بسته پیامک از خود تاخدا


پیامک از خود تاخدا

« الهی،تاتولبیک نگویی،کجامن الهی گویم!الهی،آنکه درنمازجواب سلام نمیشنود،هنوزنمازگزارنشده.مارابانمازگزاران بدار!
الهی نامه علامه حسن زاده »  
۱۳۹۱/۷/۹     ۲۱:۵۵

پیامک از خود تاخدا

« ازامام صادق(علیه‌السلام) درباره *مکارم‌اخلاق*سؤال شد،فرمودند:
گذشت ازکسی که به توظلم کرده،ارتباط باکسی که ازتوبریده،عطابه آنکه تورامحروم ساخته،و گفتن حق اگرچه به ضررخودت باشد.
(وسائل‌الشیعه، ج15، ص199) »  
[+]
۱۳۹۱/۷/۴     ۲۱:۵۵

پیامک از خود تاخدا

« امام(ره)درلحظات آخرعمرمیفرمودند:راه آخرت سخت است،گناه نکنید،ترک گناه آسانترازعذاب خداست،نمازراحتی درپیاده روخیابان باشداول وقت بخوانید »  
[+]
۱۳۹۱/۶/۳۱     ۲۱:۵۵

پیامک از خود تاخدا

« 3چیزرااگرمؤمن بیاموزدموجب زیادى عمرودوام نعمت است:طول دادن رکوع وسجودنماز،زیادنشستن برسرسفره درحضورمهمان‏،نیکى کردن به اهلش یعنى آنهاکه شایسته ومستحق احسان‏اندوشایدمرادنیکى بابستگان واقوام باشد
«نصایح» »  
[+]
۱۳۹۱/۶/۲۹     ۲۱:۵۵

پیامک از خود تاخدا

« ازامام سجاد(ع)پرسیدند:«چرامداومت کنندگان برنماز شب اززیبایی خاصی برخوردارند؟آن حضرت درپاسخ فرمودند:برای اینکه آنان باخدا خلوت کرده ‏اندوخداوندپرتوی ازنورخود رابرچهره‏ ی آنان تابانیده است.» »  
[+]
۱۳۹۱/۶/۲۵     ۲۱:۵۵

پیامک از خود تاخدا

« ازآیةالله قاضی سوال کردندآیامیتوان امام عصر(عج)رادید.فرموده بودند:«کوربادچشمی که سحرگاه برای نمازبرخیزدوقبل ازهمه آقایش رانبیند.» »  
[+]
۱۳۹۱/۶/۲۳     ۲۱:۵۵

پیامک از خود تاخدا

« حضرت صادق(ع)درآخرین لحظات عمرخویش اینگونه وصیت فرمودند:«شفاعت مانمیرسدبه کسی که نماز راسبک بشماردواعتناء به شان آن ننماید.» »  
[+]
۱۳۹۱/۶/۲۱     ۲۱:۵۵

پیامک از خود تاخدا

« امام سجاد(ع):هرکس لباسی اضافی داشته باشدوبدانددرهمسایگی ونزدیکی اومومنی بدان نیازمندست وازاودریغ کند،خداونداوراباصورت درآتش خواهدافکند »  
[+]
۱۳۹۱/۶/۱۸     ۲۱:۵۵

پیامک از خود تاخدا

« پیامبراعظم(ص):کسی که بازن نامحرم ازسرشهوت شوخی ومزاح کند،به ازای هرکلمه ای که برزبان آورده باشدهزارسال اورانگاه دارند. »  
[+]
۱۳۹۱/۶/۱۵     ۲۱:۵۵

