بسته پیامک از خود تاخدا


پیامک از خود تاخدا

« آیت الله بهجت(رض):افسوس که همه برای برآورده شدن حاجت شخصی خود به مسجدجمکران می روند،و نمی دانندکه خود آن حضرت چه التماس دعایی از آنها داردکه برای تعجیل فرج اودعاکنند! »  
[+]
۱۳۹۱/۴/۱۴     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« آیت الله بهجت:آیانبایددرفکرباشیم وباتضرع وزاری برای ظهورفرج مسلمانهاومصلح حقیقی حضرت حجت(عج)دعاکنیم؟!سبب غیبت امام زمان(عج)خودماهستیم! »  
[+]
۱۳۹۱/۴/۱۱     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« رسول خدا(ص):آنقدرجبرئیل مراهمیشه به شب زنده داری توصیه میکردکه گمان کردم نیکان امت من شب رابه جزاندکی هرگزنخواهندخوابید.
«کنزالعمال» »  
[+]
۱۳۹۱/۴/۸     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« روایت است که خداونددرروزقیامت به بعضی ازبندگانش میفرماید:آیاتونکردی؟آیا تونکردی؟تاچنان شرمی برایش حاصل میشودکه ازخداونداستدعامیکندبه اودستوروردو به آتش بدهدتاازشدت درداین شرم رهایی یابد
«اسرارالصلوه» »  
[+]
۱۳۹۱/۴/۵     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام خامنه ای:
مناجات مأثوره‌ى ماه شعبان-که روایت شده اهل‌بیت(ع)برآن مداومت داشتند-یکى ازدعاهایى است که لحن عارفانه وزبان شیواى آن،بامضامین بسیاروالاوسرشارازمعارف عالى‌یى همراه است که نظیرآنرادرزبانهاى معمولى ومحاورات عادى نمى‌توان یافت واساساًباآن زبان قابل ادانیست! »  
[+]
۱۳۹۱/۴/۱     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« دعا10:چون دعاکندتخصیص به خودندهدبلکه دیگران رادردعای خویش شریک سازد »  
[+]
۱۳۹۱/۳/۳۰     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« پیامبراعظم(ص) فرمودند:
ای علی!سه چیزازجمله کرامت های اخلاقی است:باکسی که ازتوگسسته،بپیوندی وبه کسی که از تو دریغ ورزیده بخشش کنی و کسی را که به تو ستم کرده ببخشایی. »  
[+]
۱۳۹۱/۳/۲۸     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« آداب دعا8:قبل ازدعاذکرخداکندوثناوستایش اوگوید وتمجیدوتعظیم اوکند وصلوات بر پیغمبر و آل او فرستدو اقراربه گناه و عدم سزاواری خود نماید. »  
[+]
۱۳۹۱/۳/۲۶     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« مومن بایددر آغاز روز و آغازشبش دراندیشه شب زنده داری وآماده کردن اسباب آن باشدکه عبارت ازخوابیدن درروزوآغازشب وفراهم آوردن جای مناسب وکتاب های دعا،آب وضو،مسواک،چراغ وخواندن آیه«قل انماانابشر...»(کهف آیه110»تاپایان است.
میزار جوادآقاملکی تبریزی(قدس) »  
[+]
۱۳۹۱/۳/۲۴     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« آداب دعا5:موقع دعاکردن دستهای خودرابلندکند به نحوی که زیر بغل اونمایان باشد، همچنان که گدایان،دست خود را به جانب اغنیاء درازمی کنند. »  
[+]
۱۳۹۱/۳/۲۰     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام سجاد(ع):تن و جسم آدمی اگر مریض و بیمارنگردد،ناسپاس می گردد و در بدنی که ناسپاس باشد،خیری نیست! »  
[+]
۱۳۹۱/۴/۱۲     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام خامنه ای:جوانی رابرای خودسازی فکری وروحی وجسمی مغتنم بشمارید.باقرآن عزیزانس بیابیدودرآن تدبرکنیدنمازراباتوجه وحضوربگزارید! »  
۱۳۹۱/۴/۱۰     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام سجاد(ع):حق کسی که برتونیکی واحسان میکنداینست که ازاوسپاسگذاری نمایی وخوبیهایش رایادنمایی ودربین مردم ازاوبه خوبی سخن گویی وخالصانه برایش دعا کنی...همیشه به فکرجبران احسان او باش!
(رساله حقوق) »  
[+]
۱۳۹۱/۴/۷     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« مرحوم‌ آیة‌ الله شیخ‌ محمّد حسین‌ اصفهانی(معروف‌ به‌ کمپانی)« قدس‌ سره‌»می فرمودند:این‌ ذکر،صحیحش‌ این‌ است‌:«یاکاشف‌ الکرب‌ عن‌ وجه‌ اخیک‌ الحسین‌ (ع‌)،اکشف‌ کربی‌ بوجه‌ اخیک‌ الحسین‌ (ع‌).» »  
[+]
۱۳۹۱/۴/۳     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« آداب دعا:دعارابه تاخیرنیندازدتاوقت حاجت،بلکه پیش ازاحتیاج دعاکندهمچنان که وارداست که:«درحال نعمت وآسانی باخداآشنایی کنیدتادروقت محنت ودشواری خداباشماآشنایی کند.»و از هرچه غیرخداست قطع امید کند! »  
[+]
۱۳۹۱/۳/۳۱     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« دعا9:لباس ومکان وغذای اوحلال باشد!حاجت خودرابخصوصه نام برد وگریه کند! »  
[+]
۱۳۹۱/۳/۲۹     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام(ره):اگرانسان ازخودغفلت کندودرصدداصلاح نفس برنیاید،ونفس راسرخودبارآورد،هرروز،بلکه هرساعت،برحجابهای آن افزوده شود،وازپس هرحجابی حجابی،بلکه حجبی برای اوپیداشودتاآنکه نورفطرت به کلی خاموش ومنطفی شود! »  
۱۳۹۱/۳/۲۷     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« آداب دعا7:اصراربردعاکندوالحاح نماید، ولااقل سه مرتبه آن را تکرارکند. »  
[+]
۱۳۹۱/۳/۲۵     ۰۰:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« دعا6:چون دعاکنی یقین داشته باش که اجابت میشود.امام صادق(ع)میفرمایند:چون دعاکنی بایدچنان گمان کنی که حاجت توبردرایستاده است وداخل میشود »  
[+]
۱۳۹۱/۳/۲۲     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« آیت الله بهجت(رض):مخصوصاًدعای شریف«عظم البلاء»رابخوانیدوازخدابخواهیدبرساندصاحب کاررا.
بطوریقین دعادرامرتعجیل فرج موثراست،امانه لقلقه. »  
[+]
۱۳۹۱/۳/۱۸     ۲۲:۰۰