بسته پیامک از خود تاخدا


پیامک ادب چیست؟

« ازخودتاخدا/درباره«ادب» ازامام حسین(ع)پرسیدند.حضرت فرمود:ادب آن است که ازخانه که بیرون می روی،هیچ کس را دیدارنکنی مگراینکه او رابرترازخودت پنداری.
(موسوعة کلمات الامام الحسین(ع)، ص750) »  
[+]
۱۳۹۴/۸/۱۰     ۲۲:۰۰

پیامک زیارت امام حسین(ع)

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):اگریکى ازشما تمـام عمرش رااحرام حج بندد،امّا امام حسین(ع) را زیارت نکند، هر آینه حقّى ازحقوق رسول خدا (صلى الله علیه و آله) راترک کرده است چرا که حق حسین (ع) فریضه اى است الهى و بر هر مسلمانى واجب و لازم است.
(وسائل الشیعه، ج10، ص333 ) »  
[+]
۱۳۹۴/۷/۲۸     ۲۲:۰۰

پیامک آداب مهمان نوازی

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):مبادابه مهمانی که درخانه توواردشده بگویی آیاامروزچیزی خورده ‏ای یاخیر!بلکه هرچه که داری پیش اوبگذاروازاوپذیرایی کن! »  
[+]
۱۳۹۴/۷/۲۲     ۲۲:۰۰

پیامک بالاترین ذکر

« ازخودتاخدا/آیت الله بهجت:بالاترین ذکر،همین ذکری است که عرض میکنم:نیت بکندکه اگرخدابه اوصدسال عمرداد،یک دفعه عالماًعامداًمختاراًمعصیت خدارانکند.این بالاترین ذکراست.ذکرعملی است!اگرهمه مااین ذکرراداشته باشیم،همه مابافضل خدااهل بهشتیم،اگراین ذکرمان دوام داشته باشد.دوامش هم[به این است که]اگرحدوث داشته باشد،دوام دارد. »  
[+]
۱۳۹۴/۷/۱۸     ۲۲:۰۰

پیامک دین اسلام

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):امیرالمومنین بسیاردرخطبه خودمی فرمود:ای مردم دینتان رابپایید دینتان را. بدی در این دین، بهتر است از نیکی در دین های دیگر. گناه و بدی در این دین آمرزیده است و نیکی در غیر آن، پذیرفته نمی شود.
(اصول کافی ج2، ص464) »  
[+]
۱۳۹۴/۷/۱۴     ۲۲:۰۰

پیامک حکمت بیاموزید...

« ازخودتاخدا/پیامبراعظم(ص):دلى که در آن حکمت نیست، مانند خانه ویران است، پس بیاموزید و تعلیم دهید، بفهمید و نادان نمیرید. براستى که خداوند، بهانه اى را براى نادانى نمى پذیرد.
(نهج الفصاحه،ص600) »  
[+]
۱۳۹۴/۷/۱۱     ۲۲:۰۰

پیامک نرسیدن به مقصد

« ازخودتاخدا/امام حسین(ع):کسی که بخواهد از راه گناه به مقصدی برسد ، دیرتر به آروزیش می رسد و زودتر به آنچه می ترسد گرفتار می شود. »  
[+]
۱۳۹۴/۷/۵     ۲۲:۰۰

پیامک نمازجمعه

« ازخودتاخدا/پیامبر(ص):بدانیدکه خداوندنمازجمعه رابرشماواجب ساخته است پس آنانکه درزندگى وپس ازمرگ من،ازروى سبک شمردن ویاانکار،آنراترک کنند،باوجوداین‏که پیشواى عادلى دارند،خداوندوحدتشان نبخشدودرکارشان برکت ندهد،آگاه باشیدنه زکات،نه نماز،نه حج ونه روزه آنان پذیرفته است.بدانیدکه زندگى آنان برکتى نخواهدداشت،مگرتوبه کنند(عوالى اللالى ج2،ص54) »  
[+]
۱۳۹۴/۶/۲۰     ۱۱:۰۰

پیامک عادت نکردن به لذت

« ازخودتاخدا/آیت الله خوشوقت:چه بهترکه ماازاول به لذت، عادت نکنیم.اگر عادت کنیم روزامتحان نمی­توانیم گذشت داشته باشیم.زمین می­خوریم و مشکلات زیادی پیش می­آید.به همانی که کافی است برای زندگی معمولی بسنده کنیم کافی است و الّا اگر در آن لذت برویم؛ برگشتنش کار ما نیست.عادت می­شود.خدا هم بگوید نه، به حرف اوگوش نمی­دهیم. »  
[+]
۱۳۹۴/۶/۱۷     ۲۲:۰۰

پیامک زیارت امام رضا(ع)

« ازخودتاخدا/آیت الله بهجت:(در هنگام زیارت امام رضا(ع))همه زیارتنامه‌ها مورد تأیید هستند. زیارت «جامعه کبیره» را بخوانید. زیارت «امین الله» مهم است. قلب شما بخواند. با زبان قلب خود بخوانید. »  
[+]
۱۳۹۴/۶/۱۴     ۲۲:۰۰

پیامک سه چیز پشت ادمی را می شکند...

