بسته پیامک از خود تاخدا


پیامک از خود تاخدا

« امام سجاد(ع):اهل زمان غیبت اوکه قائل به امامت اوومنتظرظهوراوباشند،برترازمردمان هرزمان دیگرمیباشند،زیراخدای بزرگ به آنهاآنقدرعقل،فهم وشناخت عطافرموده است که غیبت امام نزدایشان مانندزمان مشاهده امام است. »  
[+]
۱۳۹۱/۹/۶     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« امام حسین(ع):ایمان بنده مومن کامل نمیشودمگردراو4خصلت باشد:اخلاقش نیکووبخشنده باشد،ازگفتن حرفهای زیادی خودداری وزیادی مالش راانفاق کند »  
[+]
۱۳۹۱/۹/۱     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع):هرکسی درمحفلی که اندیشه وعقیده واهداف بلندمااحیامیگرددشرکت کند،روزی که قلبهامیمیرند،قلب اوزنده خواهدماند/بحارالانوارج44 »  
۱۳۹۱/۸/۲۹     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« امام رضا(ع):ای پسر شبیب!اگربهرچیزی گریان بودی،بر حسین گریه کن! »  
[+]
۱۳۹۱/۸/۲۷     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« درنوفل لوشاتوخبرنگاران زیادی گردآمده بودندوباامام درحال مصاحبه بودند،ناگهان امام به ساعتشان نگاه کردندوفرمودند:بس است،وقت نمازاست!به ایشان گفتند:خبرنگاران آمده اندقضیه مهم است،امام فرمودند:مهم باشد!یانمازبخوانندیااگرنمازخوان نیستند،گوشه ای بنشینندتامن نمازم رابخوانم! »  
[+]
۱۳۹۱/۸/۲۵     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع):هرکس ازروی عمدنمازعصرراآنقدربه تاخیربیندازدتاوقت آن سپری شود،خداونددر روزقیامت،او راجدا ازافرادخانواده ودارائیش برانگیزد! »  
[+]
۱۳۹۱/۸/۲۳     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« پیامبراعظم(ص):صاحب خانه،روزه نگیرد،مگربااجازه مهمان!/کنزالعمالج9ح25891 »  
۱۳۹۱/۸/۲۱     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« استادفاطمی نیا:وقتی دعای کمیل میخوانیم؛اگرانسان معنای«سریع الرضا»رابفهمد،ازخوشحالی درپوست خودنمیگنجد!خداوندبسیاری ازمردم راعفومیکنداماازآنهاراضی نیست،خشنودنیست،آنهابه مقام رضاورضوان خداوندی نرسیده اند »  
[+]
۱۳۹۱/۸/۱۸     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« عارف واصل شیخ محمدبهاری همدانی:اگربی مراقبت مشغول به ذکروفکربشود،بی فایده خواهدبوداگرچه حال هم بیاورد،چرا که آن حال دوام پیدانخواهدکرد،گول حالی را که ذکر بیاورد بی مراقبه نباید خورد! »  
[+]
۱۳۹۱/۸/۱۴     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« امیرالمومنین(ع)فرمودند:(حتی) اگرخداوندهم برمعصیتش وعید دوزخ را نداده بود بازهم به خاطر شکرنعمتهایش واجب بودکه معصیت نشود! »  
[+]
۱۳۹۱/۸/۱۱     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« «عظمت زیارت اباعبدالله الحسین(ع)درشب جمعه»
مرحوم بافقی می فرمود:چراعلی بن مهزیار 20سفرحج رفت تا امام زمان(عج)را ببیند؟اگر یک شب جمعه یا یک نیمه شعبان به کربلا می آمد،آن حضرت را زیارت می کرد. »  
۱۳۹۱/۹/۲     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« مرحوم دولابی:اگرشده درهمه عمرلااقل یکبارعاشوراراباصدلعن وصدسلام بخوان وازآن محروم نمان.ائمه یک ماه محرم راخیمه عزامیزدند وگریه میکردند »  
[+]
۱۳۹۱/۸/۳۰     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« امام باقر(ع):هرکس از پیروان مابه زیارت حسین(ع)تواناباشدوآن را ترک کند از نظر دین و ایمان کامل نیست./الخصائص الحسینیه،ص350 »  
۱۳۹۱/۸/۲۸     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« مرحوم دولابی(ره):همه اهل بیت کشتی نجاتند،اماکشتی امام حسین(ع)سریع تراست ووقتی حرکت میکند،سایرکشتی هاکنارمیکشندوراه رابرای آن بازمیکنند »  
[+]
۱۳۹۱/۸/۲۶     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« کیست که درسختی هاوگرفتاریهایش به من امیدبسته ومن امیدش راقطع کرده باشم؟کیست که درکارهای بزرگش به من امیدوارگشته ومن امیدش راازخودبریده باشم؟ »  
۱۳۹۱/۸/۲۴     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« استادفاطمی نیا:درخدمت آقای بهجت بودم شخصی آمدگفت:میخواهم بروم حرم چکارکنم،توصیه ای میفرمائید؟!فرمودند:من بیشترازآنچه درمفاتیح نوشته بلدنیستم،اماوقتی میرویدآنجا؛اتصال قلب به لسان باشد!/
نکته ها ازگفته ها »  
[+]
۱۳۹۱/۸/۲۲     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« پیامبراعظم(ص):هنگامی که بندگان درپیشگاه خدامی ایستند،آوازدهنده ای ندادهد:آنکس که مزدش با خداست برخیزدوبه بهشت رود.گفته می شود:چه کسی مزدش با خداست؟میگوید:گذشت کنندگان از مردم!/
کنزالعمل،ج3،ح7009 »  
[+]
۱۳۹۱/۸/۲۰     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« امام علی(ع):هرگاه مصاحبت طولانی شود،حرمت دوستی استوارترمیگردد/غررالحکم »  
[+]
۱۳۹۱/۸/۱۵     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« امام علی(ع):ازدلهادرباره دوستی هابپرسید،گواهانی رشوه ناپذیرند! »  
[+]
۱۳۹۱/۸/۱۳     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« آیةالله مرعشی نجفی میفرمودند:«من ازروزاولی که خودم راشناختم وروی پای خودم ایستادم،ازالبسه‌ی خارجی استفاده نکرده‌ام»ایشان تاآخرعمرهم همین طور بودندومیفرمودند:«این یک راه مبارزه بااستعمارواستعمارگران است »  
[+]
۱۳۹۱/۸/۱۰     ۲۱:۳۰