بسته پیامک از خود تاخدا


پیامک از خود تاخدا

« رسول اکرم(ص)فرمودند:«خداشمارا از برهنگی نهی میکند.پس ازفرشتگان خدا که از شما جدانمی شوندحیاکنید(وهرگزبرهنه نشوید)مگردریکی از این سه مورد:رفتن به دستشویی، جنابت، انجام غسل. »  
[+]
۱۳۹۱/۵/۱۴     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« آیادرست است مسلمانهااین گونه مبتلاوگرفتارباشندوماغافل باشیم ودست روى دست بگذاریم وحتّى حال دعاوتوسل هم نداشته باشیم؟!
آیةالله بهجت(رض) »  
[+]
۱۳۹۱/۵/۱۱     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« حضرت رسول(ص)فرمودند:هرکس میخواهدکه خداعمر او را زیاد کند و روزی اش را وسیع گرداند،بایدصله رحم به جا آورد و دشمن ترین اعمال به سوی خداشرک به خداست و بعد از آن،قطع صله ی رحم! »  
۱۳۹۱/۵/۷     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع):در شب جمعه از گناه دورى کنید که عقوبت گناهان در آن شب دو چندان است، همان‏گونه که پاداش کارهاى نیک در آن شب دو برابر است. »  
[+]
۱۳۹۱/۵/۵     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« خداوندمتعال میفرمایند:«دروغ می گویدهرکه دعوی محبت مراکندوچون ظلمت شب اورافراگیردبخوابدو از یادمن غافل شود.آیاهردوستی لقای محبوب خودرادوست نمی دارد؟ومن اینک حاضرم ازبرای هرکه طالب من باشد
«محجه البیضاء» »  
[+]
۱۳۹۱/۵/۳     ۲۲:۰۶

پیامک از خود تاخدا

« حضرت امیر(ع):روزگذشته تو،گذشت و آینده هنوز نیامده است؛پس فرصت حال را با عمل خوب قدردان باش. »  
[+]
۱۳۹۱/۴/۳۰     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام رضا(ع):هرگاه گناهانی انجام دهندکه پیش ازآن مرتکب چنین گناهی نمیشدندبلاهایی برایشان پیش می آیدکه پیش ازآن چنین بلایی راسراغ نداشتند »  
[+]
۱۳۹۱/۴/۲۸     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« الهى مست توراحدنیست ولى دیوانه ات سنگ بسیارخورد،حسن مست ودیوانه تست.
الهى شکرت که فهمیدم که نفهمیدم.
الهی نامه- علامه حسن زاده آملی- »  
[+]
۱۳۹۱/۴/۲۶     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« ازحضرت صادق(ع)پرسیدند:آیاکسی میتواندبوی خوش راکه برای او بیاورند ردکندوقبول نکند؟ فرمود:سزوارنیست او راکه رد کند کرامت را. »  
[+]
۱۳۹۱/۴/۲۱     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« پیامبر(ص):صله رحم کنیدهرچندبه یک سلام!وهدیه فرستیدتاکینه هابرطرف شود! »  
[+]
۱۳۹۱/۴/۱۷     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« بایدمجالسی تشکیل دهیم وبارفقاواصدقاء بنشینیم ومذاکره کنیم که به چه راهی می‌شود به امام عصر-عج-رسیدوباآن حضرت رابطه داشت!
آیةبهجت(رض) »  
[+]
۱۳۹۱/۵/۱۲     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« برای زنده نمودن دل،ذکرخداوخصوصاًاسم مبارک«یاحی یاقیوم»باحضورقلب مناسب است.پس یک لحظه ازخداغافل نباشید.
حضرت امام راحل(ره) »  
[+]
۱۳۹۱/۵/۹     ۲۲:۰۳

پیامک از خود تاخدا

« خدارایادکنیددرهنگام طعام خوردن وحرف بسیارمگوییدکه آن طعام،نعمت وروزی خداست.برشماواجب است که دروقت صرف کردن آن،شکرخداوییاداووحمداوبکنید »  
[+]
۱۳۹۱/۵/۶     ۲۰:۱۵

پیامک از خود تاخدا

« امیرالمومنین راگریان دیدم.ازسبب گریه ی آن حضرت پرسیدم.فرمودند:7روزاست که میهمان برمن واردنشده؛میترسم که مرتبه ی من نزدخداپست شده باشد! »  
[+]
۱۳۹۱/۵/۵     ۱۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« پیامبراعظم(ص)فرمودند:کسی تمام شب رانخوابید،جزاینکه شیطان درگوشش بول کردودر روز رستاخیزمفلس آمدوهیچ کسی نیست مگراینکه برایش فرشته ای است که اوراهرشب دوباربیدارمیکندومیگوید:ای بنده خدابرخیزتابه یادوذکرپروردگارت بپردازی ودربارسوم اگربیدارنشدشیطان درگوشش بول میکند. »  
[+]
۱۳۹۱/۴/۳۱     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« برای ازدیادمحبت یه امام عصرچه کنیم؟«گناه نکنیدونمازاول وقت بخوانید»
برای حل مشکلات پیچیده چه کنیم؟«مداومت برنمازجعفرطیار»
آیةالله بهجت »  
[+]
۱۳۹۱/۴/۲۹     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« علامه طباطبایی- رضوان الله-:اراده تو بایدفانی در اراده خداوندباشد،بایدببینی خداچه میخواهدهراندازه این عقیده درانسان بیشترباشدولایت وسرپرستی خداوندبیشترخواهدبود. »  
[+]
۱۳۹۱/۴/۲۷     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام باقر(ع)فرمودند:هرکس قائم ما را درک کندو با آن حضرت خروج نمایدودشمن ما را بکشد،پاداشی همچون پاداش20شهیدبرای اوخواهدبود و هرکس در رکاب قائم ماکشته شود،همانندپاداش25شهیدبرای او خواهدبود! »  
[+]
۱۳۹۱/۴/۲۲     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« آقای قاضی سجده های طولانی داشت ومعمولاًقبل ازخواب«مسبّحات»راتلاوت میفرمودوبرای روشنایی قلب،70مرتبه استغفاربعدازنمازظهروعصرراتجویزمیکرد »  
[+]
۱۳۹۱/۴/۱۹     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« آیت الله بهجت:هرکس بایدبه فکر خودباشدوراهی برای ارتباط باحضرت حجت(عج)و فرج شخصی خودپیداکند،خواه ظهور و فرج آن حضرت دورباشدیا نزدیک! »  
[+]
۱۳۹۱/۴/۱۵     ۲۲:۰۰