« ازخودتاخدا/امام باقر(ع):سه چیزپشت آدمى رامى شکند: کسى که عمل نیک خود را بزرگ بشمرد و کسى که گناهان خویش را فراموش کند و آن کس که استبداد رأى داشته باشد.
(وسایل الشیعه، جلد 1، صفحه 73) »  
[+]
۱۳۹۴/۸/۹     ۲۲:۰۰

پیامک امربه معروف نسبت به هم...

« ازخودتاخدا/آیت الله جاودان:شمانسبت به یکدیگروظیفه داریددیگر.اگرایشان غیبت کردشمابایدبگویی آقاغیبت نکن.اگرشما یک حرف بدی زدی،ایشان بایدبه شمابگویدآقا این حرف بدبود.نسبت به یکدیگروظیفه داریدامر به معروف کنیدآن که امربه معروف راشنیدهم پشیمان شودنه اینکه روی حرفش بایستداگرروی حرفش بایستد،حتماوقطعااین صفت،صفت جهنمی است واین آدم... »  
[+]
۱۳۹۴/۷/۲۵     ۲۲:۰۰

پیامک سپاسگذار نعمت الهی

« ازخودتاخدا/آیت الله خوشوقت:یکی ازآثاروکارهای عقل،تشخیص این موضوع است که نعمت ازطرف کیست واینکه بایددربرابرمُنعِم سپاسگزاربوداگرخدااین مرکزتشخیص رابه انسان نمی­داد،انسان هم مثل حیوانات می­شد؛این موضوع راعقل می­فهمدواین راهم می­فهمدکه دربرابردهنده نعمت بایدسپاسگزاربود.بنابراین کسانی که نعمت خدا را می­خورند و سپاسگزار نیستند،حیوانند. »  
[+]
۱۳۹۴/۷/۲۰     ۲۲:۰۰

پیامک صدای ربنا....

« ازخودتاخدا/امام رضا(ع):خداونداجابت دعاى مؤمن را به شوق (شنیدن) دعایش به تأخیر مى اندازد ومى گوید: «صدایى است که دوست دارم آن را بشنوم» و در اجابت دعاى منافق عجله مى کند و مى گوید: صدایى است که از شنیدنش بدم مى آید. »  
[+]
۱۳۹۴/۷/۱۶     ۲۲:۰۰

پیامک مومن عزت دارد...

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):خداون اختیار همه کارهارابه مؤمن داده امااین اختیاررابه او نداده است که ذلیل باشد.مگر نشنیده اى که خداى تعالى مى فرماید:«عزت ازآن خداورسولش ومؤمنین است»؟پس،مؤمن عزیزاست وذلیل نیست.[در ادامه]فرمودند:مؤمن ازکوه محکم تراست، زیراازکوه باضربات تیشه کم مى شود اماباهیچ وسیله اى ازدین مؤمن نمى توان کاست. »  
[+]
۱۳۹۴/۷/۱۲     ۲۲:۰۰

پیامک حلم و بردباری

« ازخودتاخدا/امام هادی(ع):حلم و بردباری آن است که خویشتن دار باشی و خشم خود را فرو بری و بروز این خصلت، جز در موردی که قدرت( بر اعمال خشم) داشته باشی و اعمال نکنی، محقق نمی شود. »  
[+]
۱۳۹۴/۷/۷     ۲۲:۰۰

پیامک غیبت چیست؟

« ازخودتاخدا/رسول اکرم(ص):آیامیدانیدغیبت چیست؟عرض کردند:خداوپیامبراوبهترمیدانند.فرمودند:اینکه ازبرادرت چیزى بگویى که دوست ندارد.عرض شد:اگرآنچه مى‏ گویم دربرادرم بودچه؟فرمودند:اگرآنچه مى‏ گویى دراوباشد،غیبتش کرده اى واگرآنچه مى ‏گویى دراونباشد، به اوتهمت زده ‏اى. »  
[+]
۱۳۹۴/۷/۴     ۲۲:۰۰

پیامک شب بیداری

« ازخدتاخدا/امام علی(ع):شب بیدارى درطاعت خدابهاراولیاوبوستان نیک‏بختانست »  
[+]
۱۳۹۴/۶/۱۹     ۲۲:۰۰

پیامک زیارت امام رضا(ع)

« ازخودتاخدا/آیت الله بهجت:زیارت شماقلبی باشد.درموقع وروداذن دخول بخواهید.اگرحال داشتید،به حرم بروید.هنگامی که ازحضرت رضا(ع)اذن دخول می‌طلبیدومی‌گویید:«أ أدخُلُ یا حجةَ الله؛ای حجت خدا،آیاوارد شوم؟»،به قلبتان مراجعه کنید وببینید آیاتحولی درآن به وجود آمده و تغییریافته است یانه؟اگرتغییرحال درشما بود حضرت به شما اجازه داده است. »  
[+]
۱۳۹۴/۶/۱۵     ۲۲:۰۰

پیامک احترام به نماز

« ازخودتاخدا/آیت الله جاودان:احترام نمازباعث می شودکه شفاعت نصیب آدم شود.اصلااحترام نمازباعث می شود که همه چیز نصیب آدم شود.اگر آدم نمازش را احترام کند، اگر نمازش را احترام کند، اگر نمازش را احترام کند، از گناه محفوظ می ماند. از همه بدی ها محفوظ می ماند. خدا کسی که نمازش را خوب بخواند حفظ می کند. »  
[+]
۱۳۹۴/۶/۱۳     ۲۲:۰۰