بسته پیامک از خود تاخدا


پیامک از خود تاخدا

« مردی امیرالمومنین(ع)رادعوت کردحضرت به اوفرمود:«پذیرفتم،به شرط آنکه سه قول دهی»مردگفت:چه قولی؟حضرت فرمودند:«ازبیرون چیزی برای ماتهیه نکنی،آنچه رادرخانه هست ازمن دریغ نورزی،وخانواده ات رابه زحمت نیندازی» »  
[+]
۱۳۹۱/۱۲/۲۶     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع)به نقل از پیامبر اکرم (ص) فرمودند: هیچ دعایی زودتر به اجابت نرسد از دعای شخص غایب که برای غایب دیگری دعا کند. »  
[+]
۱۳۹۱/۱۲/۲۲     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« امام رضا(ع):هر کس ازخداتوفیق بخواهدوکوشش ننمایدخود رامسخره کرده است! »  
[+]
۱۳۹۱/۱۲/۲۰     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« پیامبر اکرم(ص):سه کس درروزرستاخیزآن روزی که سایه ای جزسایه خداوندنخواهدبوددرزیرعرش الهی خواهندبود؛آن کس که اندوه غمزده ای ازامت من رابرطرف سازدوکسی که سنت مرازنده نمایدوآنکس که فراوان برمن صلوات فرستد! »  
۱۳۹۱/۱۲/۱۸     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« امام حسین(ع):برهیچ چشم مؤمنى روانیست که ببیندخدانافرمانى مى شود وچشم خودرافرو بندد، مگر آن که آن وضع راتغییردهد.(الأمالى،طوسى،ص 55) »  
[+]
۱۳۹۱/۱۲/۱۵     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« پیامبراکرم(ص):سه کس نزدخداازهمه منفورترند:کسی که روززیادمی خوابددرحالیکه شب اصلانمازی نخوانده است وکسی که زیادمیخوردوهنگام غذاخوردن نام وحمدخدانمی گویدوکسی که بی دلیل می خندد.(کنزالعمال، ح 2143) »  
۱۳۹۱/۱۲/۱۲     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« امام مهدی(عج):درهاى سئوال ازچیزهایى را که براى شما مفید نیست ببندید وخود را درمورد دانستن چیزهاى غیرلازم به زحمت نیندازید،ودرموردتعجیل فرج زیاددعاکنیدزیراکه موجب فرج خواهدشد![بحارالانوار، ج 53ص 181.] »  
[+]
۱۳۹۱/۱۲/۱۰     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« آیةالله قاضی:تمام این خرابیها؛وسواس وعدم طمانینه،ازغفلت است وغفلت،کمترمرتبه اش غفلت ازاومرالهیه است وسبب تمام غفلات،غفلت ازمرگ است. »  
۱۳۹۱/۱۲/۷     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« امام رضا(ع):آنگاه که مردم به کارهای ممنوع دست بزنندوهرکس هرچه دلش خواست،انجام دهدونظارتی درکارنباشد،مردم همگی به فسادوتباهی دچارمیشوند »  
[+]
۱۳۹۱/۱۲/۳     ۱۰:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« خداى متعال به حضرت موسى(ع)وحى فرمود:اى موسى!به خاطرثروت زیاد،خوشحال مشوودرهیچ حالى یادمراوامگذار،هماناثروت زیاد،گناهان راازیادانسان میبردوترک یادخداسنگدلى وقساوت قلب مى آورد.(اصول کافى،ج 2، ص497) »  
[+]
۱۳۹۱/۱۱/۳۰     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« آیةالله بهجت(رض):دلیل عقب ماندگی ماآنست که اموال شبهه ناک مصرف می کنیم ومال شبهه ناک،ایجاد تردیدوشبهه می کند! »  
[+]
۱۳۹۱/۱۲/۲۵     ۰۰:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام هادی(ع):هر که برطریق خداپرستی محکم واستوارباشد،مصائب دنیا بر وی سبک آید، گر چه تکه تکه شود.(تحف العقول ، ص 511 ) »  
[+]
۱۳۹۱/۱۲/۲۱     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« آیةالله‌ مرعشی(ره)سفارش میکرددرمنزل هیچ وقت قرآن رادورازدسترس قرارندهند،بلکه درجایی بگذارندتاهمیشه دیده شودکه یادتان نرودهرگاه چشمتان به آن میافتد،چندآیه ازآن تلاوت کنیدوکوشش نماییدآیاتی ازآن حفظ کنید »  
[+]
۱۳۹۱/۱۲/۱۹     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع):کوتاه کردن ناخن هاوسبیل درهرجمعه سبب ایمنی ازجذام است. »  
[+]
۱۳۹۱/۱۲/۱۸     ۱۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام جواد(ع)فرمودند:هرکه ازنشستن درپایین مجلس خرسندباشد،خداوفرشتگانش پیوسته براودرودمیفرستندتا آن گاه که برخیزد(تحف العقول،ص 486 ) »  
[+]
۱۳۹۱/۱۲/۱۳     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« امام سجاد(ع):منتظران ظهورامام مهدى(ع)برترین اهل هر زمان اند! »  
[+]
۱۳۹۱/۱۲/۱۱     ۰۶:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« خداوندعزّوجلّ فرمود:اى فرزند آدم!هرروز،روزى تومیرسد،ولى بازهم غمگین مى‏ شوى،ولى ازعمرتوکاسته میشود،امااندوهگین نمى‏ گردى.چیزى مى‏ طلبى که تورابه طغیان مى ‏کشد،درحالى که به ‏اندازه کفایت دارى! »  
[+]
۱۳۹۱/۱۲/۸     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« آیةالله بهاءالدینی:اگرمیخواهیدبدانیدنمازشماموردقبول است یانه،ازاینجاتجربه کنید؛اگردیدیدنمازشماجلودروغ وفسادومنکرات رامیگیرد،بدانیدنمازشمامقبول است وگرنه بدانیدمعلق بازی کرده اید،نمازنخوانده اید! »  
[+]
۱۳۹۱/۱۲/۵     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« امام على(ع):ازقسم خوردن بپرهیزید،چراکه کالاراتلف میکندوبرکت راازبین میبردوهرگاه گناهان آشکارشوند،برکت هااز میان مى رود. »  
[+]
۱۳۹۱/۱۲/۱     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« امام علی(ع):بدانید که باوجودحفظ بنیان دینتان،هرچه ازدنیایتان ازدست بدهید،زیانى به شمانمیزند.بدانیدکه درصورت ضایع کردن دینتان،هرآنچه ازدنیایتان حفظ کنید،سودى به شمانمی رساند.(نهج البلاغه،خطبة 173) »  
[+]
۱۳۹۱/۱۱/۲۸     ۲۱:۳۰