بسته پیامک از خود تاخدا


پیامک از خود تاخدا

« جبرئیل به حضورپیامبر(ص)آمدوفرمود:ای محمد!هرقدرخواهی زندگی کن،هماناخواهی مرد!هرکه راخواهی دوست بدار،سرانجام ازاوجداخواهی شدهرعملی خواستی انجام ده،پاداش وکیفرآنراخواهی دید.آگاه باش وبدان که شرافت مرد،به عبادت اودرشب است وعزتش دربی نیازی جستن ازمردم*بحارالانوارج87،ص157* »  
۱۳۹۱/۱۱/۲     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« امام باقر(ع):هریک ازدوستان مارا که می بینی سلام برسان وبه آنان سفارش کن که ازخدابترسند و توانگر آنهابه نیازمندشان ونیرومند آنان به ناتوانشان کمک کند!(کافی/ج3،ح175) »  
۱۳۹۱/۱۰/۳۰     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« مؤمن،مؤمن واقعى نیست،مگر3خصلت دراو باشد:سنتى از پروردگار وسنتى ازپیامبر وسنتى از امامش.سنت پروردگارش پوشاندن راز خود،سنت پیغمبرش نرم رفتارى بامردم وسنت امامش صبرکردن درزمان تنگدستى است."امام رضا(ع)" »  
۱۳۹۱/۱۰/۲۹     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« آیت الله بهجت(ره):حرم مطهّرامام رضا(ع)نعمت بزرگ وگرانقدری است که دراختیارایرانیهااست،عظمتش راخدامیداند!کرامات ازضریح آن حضرت بیشترازضریح امام حسین(ع)ظاهرمیشود! »  
[+]
۱۳۹۱/۱۰/۲۲     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« پیامبراعظم(ص):هیچ عملی برترازسیرکردن شکم گرسنه ای نیست. »  
[+]
۱۳۹۱/۱۰/۲۰     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« پیامبراعظم(ص):مردبازنی خلوت نمیکندمگراینکه سومی اینهاشیطان است. »  
[+]
۱۳۹۱/۱۰/۱۸     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« پیامبر(ص):صبحگاهان درطلب علم باشیدزیراصبح(سحرخیزی)مایه برکت،موفقیت است »  
[+]
۱۳۹۱/۱۰/۱۶     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« عارف واصل حاج اسماعیل دولابی(ره):زیارت اربعین امام حسین(ع)،عرفات سیر مومنین است،هرکس عرفات رادرک کردمحبتش قبول است. »  
[+]
۱۳۹۱/۱۰/۱۳     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« علامه حسن زاده آملی-اولین قدم درسلوک:هرکس که هوای کوی دلبردارد*ازسربنهدهرآنچه درسردارد/ورنه به هزارچله بنشیند*سودش ندهدکه نفس کافردارد »  
۱۳۹۱/۱۰/۱۰     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« س:برای توفیق نمازشب ونمازصبح دراول وقت وتوجه به خداچه کنیم؟
آیةالله بهجت(ره):دراوقات توفیق،مسامحه(کوتاهی)نکنید،درسایراوقات موفق میشوید »  
[+]
۱۳۹۱/۱۰/۷     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع):عالمی نیست که بمیردوجانشینی ازخودگذاردمگرما،پس هرگاه عالمی ازمابرود،دیگری درجایگاه اوظهور می کند.ماهمچون ستارگان آسمانیم. »  
[+]
۱۳۹۱/۱۱/۱     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« امام علی(ع):ناملایمات راتحمل کن که تحمل کردن، پوشاندن عیب هاست.انسان خردمند نیمش بردباری است و نیم دیگرش چشم پوشی!(غررالحکم/202/2) »  
۱۳۹۱/۱۰/۳۰     ۱۱:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امیرالمومنین(ع):ازشوخی بپرهیزید،زیراآن دلتنگی می آورد وکینه به جامیگذاردوشوخی دشنام کوچک است. »  
[+]
۱۳۹۱/۱۰/۲۶     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« پیامبراعظم(ص):خداوندمتعال میفرماید:کسی که مرانخواند،براوغضب میکنم. »  
[+]
۱۳۹۱/۱۰/۲۱     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« پیامبر(ص):ببخش وشمارش نکن که اگر چنین نکنی خداوندنیزخطای تو رامیشمارد! »  
[+]
۱۳۹۱/۱۰/۱۹     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« پیامبر(ص):روزهای دوشنبه وپنج شنبه اعمال رابرخداوندعرضه میدارندپس خداوندهمه رامیبخشدمگرگناه ستیزه جویان وکسی که ازخویشاوندان بریده باشد »  
[+]
۱۳۹۱/۱۰/۱۷     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« آیت الله بهجت(رض):کراراًپرسیدندچه ذکری بگوییم.گفته ام،ازقلبت سوال کن،حضورقلب در کدام ذکربیشترداری،آن را ملتزم باش! »  
[+]
۱۳۹۱/۱۰/۱۵     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« امام باقر(ع)به یکی ازشیعیان فرمود:هرکس ازپیروان مابه زیارت امام حسین(ع)تواناباشدوآنراترک کندازنظردین وایمان کامل نیست-الخصائص الحسینیه »  
۱۳۹۱/۱۰/۱۲     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« رسول الله(ص):خدافرموده کسیکه وضویش باطل شودوضونگیردبه من ستم کرده،وهرکس وضوبگیرددورکعت نمازنخواندمسلّم بمن ستم کرده،وهرکس دورکعت نمازبخواندمرانخواندبمن ستم کرده،وهرکس وضوگرفت ونمازخواندومرایادکردواوراجواب ندادم،مسلم باوستم‏ کردم،ولى بدانیدکه پروردگارى ستم‏ کننده نیستم »  
[+]
۱۳۹۱/۱۰/۹     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع):چشمتان رازیادبخواب عادت ندهیدکه کمترسپاسگزارى میکندومردى که دروغ بگویدازنمازشب محروم میشودهرگاه ازنمازشب محروم شدازروزى فراخ محروم است ودروغ گفته کسى که نمازشب بخواندوبگویدروزش گرسنه مانده »  
[+]
۱۳۹۱/۱۰/۶     ۲۱:۳۰