بسته پیامک از خود تاخدا


پیامک از خود تاخدا

« آداب دعا4:موقع دعاباطهارت باشد،یعنی وضویاغسل داشته باشدوروبه قبله باشد »  
[+]
۱۳۹۱/۳/۱۷     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« زمستان62بود،زنگ زدم دفترامام پرسیدم چرا ملاقات های امام قطع شده؟گفتندامام که شنیدندغرب کشورنفت کمیاب شده،دستوردادند بخاری های جماران را خاموش کنند وبه شدت سرما خورده اند!
مهرو قهرص107 »  
۱۳۹۱/۳/۱۴     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام جواد(ع):
هرکه بی تابی اش برشکیبایی اش چیره آید،اجرش تباه می شود. »  
[+]
۱۳۹۱/۳/۱۲     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« دعاوآداب آن1:بدان که دعامغزهمه عبادات است.وازاین جهت درفضیلت آن وامربه آن آیات واخباربی شمارواردشده است وازبرای دعاکننده آداب وشرایطی است که بایدآنهارامراعات کندتافایده ی دعاراببیندودعای اومستجاب گردد. »  
[+]
۱۳۹۱/۳/۱۰     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع):نه سوگندبه خداوند که خدا در صورت اصرار و پافشاری(بنده اش) برانجام معصیتی از معاصی، هیچ طاعتی از طاعات وی را نمی پذیرد. »  
[+]
۱۳۹۱/۳/۷     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« از امام صادق(ع)روایت است که حضرت رسول اکرم(ص)فرمودند:رجب ماه استغفارامت من است،دراین ماه بسیارطلب آمرزش کنیدکه خدا آمرزنده ومهربان است...پس بسیاربگوئید:«أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَ أَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ»! »  
[+]
۱۳۹۱/۳/۲     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« شهیدمطهری میگوید:یکبارکه به دیدن سیدهاشم حدادرفتم ازمن سؤال کرد:نمازراچگونه میخوانی؟گفتم باتوجه کامل به معانی وکلمات آن.ایشان فرمودند:پس کی نمازمیخوانی؟درنمازتوجه ات فقط به خداباشدوبه معانی توجه مکن »  
[+]
۱۳۹۱/۲/۳۱     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« بایدهرکسی درشبانه روز،مقداری ازوقت خودراصرف علوم دینیه کندولوبه فرض،یک ساعت درشبانه روز
آیت الله بهجت(رض)جرعه وصال-ص77
شادی روحش صلوات »  
۱۳۹۱/۲/۲۷     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« شک در اخلاص نبایدوسیله ترک عمل گردد خصوصاًدر واجبات که ترک آنها حرام است بلکه درآنها سعی در اخلاص نیت به مقدار استطاعت واجب است! »  
[+]
۱۳۹۱/۲/۲۴     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع):پایداری برکردارتاخالص شدنش دشوارترازخودکردار است!
«کافی» »  
[+]
۱۳۹۱/۲/۲۰     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« آداب دعا3:درحالاتی که استجابت دعاواردشده،دعاکندمثل مواقع آمدن باران،پس ازنماز واجب،میان اذان واقامه،وقت وزیدن بادوهنگامی که روزه باشد »  
[+]
۱۳۹۱/۳/۱۶     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام خمینی(ره):
این ادعیه،درماه مبارک رجب،وخصوصاًدرماه مبارک شعبان،اینهامقدمه وآرایشی است که انسان به حسب قلب خودش می کند،برای اینکه مهیا بشود برود مهمانی،مهمانی خدا. »  
[+]
۱۳۹۱/۳/۱۳     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« آداب دعا2:اوقات شریفه را ازبرای دعاکردن خوداختیارکندمثل روزعرفه وماه رمضان و روزجمعه و وقت سحروشب های قدر و شبهای جمعه وامثال اینها. »  
[+]
۱۳۹۱/۳/۱۱     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« حضرت علی(ع)
بندگی خدادر5چیزاست:اندرون ازطعام تهی داشتن،قرآن خواندن،شب رابه عبادت گذراندن،زاری کردن برای خداهنگام صبح وگریستن ازترس خدا »  
[+]
۱۳۹۱/۳/۹     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« سوال:چه کنیم نماز صبح مان قضانشود،چون گاهی نمازمان قضا می شود و ما ناراحت می شویم؟
جواب:کسی که باقی نمازهایش را در اول وقت بخواند خدا او را برای نماز صبح بیدارخواهد کرد.
حضرت آیت الله بهجت(رض) »  
[+]
۱۳۹۱/۳/۵     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« مرحوم بیدآبادی(ره) می فرمود: ای عزیز!هی هی در طفلی پستی و در جوانی مستی و در پیری سستی،پس خدا را کی پرستی؟
کتاب از خودتاخدا-ص188 »  
[+]
۱۳۹۱/۳/۱     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام رضا(ع):به خداوند خوش گمان باش،زیراهرکه به خدا خوش گمان است،خدا با همان گمانی که به خدا دارد،با اوست.
گزیده تحف العقول-ح248 »  
۱۳۹۱/۲/۲۹     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« آفات اخلاص:
امام باقر(ع)فرمودند:مردی درراه خداصله ای پنهانی میدهدثوابی عظیم برای اونوشته می شود.سپس آنرابرای مردم یاداوری میکندپس،ازدفترکارخیرنهانی پاک میشودودردفترکارخیرآشکارثبت میگردد.مجدداً اظهارمیکندازآن دفترهم محو میشودویک عمل ریایی وخودنمایی برای اونوشته میشود! »  
[+]
۱۳۹۱/۲/۲۶     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« مستحب است کسی میخواهدصدقه بدهدخودش ندهدبلکه به یک نفرامین بدهدتااوبجای وی به مستحق برساندچون اگرخودش بدهدشایدگیرنده اوراتعظیم ومدح نمایدوثناخوانش شودواودلشادگرددوآن خوش شدن به ثناء خلق بااخلاص منافیست! »  
[+]
۱۳۹۱/۲/۲۲     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« عالم ربانی شیخ مفید(رض)درباره کتاب ارزنده شیخ کلینی(رحمه الله) میگوید:کتاب کافی درشمارشکوهمندترین کتب شیعه وسودمندترین آنهاست. »  
[+]
۱۳۹۱/۲/۱۹     ۲۲:۰۰