بسته پیامک از خود تاخدا


پیامک از خود تاخدا

« درزمان حضرت امام،یکی ازوزرادرخواست ملاقات باامام رابه همراه پدرش مینمایدولی به هنگام ورودبه محضرامام جلوترازازپدرخودواردمیشود.وقتی که پدرش واردمی شود،به امام عرض میکند:ایشان پدرم هستند!امام تعجب کرده ومیفرمایند:عجب!ایشان پدرشماهستندوشمازودترازایشان داخل شدی؟! »  
[+]
۱۳۹۱/۸/۸     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« امام علی(ع):برخی از گناهان جزدر عرفات بخشیده نمی شود. »  
۱۳۹۱/۸/۴     ۱۳:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« رسول الله(ص):هیچگاه زمین نزدخدای عزوجل آنگونه که ازسه چیزفریادمی کند،بانگ برنمی آورد.یکی هنگام ریخته شدن خون به ناحق،دیگری هنگام ریختن آب غسلی که از زناباشدودیگری هنگام خواب پیش از طلوع آفتاب بر زمین. »  
[+]
۱۳۹۱/۷/۳۰     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« ملاحسینقلی همدانی(ره):دراجتناب ازمعصیت کوتاهی مکن واگرخدای نخواسته معصیت کردی زودتوبه نماودورکعت نمازبجاآوروبعدازنماز،هفتادمرتبه استغفارکن وسربه سجده بگذارودرسجده ازحضرت حق عفوبخواه،امیدوارم عفوبفرماید »  
[+]
۱۳۹۱/۷/۲۸     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« پیامبر اعظم(ص):اى على،هرکس نزداو غیبت‏ برادرمسلمانش بشود و توان یارى او را داشته باشدویاریش نکندخداونداو رادردنیاو آخرت خوارمی سازد. »  
[+]
۱۳۹۱/۷/۲۶     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« آیت الله بهجت(رض):وای برمااگردرخصوص خوردنی هاونوشیدنی ها ازحرام اجتناب نکنیم! زیراهمین غذاهااست که منشاعلم وایمان و یا کفر ما می شود! »  
[+]
۱۳۹۱/۷/۲۴     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« ای علی:انگشتربه دست راست کن که آن فضیلتى ازخدابراى مقربان است.
پرسید:چه انگشترى بدست کنم اى رسول خدا؟
فرمود:عقیق سرخ که آن نخستین کوهى است که به پروردگارى خداو یامبرى من ووصایت وجانشینى تووامامت فرزندان تووبهشتى بودن شیعیانت ودوزخى بودن دشمنانت اقرارواعتراف کرده است. »  
[+]
۱۳۹۱/۷/۲۱     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« امام علی(ع):هرکه همسایه‏ معصیت کارى داشته و(قادرباشدکه مانع معصیت کردنش بشودوبااین حال)اوراازمعصیت کردن نهى نکند،شریک گناه اوخواهدبود »  
[+]
۱۳۹۱/۷/۱۷     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع):پیوندبرادران دروطن به دیداروزیارت ودرسفربانامه نگاری است. »  
[+]
۱۳۹۱/۷/۱۵     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« درشدایدبراى فرج دعاکنند،که خودهمین مژده اى است براى اینکه شدایدبه فرج متصّل است.دیگراینکه،دعاکنندکه ظهورآن حضرت براى اهل ایمان،همراه باعافیت باشد،وتاوقت ظهورباوجودبلاهاوشداید،ثابت قدم باشند
آیةبهجت(ره) »  
[+]
۱۳۹۱/۷/۱۳     ۲۱:۵۵

پیامک از خود تاخدا

« آیت الله بهجت(ره):نهج البلاغه براى شیعه بلکه براى هرکس که غیرمعاندباشد،کتاب باعظمت وبزرگى است،ومابایددراثرکثرت مراجعه ومباحثه،آنراحفظ باشیم.و براى فهم آن احتیاج به عربیّت وبلاغت داریم. »  
[+]
۱۳۹۱/۸/۵     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع):اگرشخصى گناهکارنتوانددرشب‌هاى بابرکت ماه رمضان بویژه شب‌هاى قدر،خودرامعرض نسیم رحمت الهى قراردهدوآمرزیده شود،اوتاسال آینده بخشوده نمیشودمگراینکه عرفه رادرک کندوازامتیازات آنروزبهره‌ گیرد »  
۱۳۹۱/۸/۳     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع)می فرمودند:«هرگاه ازخواب شب برخاستی بگو:سپاس خدایی راکه روح مرابازگرداندتا اوراستایش کنم و او را بپرستم.» »  
[+]
۱۳۹۱/۷/۲۹     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« آیةالله کشمیری:ذکر«یالطیف»شب جمعه،برای تنویرقلب ودیدن انوارالهی موثرست ومیفرمود1400صلوات نذرحضرت موسی بن جعفر(ع)برای حوائج بسیارمفیدست »  
[+]
۱۳۹۱/۷/۲۷     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« علامه حسن زاده:درشرح حال شیخ رئیس نقل کرده اندکه هرگاه مساله ای بروی دشوارمیشدوضو میگرفت وبه مسجدجامع میرفت و نماز میگذاردوخدای عزوجل را میخواندکه آنرابروی آسان گرداندو آن در بسته به روی اوبگشاید. »  
۱۳۹۱/۷/۲۵     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« ملامحسن فیض کاشانی:سزاواراست اوقاتت رابیهوده صرف نکنی وچنین نباشی که هروقتی به هرکاری که پیش آمدمشغول گردی،بلکه میبایست به محاسبه خودبپردازی ووظایف شب وروزخودرامعین کنی،که درآن وقت تنهابهمان کاربپردازی »  
[+]
۱۳۹۱/۷/۲۲     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع):«هرگاه یکی ازشمادرمدت عمرخودحج کندوزیارت نکندحسین بن علی(ع)را،هرآینه خواهدبودتارک حقی ازحقوق پیغمبر(ص)،زیراحق حسین فرضیه ییست ازخدا،واجب برهرمسلمی!»
تهذیب الاحکام،ج6،ص22،ح7. »  
۱۳۹۱/۷/۱۸     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« آقای قاضی می فرمودند:«هرحقی که برگردنت باشدتاادانکنی باب روحانیت،باب قرب،باب معرفت،بازشدنی نیست.یعنی اینها همه مال حضرت احدیت است.وحضرت احدیت رضایت خودرادر راضی شدن مردم قرار داده است.» »  
[+]
۱۳۹۱/۷/۱۶     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« امام باقر(ع):مالی که از راه دروغ،ربا،خیانت و دزدی به دست آید،صرف آن برای زکات،صدقه،حج و عمره پذیرفته نمی شود.
(الامالی،صدوق،ص442) »  
۱۳۹۱/۷/۱۴     ۲۱:۳۰

پیامک از خود تاخدا

« امام سجاد(ع):حق معلم تواینست که وی رابزرگ شماری وحرمت مجلسش رانگه داری،نیک به اوگوش سپاری،صدایت رابر وی بلندنکنی،به کسی که ازوی پرسیده پاسخی ندهی تاخوداوپاسخ گوید،درحضورش باکسی گفتگونکنی!
(رساله حقوق) »  
۱۳۹۱/۷/۱۰     ۲۱:۵۵