بسته پیامک از خود تاخدا


پیامک از خود تاخدا

« امام باقر(ع):هرکه بمیرددرحالیکه امامش راشناخته باشد،تقدم وتأخرامرظهوربه اوآسیبی نمی رساندوکسی که باشناخت امامش ازدنیابرودهمانندکسی است که درخیمه ی حضرت قائم بااوباشد.(بحارالانوار،ج23،ص77 ) »  
۱۳۹۱/۱۱/۲۶     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« امام باقر(ع):برشماباد به صدقه دادن!صبح زودصدقه بدهیدکه روى ابلیس راسیاه می کند.(تحف العقول،ص 298) »  
[+]
۱۳۹۱/۱۱/۲۴     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« امام کاظم(ع)فرمودند:مردى ازقم مردم رابه حق فرامى خواندوگروهى استوار،چون پاره هاى آهن،پیرامون اوگردمی آیند.(بحار الأنوار،ج 60،ص 216) »  
۱۳۹۱/۱۱/۲۱     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« امام کاظم(ع):پیروان مابه4چیزنیازمندند:...وتسبیحى ازتربت مزارحسین(ع) »  
[+]
۱۳۹۱/۱۱/۱۹     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« ازامام باقر(علیه السلام) روایت شده که «هر کس هنگام خواب دچار بیم و هراس می‌شود وقتی وارد بستر خود شد، سوره ناس و فلق و آیة الکرسی را بخواند.»( بحارالانوار، ج76، ص181) »  
۱۳۹۱/۱۱/۱۷     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع)ازپدرش روایت کردکه رسول خدا(ص)فرمود:هرکس باخنده مرتکب گناه شود(درروزقیامت)باچشم گریان به آتش دوزخ درافتد. »  
[+]
۱۳۹۱/۱۱/۱۳     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع):کسی که درکمک رسانی به برادران دینی ودفع زیان یاجلب سود،آنان رایاری کندخداقدم هایش رادرروزی که قدم هامیلغزدثابت نگه میدارد »  
[+]
۱۳۹۱/۱۱/۱۰     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع):هرگاه دومسلمان ازیکدیگرجداشوند(قهرباشند)شیطان پیوسته شادمان است وچون آن دوآشتی کردند،زانوان شیطان به لرزش می افتندوبندهایش ازهم جدامیشوندوفریادبرمی آورد:وای برمن ازهلاکتی که بدان گرفتارشدم »  
[+]
۱۳۹۱/۱۱/۷     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« امیرالمومنین(ع):هرکس جای پای خویش رانشناسد،میلغزد. »  
[+]
۱۳۹۱/۱۱/۴     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« ازآیت الله بهجت(رض)پرسیدند:آیاتوسل شرایط خاصی لازم دارد؟ایشان فرمود:شرط همه توسلات،توبه است وغیرازتوبه شرط دیگری ندارد. »  
[+]
۱۳۹۱/۱۱/۳     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« س:ماآلوده به پستیهای درونی وبیرونی هستیم،ماراطبابت کنیدودرپیمودن این طریق ماراراهنمایی بفرمایید.
آیةالله بهجت(ره):بسمه تعالی-زیادبگوئید«استغفر الله»وخسته نشوید،وخاطرجمع باشیداین علاج است. »  
[+]
۱۳۹۱/۱۱/۲۵     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« آیت الله بهجت(ره):اگرتا آخر عمر، شبانه روزی و بدون مزدکارکنیم،قدروقیمت یک نفس کشیدن دراین نظام اسلامی را نمی توانیم جبران کنیم. »  
[+]
۱۳۹۱/۱۱/۲۲     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« ازامام جواد(علیه السلام) سؤال شد:مرگ چیست؟حضرت درپاسخ فرمودند:مرگ همان خواب است که هرشب سراغ شمامى آیدجزآن که مدت خواب مرگ طولانى است وآدمى ازآن خواب بیدارنمى شود،جزروزقیامت. »  
[+]
۱۳۹۱/۱۱/۲۰     ۲۱:۲۹

پیامک از خود تاخدا

« علامه طباطبایی(ره):ببینیددرشبانه روزی که برشماگذشته چه چیزی اندوخته اید؟چه گفته اید؟یک یک رفتاروگفتارتان راحساب برسید،ازنادرستی هااستغفار کنیدوبرای آنچه شایسته وبه فرمان حاکم عقل بوده خداراشاکرباشید! »  
۱۳۹۱/۱۱/۱۸     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« رسول خدا(ص):مردم تاهنگامی که امربه معروف ونهی ازمنکرمی کنندوهمدیگررادر احسان، نیکوکاری و تقوا یاری می کنندپیوسته درخیروخوبی اند،پس هرگاه چنین نباشد،خیروبرکت ازآنهابرداشته می شود.(تهذیب الاحکام ج6،ص181) »  
۱۳۹۱/۱۱/۱۶     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« استاد فاطمی نیا نقل میکرد:ازدولب آیت الله بهجت(ره)شنیدم که میفرمود:اواخرکه خدمت مرحوم آیت الله قاضی میرسیدیم،فقط میفرمود:«نمازاول وقت» »  
[+]
۱۳۹۱/۱۱/۱۲     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« رسول خدا(ص):استشمام بوی خوش ازسنت من است وهرکس ازسنت من روی گرداندازمن نیست.
امام صادق(ع): هزینه کردن برای بوی خوش اسراف نیست. »  
[+]
۱۳۹۱/۱۱/۹     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« امام باقر(ع)فرمودند:چون باعالمی نشستی،برشنیدن بیش ازسخن گفتن حریص باش وخوب شنیدن را بیاموز چنانکه نیک گفتن را می آموزی!(الاختصاص،ص245) »  
۱۳۹۱/۱۱/۶     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع):ای جابر!شیعیان ما شناخته نمی شوندمگربا...نیکی به والدین! »  
[+]
۱۳۹۱/۱۱/۴     ۱۱:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام حسن عسکری(ع):هرکس از پیروان مابه علوم ما داناباشدوجاهلی را هدایت و ارشاد کندوشریعت مارا به او بیاموزد،دربهشت همراه ما خواهد یود! »  
[+]
۱۳۹۱/۱۱/۳     ۱۱:۰۰