بسته پیامک از خود تاخدا


پیامک از خود تاخدا

« امام خامنه ای: من توصیه‏ ام به جوانان این است که عبادت راباتوجّه انجام دهند.من اصرار نمیکنم که زیادعبادت کنید؛نه.شماخواستیدزیادعبادت کنید،خواستیدکم عبادت کنید؛ولى آنچه انجام میدهیدباتوجّه باشد! »  
[+]
۱۳۹۱/۱/۱۹     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« حضرت آیت الله بهجت(رض):نماز روز پنج شنبه را فراموش نکنید. این نماز برای برآورده شدن حوائج خیلی مهم است.ومن این نماز را ترک نکرده ام و آیت الله سیدمرتضی کشمیری مرتب این نماز را میخواندند. »  
[+]
۱۳۹۱/۱/۱۷     ۱۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« نماز 7: از آیت الله بهجت(رض)پرسید خوابم زیاد و نماز صبحم را در آخرین دقیقه میخوانم چه کنم؟فرموده بودند:« کم آب بخورید!» »  
[+]
۱۳۹۱/۱/۱۴     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« نماز5:نوجوانی برای امام نوشته بودکه پدرش فردی لاابالی وبی دین است وگفته که راضی نیست فرزندش درمنزل اونمازبخواند!تکلیف شرعی اش راخواسته بود.امام درجواب نوشته بود:غلط کرده است برودنماز خواند،اشکال ندارد »  
[+]
۱۳۹۱/۱/۱۰     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« نماز3:امام صادق(ع) فرمودند:«هرکسی دوست دارد که بداند آیا نمازش پذیرفته است یانه؟!،پس ببیند که آیا نمازش او را از فحشا باز می دارد؟!،پس به هراندازه که باز داشته از آن پذیرفته شده است.» »  
[+]
۱۳۹۱/۱/۶     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« ائمه فرموده اند:صبرمیکنیم شب جمعه شودتادرهای رحمت الهی بازشود وعلم ماآل محمد(ص)درشب های جمعه و شب های قدر نورانیت بیشتری پیدا میکند. »  
[+]
۱۳۹۱/۱/۳     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« آقا سلام!کاش می دانستم این استقرت بک النوی،اما می دانم فردا صبح که عقربه های ساعت8و44و27 ثانیه روز اول فروردین را نشان میدهندیک سال دیگر از غیبتمان در محضرت میگذرد! آقادعاکن آخرین سال تحویله بی توباشد! »  
۱۳۹۰/۱۲/۲۹     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« در مستحبات خیلی کم حوصله نباشید،مرحوم حاج آقاحسین قمی باهمه موقعیت علمی واشتغالاتش مقیدبودکه هر روز زیارت عاشورا را درحرم باصدلعن و صدسلام بخواند. مرحوم دولابی(قدس) »  
۱۳۹۰/۱۲/۲۷     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« ای داود!بیشترین نیازبنده به من هنگامی است که از من احساس بی نیازی کند.بیشترین مهربانی من به بنده هنگامی است که از من روی گردان شود و بیشترین ارجمندی بنده ام نزد من هنگامی است که به سوی من بازگردد. »  
[+]
۱۳۹۰/۱۲/۲۴     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« مرابطه7:ازدیگرمراحل معاقبه است یعنی «جریمه، عقوبت و مجازات خود»!اگرعهدصبحگاه رازیر پا گذاشتیم باید تنبیه مناسبی برای خود قرار دهیم. »  
۱۳۹۰/۱۲/۲۲     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع):نمازشب،انسان راخوش سیما،خوش اخلاق وخوشبومیکندوروزى رازیاد،بدهى راپرداخت مینمایدغم واندوه راازبین میبردوچشم رانورانى میکند »  
[+]
۱۳۹۱/۱/۱۸     ۲۲:۱۰

پیامک از خود تاخدا

« همین نماز راکه ماباتهدیدبه چوب وتازیانه وعقوبت جهنمی شدن درصورت ترک آن،انجام میدهیم آقایان-اولیاء-میفرمایند:از همه چیزلذیذتراست. »  
[+]
۱۳۹۱/۱/۱۶     ۰۰:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« نماز6:مرحوم استادمیزراسیدعلی آقای قاضی می فرمودند:اگرکسی نمازواجبش را اول وقت بخواندوبه مقامات عالیه نرسدمرالعن کند!(آیت الله بهجت) »  
[+]
۱۳۹۱/۱/۱۲     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« نماز4:امام صادق(ع)فرمودند:برای نماز واجب دووقت است!اول وقت برتروبهتر است ازآخر وقت!و نبایدکسی آخروقت رابرای نمازقراردهد!...اول وقت«رضوان الله»وموجب خشنودی خداوندوآخروقت«عفو الله»وموجب غفران خداونداست. »  
۱۳۹۱/۱/۸     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« نماز2:گفت«تارک الصلاه کافراست».چون آنکس که زناوشرب مسکرمیکند همه ی اینهاراازروی شهواتش انجام میدهدآخر ترک نمازکه دیگرشهوت ندارد! »  
[+]
۱۳۹۱/۱/۵     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« نماز وآداب آن1: درقیامت اگر نماز قبول شد، سایراعمال نیز مورد قبول قرار میگیرد واگرنماز رد شدسایر اعمال را به حساب نمی اورند. »  
[+]
۱۳۹۱/۱/۲     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« ای انسان به اندازه ای که دلت به دنیامیل پیداکند،محبت خودم راازدلت خارج میسازم چون هرگزدریک قلب بین محبت خودم ومحبت دنیاجمع نمیکنم. »  
[+]
۱۳۹۰/۱۲/۲۸     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« درعبادات،کوه کندن ازما نخواسته اند، سخت ترینش نماز شب است که در حقیقت تغییر وقت خواب است نه اصل بی خوابی، بلکه نیم ساعت زودتر بخواب تا نیم ساعت زودتر بیدار شوی!
آیت الله بهجت(رض) »  
[+]
۱۳۹۰/۱۲/۲۵     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« مرابطه8:تنبیه باید متناسب باعمل درنظر گرفته شودنه بیشتر از آن!فردی خدمت آیت الله بهجت رسیدوپرسیده بودآیا میتوان برای تنبیه خود نذرکنیم؟ایشان فرموده بودند:«چراچیزی راکه خدا واجب نکرده است،واجب میکنی؟» »  
[+]
۱۳۹۰/۱۲/۲۳     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« مرابطه6-امام موسی کاظم(ع):ازما نیست کسی که هروز از خود حساب نکشد. »  
[+]
۱۳۹۰/۱۲/۲۱     ۲۲:۰۰