بسته پیامک از خود تاخدا


پیامک از خود تاخدا

« رسول خدا(ص)دروصیتش به علی(ع):برتوبادبنمازشب خواندن!3مرتبه حضرت این کلام راتکرارکردوفرمود:مگرنمى‏بینى شب زنده داران راکه صورت آنان ازتمام مردم زیباتراست زیرادرشب باخداخلوت میکنندخداآنانرابنورخودمیپوشاند »  
[+]
۱۳۹۱/۱۰/۳     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« پیامبر اعظم(ص):زمستان‏ بهارمؤمن است زیراکه روزهایش براى روزه گرفتن کوتاه است وشبهایش براى شب زنده داران بلنداست!(ارشاد القلوب) »  
[+]
۱۳۹۱/۱۰/۱     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« خداوند سبحان:کبریاوبزرگی ردای من است وعظمت وبرتری سزاوارمن.هرکه خواهددریکی ازاینهابامن برابری کند،اورابه جهنم خواهم افکند(احیاءالعلوم) »  
[+]
۱۳۹۱/۹/۲۹     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« امام باقر(ع):4چیزدرهرکس باشدخدابرایش خانه ای دربهشت بناکندکسی به یتیمی پناه دهد،به ضعیفی رحم کندباپدرومادرش مهربان وبابرده خودمداراکند »  
[+]
۱۳۹۱/۹/۲۷     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« امیرالمومنین(ع):درنهان از ارتکاب معصیت خدا بپرهیزید زیراهمان کسی که شاهداست خوداو نیز حاکم است. »  
۱۳۹۱/۹/۲۵     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« مرحوم فشارکی(ره):اگرمیخواهی سلوک داشته باشی دوجهت رادرنظربگیر:اول درتمام کارهایی که انجام میدهی،بدانی که یک موجودی-که چیزی ازاومخفی نیست-اعمال تورازیرنظرداردودوم اینکه موقعی که میخواهی بخوابی،اعمال روزانه ات رادرنظربگیروهرچه برخلاف دیدی،تصمیم بگیرکه فرداآنراانجام ندهی »  
۱۳۹۱/۹/۲۲     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« امیرالمومنین(ع):هرکس تصمیم خود راآشکارکند،دوراندیشی اش باطل شود! »  
[+]
۱۳۹۱/۹/۲۰     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« پیامبر اعظم(ص):هرکس قبرپدرومادرش را درهر روز جمعه زیارت کندبخشوده می شودو از نیکوکاران به شمار می آید./بحارالانوارج86،ص359 »  
۱۳۹۱/۹/۱۷     ۰۹:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« دیدم پرتقال ارزان است،دوکیلوخریدم.امام(ره)که مرادیدگفت:این همه برای چیست؟گفتم:ارزان بودخریدم.امام گفت:دوگناه مرتکب شدی،یکی این همه پرتقال نیازنداشتیم،دوم شایدتوی نوفل لوشاتوکسی باشدکه تاحالابه خاطرگرانی،نتوانسته بخردوحالاکه ارزان است میتواند،ببریدمقداری ازآنراپس بدهید »  
[+]
۱۳۹۱/۹/۱۳     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع)فرمودند:هرکس آیه ی آخر سوره کهف رادرهنگام خواب بخواند درهرساعتی بخواهد از خواب بیدار می شود./کافی،ج4،ح3319 »  
۱۳۹۱/۹/۱۰     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« آیةالله بهجت(ره):ای کاش میفهمیدیم که چارۀکارمادریک چیزمنحصرست وآن اینکه:تکلیف الهی راتشخیص دهیم وبدانیم چکاربایدبکنیم وچکارنبایدبکنیم! »  
[+]
۱۳۹۱/۱۰/۲     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع):جدِّماحسین(ع)هنگامى که به گریه کنندگان خودنگاه میکندبراى آنان استغفارمیکندوازجدّوپدرومادروبرادرخویش میخواهدکه آنهاهم براى گریه کنندگان واقامه کنندگان عزاى اواستغفارکنند »  
۱۳۹۱/۹/۳۰     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« رسول خدا(ص):زنهار!احترازکنیدازغیبت!به درستی که غیبت بدتراز زناست؛زیرا مردی که زنا میکندوتوبه مینماید،خدا(توبه)اوراقبول میفرماید،ولی خداغیبت کننده را نمی آمرزد،تاآن که غیبت اورا کرده است،ازوی بگذرد. »  
[+]
۱۳۹۱/۹/۲۸     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« دونفربرامیرالمومین(ع)واردشدند.آن حضرت برای هریک از آن دوفرشی گسترد.یکی ازآن دو روی فرش نشست ودیگری خودداری کرد.امیرالمومنان(ع)فرمود:برآن بنشین،زیراکرامت پذیری راجزنادان رد نمی کند.(کافی،ج2،ص659) »  
۱۳۹۱/۹/۲۶     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« آیةقاضی(ره):درمستحبات تعزیه داری وزیارت سیدالشهداءمسامحه ننمائیدروضه هفتگی ولودوسه نفرباشداسباب گشایش اموراست واگرازاول عمرتاآخرش درخدمات آن بزرگوارازتعزیت وزیارت به جابیاورید،هرگزحق آن بزرگوارادا نشود »  
[+]
۱۳۹۱/۹/۲۴     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« امام باقر(ع):سه چیزاست که خداوندعزوجل درباره آنهابه کسی اجازه مخالفت نداده است.رساندن امانت به نیکوکاروبدکار!وفای به عهدبا نیکوکاروبدکار و نیکی به پدرومادر،چه نیکوکاروچه بدکار!(کافی،ج2،ص162) »  
۱۳۹۱/۹/۲۱     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« امام(ره):کسی که برای خداکارمیکندهیچ وقت باخت درآن نیست.آنانیکه برای دنیاکارمیکنندباخت دارند،که اگرنرسیدندخوب باختندوعمرشان هم هدردادند »  
[+]
۱۳۹۱/۹/۱۹     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« علامه حسن زاده آملی:الهی،قربان لب ودهانم بروم که به ذکرتو گویایند! »  
[+]
۱۳۹۱/۹/۱۴     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« آیةالله قاضی(ره):25سال به طورجدی چشم خودراازنامحرم بستم.کارم به جایی رسیدکه قبل ازاینکه نگاهم به نامحرمی بیفتد،چشمم خودبه خودبسته میشد »  
[+]
۱۳۹۱/۹/۱۱     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع):همانامومن گناهی میکندوپس از20سال به یادش می آید.پس،ازخداراجع به آن گناه آمرزش میخواهدوخداوندبیامرزدش وهرآینه این امرتوفیقی ازجانب خدابرای اوست که اوراموردلطف وبخشش خویش قراردهد.وهماناکافرگناهی میکندوهمان ساعت آنرافراموش میکند.اصول کافی جلد 4 صفحه 172 »  
۱۳۹۱/۹/۸     ۲۱:۳۰