بسته پیامک از خود تاخدا


پیامک از خود تاخدا

« اگربه کسى تنه بزنیم،میگوییم ببخشید،تخم مرغى ازدست مامى‏ افتدومیشکند،ناراحت میشویم،اگرکفشى ازماگم شود،مدام دنبالش میگردیم،ولى خودمان گمشده‏ ایم،هستى ماگم شده،نعمت‏هاى حق راگم کرده وهیچ باکى نداریم واین گم کردن‏هاراجزءبدهکاریهاوباخت‏هاى خودبه حساب نمى‏ آوریم.«عین صاد» »  
۱۳۹۲/۱/۲۸     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« درحالات جناب شیخ رجبعلی خیاط آمده است:تلاوت صبحگاهی سوره صافات و تلاوت شبانگاهی سوره حشررابرای دست یافتن به صفای باطن،مفید می دانست. »  
۱۳۹۲/۱/۲۵     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« آیةالله مظاهری:حقوقی که آدمیان نسبت به یکدیگروبرعهده همدیگردارندراحقّ ‌النّاس میگویند.جبران حقّ النّاس بسیارمشکل‌ترازجبران حقّ‌الله است.خداوندازحقّ خودش میگذرد،ولی قسم یادکرده که ازحقّ بندگانش نمیگذرد »  
۱۳۹۲/۱/۲۲     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« علامه حسن زاده درباره کلمه مداومت توصیه کردند که هرعملی وذکری که کمتراز چهل بار باشد چندان اثربارزی ندارد وخاصیت اربعین در ظهورفعلیت وبروزاستعداد وحصول ملکه است وادامه عمل برای یک سال تا ادارک شود »  
۱۳۹۲/۱/۱۹     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« س:برای شهوات جنسی می شودصلوات فرستاد؟
آیةالله بهجت:اگرنیت(به قصددوری ازشهوت)کندبله!ولی برای شهوات بایداستغفارکنداستغفارمناسب تراست. »  
[+]
۱۳۹۲/۱/۱۷     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام جواد(ع):درهیچکارى قبل ازآنکه وقتش برسد،عجله نکنیدکه پشیمان خواهیدشدوزمان انجام آن طولانى نشودکه سنگدل خواهیدشدوبه ضعیفان رحم کنید،وبااینکاررحمت خدارابه دست آورید.(یعنى اگر به افراد ناتوان رحم کردید،خداوندبه شما رحم خواهد کرد.) »  
[+]
۱۳۹۲/۱/۱۳     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« آیةالله بهاءالدینی(ره):اگربه مشکلی برخوردکردید،اگرمتمکن بودیدیک قربانی بکشید،وگرنه حدیث کساءرایک یاچندنفری بخوانید،یا14هزارصلوات به نیت14معصوم بخوانیدکه خیلی نافع است. »  
۱۳۹۲/۱/۴     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« پیامبرخدا(ص):ازحقوق مهمان است که تادم در،بااوبروی وبدرقه اش کنی. »  
[+]
۱۳۹۲/۱/۲     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« امام علی(ع):به راستى که صله رحم از واجبات اسلام است وخداى سبحان،امر فرموده که آنراگرامى بدارندوخداوند متعال باهرکس که صله رحم کند،رابطه برقرار میکندوباهرکس که قطع رحم کند،قطع رابطه میکند وهر کس که صله رحم را گرامى بدارد،گرامى اش مى دارد.(غررالحکم، ح 3651) »  
[+]
۱۳۹۱/۱۲/۳۰     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« پیامبراعظم(ص):ازفهمیدگی مهمان است که روزه مستحبی نگیرد،مگربا اجازه میزبان...درغیر اینصورت،آن مهمان،آدم نادانی است.(کافی،ج4،ص86) »  
۱۳۹۱/۱۲/۲۸     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« پیامبراکرم(ص):دوست زیادبگیریدزیراپروردگارشماشرم دارد ازاینکه بنده اش را روز قیامت بین دوستانش عذاب کند. »  
[+]
۱۳۹۲/۱/۲۷     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« آیت الله بهجت(رض):یکی از کرامت های شیعه،قبور ومزارهای امام زادگان است،نباید از زیارت آنها غافل باشیم وخود را اختیاراً محروم سازیم! »  
[+]
۱۳۹۲/۱/۲۴     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« پیامبر اعظم(ص):سه گروهندکه درقیامت هم صحبت خدایند،شخصی که بین دونفرهرگزسخن چینی نکرده است،شخصی که هرگزفکرزنا نکرده است وشخصی که هرگزکسبش را مخلوط به ربانکرده است!(نهج الفصاحه،ح1939) »  
۱۳۹۲/۱/۲۰     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« علامه طباطبایی:هرشب پیش ازخواب اگرتوانستیدسورمسبحات یعنی«حدید»و«حشر»و«صف»و«جمعه»و«تغابن»رابخوانیدواگرنتوانستیدتنهاسوره«حشر»رابخوانید! »  
[+]
۱۳۹۲/۱/۱۸     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« پیامبر اکرم(ص):بدانیدکه خداوندنمازجمعه رابرشماواجب ساخته،پس آنانکه درزندگى وپس ازمرگ من،ازروى سبک شمردن ویاانکار،آنراترک کنند،باوجوداینکه پیشواى عادلى دارند،خداوندوحدتشان نبخشدودرکارشان برکت ندهد،آگاه باشیدنه زکات،نه نماز،نه حج ونه روزه آنان پذیرفته نیست. »  
[+]
۱۳۹۲/۱/۱۶     ۱۱:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع):هرگاه برادرت،ناخوانده برتوآمد،همان چیزی راکه درخانه ات داری،برایش بیاور؛ولی هرگاه دعوتش کردی،درپذیرایی ازاو به سختی بکوش! »  
[+]
۱۳۹۲/۱/۶     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« آیةالله بهجت(ره):اصلاپیغمبرباهمین شب زنده داری وسحرخیزی وانس باشب،معارف الهی رامیگرفتندبلی،آن لحظه های خاص وآن رحمت الهی درسحر،سحر،سحر »  
[+]
۱۳۹۲/۱/۳     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« آیةالله مظاهری:گناه نکنیدگناه زندگی انسان راتباه میکند،دراین عیدنوروز،سفارش میکنم که گناه نکنید،گناه،عیدوشادی ماراعزامیکند.اگرنعوذبالله گناه کردید،سریع جبران کنیدتادرسرازیری گناه واقع نشوید،نگذاریدگناه برای شما عادت شود،اگرگناه عادت شد،شمارابدبخت میکند! »  
[+]
۱۳۹۲/۱/۱     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع): هنگامى که نوروزآمد،غسل کن ونظیف ترین لباس هاى خود رابپوش و با خوشبوترین عطرها خود را معطر ساز.(وسائل الشیعه،ج 5، ص 288) »  
۱۳۹۱/۱۲/۲۹     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« پیامبر اکرم(ص):انسان راهمین گناه بس که آنچه راپیش برادران خودمیگذارد،اندک و ناقابل بشمارد.(فرهنگ نامه مهمانی-آیت الله ری شهر-ص87) »  
۱۳۹۱/۱۲/۲۷     ۲۱:۳۰