بسته پیامک از خود تاخدا


پیامک از خود تاخدا

« حضرت هادی خطاب به شخصی که ازشهرری پس اززیارت کربلابه خدمت آن حضرت شرفیاب شده بودفرمودند:اگرقبرعبدالعظیم راکه درنزدشماقرارداردزیارت میکردی،براستی مانند کسی بودی که قبرحسین بن علی رازیارت کرده باشد. »  
[+]
۱۳۹۱/۶/۱۱     ۲۱:۵۵

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع:برای خواری مردهمین بس که لباسی انگشت نماوبدنام کننده بپوشد »  
[+]
۱۳۹۱/۶/۶     ۲۱:۵۵

پیامک از خود تاخدا

« الهی،خروس راسحرباشدوحسن رانباشد!الهی،دربسته نیست،مادست وپابسته ایم! »  
[+]
۱۳۹۱/۶/۴     ۲۱:۵۵

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع):خوابیدن پس ازنمازصبح مکروه است.زیرارزق راازانسان دورنموده وباعث زردی وزشت شدن چهره شده.هرموجودی نامبارکی این زمان میخوابد »  
[+]
۱۳۹۱/۶/۱     ۲۱:۵۵

پیامک از خود تاخدا

« درکتاب«مصباح کفعمی»نقل شده است که برای کشف حجاب ازدل بعدازنمازصبح دست برسینه گذاردوهفتادمرتبه بگوید:«یافتاح»(بسیار گشاینده،نصرت دهنده) »  
[+]
۱۳۹۱/۵/۳۰     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« درمجلس اوّل ملاقات مرحوم علاّمه طباطبایى بااستاداخلاقى خودمرحوم آقاسیّدعلى قاضى،مرحوم قاضى به ایشان فرمود:فرزندم!اگردنیامى خواهى نمازشب بخوان،اگرآخرت هم مى خواهى نمازشب بخوان.
*به نقل ازآیت الله بهجت* »  
[+]
۱۳۹۱/۵/۲۸     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام هادی(ع):شب زنده داری،خواب رالذیذتروگرسنگی برحلاوت طعام می افزاید! »  
[+]
۱۳۹۱/۵/۲۵     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« موسى(ع)گفت:الهى من قرب تو رامى‏خواهم.فرمود:قرب من ازبراى کسى است که بیدارباشددرشب قدر!
گفت:الهى رحمت تو را مى‏خواهم.فرمود:رحمت من براى کسى است که رحم کندفقرا را در شب قدر! »  
[+]
۱۳۹۱/۵/۲۱     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امیرالمومنین(ع):اعتمادکردن به نفس،ازمحکم ترین فرصت های شیطان است. »  
[+]
۱۳۹۱/۵/۱۸     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« بهارتوبه ایام جوانی ست که بارگناهان کمتروکدورت قلبی ناقصتروشرایط توبه سهلتروآسانتراست وبرای هرکسی،هرکاری بکندبازجای توبه هست.
امام(ره) »  
[+]
۱۳۹۱/۵/۱۶     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« آیةالله قاضی:امانمازشب!پس هیچ چاره وگریزی برای مومنین ازآن نیست وتعجب ازکسی است که میخواهدبه کمال دست یابد،درحالیکه برای نمازشب قیام نمیکندومانشنیدیم که احدی بتواندبه مقامات دست یابدمگربه وسیله نمازشب! »  
[+]
۱۳۹۱/۶/۸     ۲۱:۵۵

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع):مؤمن دردین خودازکوه محکمتراست،زیراکوه ممکن است دراثرحوادثى مانند زلزله ،متلاشى شود،ولى مؤمن دردین خودسست نخواهدشد. »  
[+]
۱۳۹۱/۶/۵     ۲۱:۵۵

پیامک از خود تاخدا

« رسول خدا(ص) فرمود:هرکس میخواهد دعایش مستجاب گرددیااندوهش زدوده شود، اندوه بدهکار ناتوان رابرطرف سازد.
کنزالعمال،ج6،ص9 »  
[+]
۱۳۹۱/۶/۳     ۲۱:۵۵

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع):بنده هرگاه گناهی کند،ازبامدادتا شب فرصت دارد، پس اگر از خدا آمرزش می خواست، آنگاه بر او نوشته نشود! »  
[+]
۱۳۹۱/۵/۳۱     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« شقیق بلخی مردی راگفت:فقیرانتان چه میکنند؟گفت:اگریابند،خورند و نیابند،بردباری کنند.
شقیق گفت:سگان بلخ نیزچنین کنند.مردگفت:شماچه کنید؟شقیق گفت:اگر یابیم،ایثارکنیم و اگر نیابیم،شکربگزاریم! »  
[+]
۱۳۹۱/۵/۲۹     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« خدایا،اگردراین ماه گِردگناهی کوچک یابزرگ گردیده‌ایم،یاآنرامرتکب شده‌ایم،یابه عمدخطایی کرده‌ایم،یاازروی فراموشی برخودستمی رواداشته‌ایم...برمحمدوخاندانش درودفرست وبرگناهان ماپرده بپوشان
دعا45صحیفه سجادیه »  
۱۳۹۱/۵/۲۷     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« مرحوم دولابی(ره):هرجاسربه سجده میگذارید،جَلدی برندارید،هرچه می توانی سربه سجده بگذار،ببین چه کارت میکند.اگرخوابت گرفت هم عیب نداردبعضی وقتهامیخوابانند،شماتقلایت رامیکنی چه خواب خوبی هم هست! »  
[+]
۱۳۹۱/۵/۲۳     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع):خداوندبه داودوحی فرستادای داود!وقتی بنده گناهی راانجام دادبعدبرگشت وهروقت به یادگناهانش افتادازمن شرمنده شدازگناهش میگذرم »  
[+]
۱۳۹۱/۵/۲۰     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع)درتفسیر سوره قدر میفرمایند:مراداز«لیله»فاطمه(س)ومقصوداز«قدر»خداونداست.پس هرکس فاطمه(س)را آن طور که سزاواراست و حق معرفت اوست بشناسد شب قدر را درک کرده است. »  
[+]
۱۳۹۱/۵/۱۷     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« با5دقیقه یایک ساعت گناه چقدرگیرانسان میآیدکه درهای رحمت الهی بسته شودودرهای نکبت به روی انسان بازشود؟عقل میگویدارزش ندارد!امانفس اوچه؟ »  
[+]
۱۳۹۱/۵/۱۵     ۲۲:۰۰