آن کارش حرام است(هرچندمال به دست آمده حلال است) »  
۱۳۹۲/۲/۲۸     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« رسول خدا(ص):هرکس برمن صلوات بفرستد،هرگزداخل جهنم نخواهدشد.
*اللهم صل علی محمد وال محمدوعجل فرجهم*
(وسایل الشیعه،ج7،ص197) »  
۱۳۹۲/۲/۲۶     ۲۱:۳۰