پیامک از خود تاخدا

« ممکن است همین جمعه حضرت بیایند؟
-بله،خب ممکن است!
خب،الان چندشنبه است؟
-دوشنبه
پس ماالان تاجمعه وقت داریم خودمان راآماده کنیم؟!
-خب بله!
اماممکن  است عزرائیل همین امشب بیایدجان مارابگیرد،درست است؟
-بله
آماده ای؟
-نه!
پس مواظب باش انتظار،بازی نفست نشود!
*«استادپناهیان» »  
[+]
۱۳۹۱/۶/۱۳     ۲۱:۵۵

پیامک از خود تاخدا

« «هرکه نمیتواندکاری کندکه گناهانش باآن زدوده شود،برمحمدوآلش زیادصلوات بفرستد،چراکه صلوات گناهان راریشه‌کن میکند»
امام رضا(علیه‌السلام) »  
[+]
۱۳۹۱/۷/۶     ۲۱:۵۵

پیامک از خود تاخدا

« امیرمؤمنان(سلام‌الله‌علیه) فرمود:
«ازسبک شمردن عالمان بپرهیز! زیراموجب کاهش ارزش تو وبدگمانی به تو ونیزموجب تکبرت می‌شود.» »  
[+]
۱۳۹۱/۷/۲     ۲۱:۵۵

پیامک از خود تاخدا

« پیامبراعظم(ص):«هرکه ازامّتم،چهل حدیث راکه[مردم‏]ازآن فایده برند،حفظ کند،خداونددر روزقیامت اورافقیه وعالم برانگیزاند»
چهل حدیث،ص15 »  
[+]
۱۳۹۱/۶/۳۰     ۲۱:۵۵

پیامک از خود تاخدا

« حضرت صادق(ع):خداراحرمى است که مکه است وپیامبرنیزحرمى داردکه مدینه است وامیرالمؤمنین حرمى داردکه کوفه است وحرم ماقم است.بزودى زنى ازفرزندان من درآنجادفن میشودهرکس اورازیارت کندبهشت برین اوراواجب میشود. »  
[+]
۱۳۹۱/۶/۲۷     ۲۱:۵۵

پیامک از خود تاخدا

« حدیث قدسی:«هرکس به ولى من اهانت‏ کند،خودرابراى جنگ بامن آماده کرده است ومن براى یارى ونصرت اولیایم خیلى سریع عمل میکنم»
الجواهرالسنیة »  
[+]
۱۳۹۱/۶/۲۴     ۱۱:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« علامه شیخ مهدی امامی مازندارنی(رضوان الله):هنگام نماز،اگرکاررابرنمازمقدم بدارید،مطمئن باشیدازآن کارخیری نمی بینید وبهره ای نخواهیدبرد »  
[+]
۱۳۹۱/۶/۲۲     ۱۹:۰۵

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع):چون لعنت(ونفرین)ازدهان کسی بیرون آید(وبرزبان جاری شود)درحال بیقراری وبی مکانی باقی میماند،اگرآن شخص را(که موردلعن قرارگرفته)سزاوارآن دیدبراوفرودمی آیدوگرنه به خوداو(گوینده لعن)بازمیگردد. »  
[+]
۱۳۹۱/۶/۲۰     ۲۱:۵۵

پیامک از خود تاخدا

« امام خمینی(ره):ازبعضی اهل ذکرومعرفت نقل است که درهرشب وروزی،یک مرتبه درسجده رفتن وبسیارگفتن:«لااله الاانت سبحانک انی کنت من الظالمین» »  
[+]
۱۳۹۱/۶/۱۷     ۲۱:۵۵

پیامک از خود تاخدا

« امام کاظم(ع):کسی که هرروزبه حساب خودرسیدگی نکند،ازمانیست.
میزان الحکمه »  
[+]
۱۳۹۱/۶/۱۴     ۲۱:۵۵

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع):هرگاه به بسترخودرفتی،دراین‌باره بیندیش که چه خوراکی درشکم خودفروفرستاده‌ای ودرآنروزچه به دست آورده ای!
میزان الحکمه،ح3844 »  
۱۳۹۱/۶/۱۲     ۲۱:۵۵