بسته پیامک از خود تاخدا


پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع):هرکه درکاراندکی ازخودرضای خداراجویدخداوندآنرابیش ازآنچه خواهدبسیارکندوهرکه بخاطررضای مردم کاربسیاری کندوخود رابه رنج اندازدوبی خوابی کشدخدانخواهدجزآنکه آنرادرچشم هرکس شنودکم جلوه دهد! »  
[+]
۱۳۹۱/۲/۱۸     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« سوال:چگونه درتمامی کارهاوعبادات اخلاص رافراموش نکنیم؟
جواب:- بسمه تعالی-درعبادات و تمام کارها اختیاراً راه ندهد،غیراز خدارا و غیراز یاد اورا و همین راه منحصر سعادت است!
آیت الله بهجت(رض) »  
[+]
۱۳۹۱/۲/۱۴     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« اخلاص3:پیامبراعظم(ص):هیچ بنده ای نیست که چهل روزعملی را با اخلاص برای خدابه جا آوردمگراینکه چشمه های حکمت ازدل اوبر زبانش جاری گردد! »  
[+]
۱۳۹۱/۲/۱۰     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« عظمت زیارت اباعبدالله الحسین(ع)در شب جمعه
مرحوم بافقی فرمود:چراعلی بن مهزیار 20سفرحج رفت تا امام زمان(عج)را ببیند؟اگر یک شب جمعه یا یک نیمه شعبان به کربلا می آمد،آن حضرت را زیارت می کرد. »  
[+]
۱۳۹۱/۲/۷     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« من کان لله کان الله له-هرکه باخداباشد خدا بااوست-
برادرشماصیاد شیرازی »  
۱۳۹۱/۲/۵     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« آیت الله بهجت:هرروزسعی کنیدیک حدیث ازکتاب جهادالنفس«وسایل الشیعه»رامطالعه کنیدوسعی نماییدبه آن عمل کنیدبعدازیکسال خواهیددیدکه حتماعوض شده ایدماننددارویی که انسان مصرف میکندوبعدازمدتی احساس بهبودی میکند »  
۱۳۹۱/۲/۳     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« مگرثواب زیارت سیدالشهداءرامامیدانیم چه خبراست؟!هیچ میتوانیم بگوییم کان کمن زارالله فى عرشه:زائرامام حسین(ع)در شب جمعه مانندکسى است که خدارادرعرشش زیارت کند،یعنى چه؟آیا ماازاینهامیفهمیم؟!
آیت الله بهجت »  
[+]
۱۳۹۱/۱/۳۱     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« دهان باب الله است!صادارات و وارداتش را کنترل کنید، دهان گوش جان است، سعی کنید چانه تان را باعقل بچرخاند.
حضرت علامه حسن زاده آملی »  
[+]
۱۳۹۱/۱/۲۸     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« آیت الله بهجت(ره):
دعارابایدباشرایطش انجام دادوتوبه از گناهان از جمله شرایط دعا است.نه این که برای تعجیل فرج دعاکنیم و کارهایمان برای تبعید(دورکردن) و تاجیل(ضدتعجیل، به تاخیرانداختن) فرج آن حضرت باشد. »  
[+]
۱۳۹۱/۱/۲۴     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« زمانی سیدبحرالعلوم درس راتعطیل کرد.دلیل راجویا شده بودندگویاسیدبحرالعلوم آخرشب از مدرسه ای میگذشته،دیده است طلاب خوابیده اندوبرای نمازشب وتهجدبیدارنیستند.ازشدت ناراحتی به اصطلاح قهرکرده وبرای تنبیه،درس راتعطیل کرده بودکه چرامستحب به این مهمی رابه جانمی آورند! »  
[+]
۱۳۹۱/۱/۲۱     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« آفات اخلاص:درجاتی داردکه بعضی هاظاهروآشکاراست مانند:ریای ظاهروعمل به قصد خودنمایی درنزدمردم!
وبعضی درخفاست مثل اینکه درحضورمردم عبادت را نیکوتر ازخلوت به جا آوری و درخضوع وخشوع بیشترسعی کنی! »  
۱۳۹۱/۲/۱۶     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« همسرشهید مطهری:دراین26سالی که من باایشان زندگی کردم،درطول شبانه روزحتی نیم ساعت بی وضو نبودندوهمیشه تاکیدمیکردنددائما باوضوباشید! »  
[+]
۱۳۹۱/۲/۱۲     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« اخلاص2:بالاترین مراتب اخلاص(مرتبه صدیقین)آن است که درعمل،قصدعوض وپاداشی نداشته باشد،نه دردنیاونه درآخرت،وصاحب آن همیشه چشم ازاجردردوعالم پوشیده ونظراوفقط کسب رضای حق تعالی است وبجزاو مقصودومطلوبی ندارد »  
[+]
۱۳۹۱/۲/۸     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« حضرت زهرا(س)هرگاه دعامیکردبرای تمام مردان و زنان باایمان دعامیکردو برای خوددعا نمیکرد.به آن حضرت عرض شد شمابرای مردم دعامیکنید؛برای خود دعا نمی کنید؟فرمودند:«الجارثم الدار» - اول همسایه سپس اهل خانه - »  
[+]
۱۳۹۱/۲/۶     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« آیت الله فاضل لنکرانی(ره)فرموده بود:«من پنجاه سال است که اسلام می خوانم.خلاصه آن رامی گویم:واجباتت راانجام بده،به جای مستحبات،کارمردم راراه بینداز.درقیامت اگرکسی سئوال کرد،بگو فاضل گفته بود! »  
۱۳۹۱/۲/۴     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« اخلاص1:صفت ضدریا،؛اخلاص است.وآن خالص ساختن قصدازغیرخداوپرداختن نیت ازماسوی الله.هرعبادتی که قصددرآن به این حدنباشدازاخلاص عاریست! »  
[+]
۱۳۹۱/۲/۲     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« خداوندخطاب به حضرت موسی(ع)میفرماید:دروغ میگویدآنکس که گمان میکندمرادوست دارداماشبهامیخوابدمگرنه این است که هرمحبی بامحبوبش خلوت میکند! »  
[+]
۱۳۹۱/۱/۳۰     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« کار خدا1: تفاوت این که کسی کارش را برای خدابکندبا اینکه کسی برای خدا کار کند زیادنیست؛فقط همین قدراست که ممکن است امام حسین(ع)درکربلاباشدو من درحال کسب علم برای رضای خدا! »  
۱۳۹۱/۱/۲۶     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« همسرشهیدمطهری میگوید:استادبالباس خانه،نمازنمیخواندند،خصوصانمازصبح را.وقتی صبح بیدارمیشدیم ماکه باهمان لباس خانه نمازمیخواندیم امااستادلباس میپوشید،عمامه به سرمیگذاشتندوخودشان رابرای نمازآراسته میکردند »  
[+]
۱۳۹۱/۱/۲۳     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« زمان همیشه به جلومی رود؛به عقب برنمی گردد.پس ازساعت درس بگیریم ! »  
۱۳۹۱/۱/۲۰     ۲۲:۰۰