بسته پیامک از خود تاخدا


پیامک از خود تاخدا

« رسول خدا(ص):صبحگاهان درپی نیازمندی هایتان بروید،چراکه آسان بدست میآیند »  
[+]
۱۳۹۲/۲/۲۵     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« آیةالله بهجت:اگرجلوی خودرادرارتکاب معاصی نگیریم،حالمان به انکاروتکذیب واستهزاءبه آیات الهی،ویابه جایی میرسدکه ازرحمت خداناامیدمی شویم! »  
۱۳۹۲/۲/۲۳     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« سیدهاشم حداد(علی الله مقامه الشریف)دستورمیدادندآنانیکه غیض شدید دارند سوره«الم نشرح لک صدرک» چندبار بخوانند که موثراست وشرح صدرمی آورد »  
[+]
۱۳۹۲/۲/۲۰     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع):هرکس وضوبگیردوبه بسترخواب رود،بسترش به هنگام خواب مانندجایگاه سجده ی او خواهدبود.(ثواب الاعمال،ص18) »  
۱۳۹۲/۲/۱۷     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« مردى ازامام جواد(ع)درخواست نصیحت کردحضرت فرمود:میپذیرى؟گفت:آرى.امام فرمود:صبررابالش خودساز،فقررادرآغوش بگیر،لذتهارارهاکن،باهوس مخالفت کن،وبدانکه هرگزازدیدخداوندبیرون نیستى،پس آنگاه ببین درچه حالتى هستى »  
[+]
۱۳۹۲/۲/۱۳     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« پیامبر اکرم(ص)فرمودند:بهترین زنان شما،زنی است که برای شوهرش آرایش وخودنمایی کند،اماخودراازنامحرمان بپوشاند(بحارالانوار،ج 103، ص 235) »  
[+]
۱۳۹۲/۲/۱۱     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« رسول خدا(ص):هنگام غذاکفش هایتان رابکنید،زیرامایه راحتی پاهایتان و سنت زیبایی است!(مکارم الاخلاق،ص124) »  
۱۳۹۲/۲/۸     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« امام عسکری(ع):اتصال به خداوندسفری است که جزباشب زنده داری طی نمی شود. »  
۱۳۹۲/۲/۵     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« آیةالله بهجت(رض):انسان بایددائم الذکرباشد!زیراکسی که دائم الذکرباشد،همواره خودرادرمحضرخدامی بیندوپیوسته باخداسخن می گوید! »  
[+]
۱۳۹۲/۲/۳     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« شروع حرکت ما از آنجاست که بدانیم میان آنچه که هستیم و آنچه کی میتوانیم باشیم فاصله هاست..
(عین-صاد) »  
۱۳۹۲/۱/۳۰     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع):هرکس درآب نوشیدن این آداب رارعایت کندخدااورامستحق بهشت گرداند:وقتی که ظرف آب رانزدیک دهان آوردبسم الله بگوید،سپس بنوشدوپیش ازسیراب شدن ظرف راازدهانش دورکندوحمدخدابگوید.سپس دوباره بنوشدوظرف راازدهانش دورکندوحمدخدابگوید.سپس بنوشدوظرف رادورکندوحمدخدابگوید. »  
[+]
۱۳۹۲/۲/۲۴     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« امام حسین(ع):هرکس بخواهد چیزی را ازگناه به دست بیاورد،حتما ناامید می شود ویک وقت متوجه می شود که دوان دوان برضد مطلوب خود می رفته است. »  
[+]
۱۳۹۲/۲/۲۲     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« امیرالمومنین(ع):درنهان از ارتکاب معصیت خدابپرهیزیدزیراهمان کسی که شاهداست خود نیز حاکم است. »  
۱۳۹۲/۲/۱۹     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« پیامبر اکرم (ص) فرمودند:پیش از خرید خانه، از همسایه ، و پیش از راهى شدن، از همراه پرس و جو کنید
(مستدرک الوسائل،ج 8 ،ص 431 ) »  
[+]
۱۳۹۲/۲/۱۵     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
احترام همسایه بر انسان، همانند احترام مادرش می باشد.
مکارم الخلاق، ج1، ص 274. »  
[+]
۱۳۹۲/۲/۱۲     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« آیه الله بهجت(ره):هرشب،درعوالمی ازبرزخ می رویم که هیچ اختیارش دست ما نیست...با این همه،اینگونه ازمرگ غافل هستیم! »  
[+]
۱۳۹۲/۲/۱۰     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« روای میگوید:هرگاه رسول خدا(ص)غذامیخورد،به فردروبروی خودلقمه تعارف میکردوهنگام نوشیدن،به کسی که در سمت راست اوبودآب میداد!(کافی،ج6ص299) »  
۱۳۹۲/۲/۶     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع):هرکس خانه ای داردکه مومنی به سکونت درآن نیازمنداست وصاحبخانه اورامحروم کند،خدابه فرشتگان می فرماید:ای فرشتگان!بنده من بربنده دیگرم درباره سکونت دنیابخل ورزید،به عزتم سوگند،هرگز اودر بهشت من جای نخواهد داشت!(ثواب الاعمال، ص241) »  
۱۳۹۲/۲/۴     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« امیرالمومنین(ع):شیعیان ماکسانی هستندکه در راه ولایت ما به یکدیگربذل و بخشش می کنند،یکدیگررا درراه دوستی مادوست می دارند،برای زنده نمودن امرمابه دیداریکدیگرمی روند،زمانی که خشمگین می شوندستم نمی کنند... »  
۱۳۹۲/۱/۳۱     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« آیةالله قاضی(رض)دروصیت نامه اش چنین دلها را بیدار میکند:الله الله الله که دل هیچ کس را نرنجانید! »  
۱۳۹۲/۱/۲۹     ۲۱:۳۰