بسته پیامک از خود تاخدا


پیامک امربه معروف

« ازخودتاخدا/پیامبر اکرم(ص):مردم همیشه درخیرخواهندبودتاوقتی که امربه معروف ونهی ازمنکرمی کنندودرنیکی وپرهیزکاری یکدیگررایاری می رسانند.
(تهذیب الأحکام، ج 6، ص 181 ) »  
[+]
۱۳۹۴/۶/۷     ۲۲:۰۰

پیامک از حرص بپرهیزید

« ازخودتاخدا/پیامبر اعظم(ص):ازحرص بپرهیزیدکه پیشینیان شما در نتیجه حرص هلاک شدند،حرص آنها را به بخل وادار کرد و بخیل شدند. به قطع رحم وادار کرد و قطع رابطه کردند با خویشاوندان؛ به بدى وادارشان کرد و بدکار شدند.
(نهج الفصاحه ص 353 ، ح 992) »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۳۰     ۲۲:۰۰

پیامک دانش در تلاش و گرسنگی

« ازخودتاخدا/پیامبر اکرم(ص):خداوندعزوجل مى ‏فرماید:«پنج چیزرادرپنج چیزنهادم؛امّامردم،آنهارادرپنج چیزِدیگرمى‏ جویندونمى ‏یابند:(ازآن پنج چیز)دانش رادرگرسنگى ورنج وتلاش قراردادم،درحالیکه مردم آن رادرسیرى وآسایش مى ‏جویند.درنتیجه آن رانمى ‏یابند(عوالی اللآلی ج 4،ص 62،ح 11) »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۶     ۲۲:۰۰

پیامک زیارت حضرت معصومه(س)

« ازخودتاخدا/یکی ازمحدثان به قم به نام سَعدبه محضر امام رضا(ع)شرف یاب شد،حضرت خطاب به اوفرمود:ای سعد!ازمانزدشماقبری است.سعدگفت:فدایت شوم!آیاقبرفاطمه(س)دخترموسی بن جعفر(ع)رامیفرمایید؟امام پاسخ داد:«آری،هرکس اورازیارت کند،درحالیکه به حق اوآگاه باشد،بهشت ازآنِ اوست» »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۴     ۲۲:۰۰

پیامک فراموش کردن گناه هان خود

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):هنگامی که ببینیدکسی درجستجوی گناه مردم و خرده گیری برآنهاست اماگناهان خودرافراموش کرده بدانیدکه مجازات الهی گرفتارشده است.(تحف العقول،ص364) »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۲     ۲۲:۰۰

پیامک اهمیت مستحبات

« ازخودتاخدا/می‌گوییم:به واجبات میپردازیم،مستحبات،شدشد،نشدنشد!
بابا،این مستحباتست که انسان رابه جایی میرساند!برای همین،مأموران دوران پهلوی رشوه برای جلوگیری ازمستحبات گرفته بودندروزی درمحضرحاج شیخ عبدالکریم گفته شد:روضه‌خوانی که مستحبست وجلوگیری ازآن توسط پهلوی اشکالی نداردایشان فرمودند:بله،مستحبی ست که هزارواجب درآن است(آیةالله بهجت) »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۱۵     ۲۲:۰۰

پیامک بالاترین لذت

« ازخودتاخدا/آیت الله بهجت:تمام لذتهاروحی است؛وآن چه ازلذات که درطیب[عطر]ویاازراه نساءبه صورت حلال تکویناًمطلوب است،بیش ازآن وبه مراتب بالاتر،درنمازاست.[درمحضربهجت،ج2،ص392] »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۶     ۲۲:۰۰

پیامک ای کمیل...

« ازخودتاخدا/امام علی(ع)فرمودند:
اى کمیل:درمواجهه با هر مشکلى بگو:«لا حول و لا قوّة الاّ بالله» خداوند کفایت آن مشکل رامى کندو هرگاه نعمتى به تو رسید بگو: «الحمدلله» تا سبب فزونى نعمت گردد، و هرگاه روزى تو به تأخیر افتاد، «استغفار کن» که باعث گشایش روزى است!.
(بحار الانوار، جلد 74، صفحه 270.) »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۳۱     ۲۲:۰۰

پیامک شناخت افراد

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):سه نفرجزدرسه موقع شناخته نمی شوند:حلیم وبردبار،جزدرهنگام خشم شناخته نمی شود،شجاع،جز درهنگام جنگ شناخته نمی شود،وبرادر،جز در وقت نیازمندی شناخته نمی شود.
(تحف العقول، ص315) »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۲۹     ۲۲:۰۰

پیامک براورده شدن حاجات در شب جمعه

« ازخودتاخدا/امام زمان(عج) می فرمایند:
هر کس حاجت و خواسته اى از پیشگاه خداوند متعال دارد، بعد از نیمه شب جمعه غسل کند و براى مناجات با خداوند در جایگاه نمازش قرار گیرد.
(مصباح،کفعمى، ص396 .) »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۲۵     ۲۲:۰۰

پیامک خنده حلال

« ازخودتاخدا/پیامبر اکرم(ص):خنده دوقسم است:خنده ای که خداآن رادوست داردوخنده ای که خداآن رادشمن دارد،اماخنده اى که خداآن رادوست دارد،آنست که مردبه روى برادرخویش ازشوق دیداروى لبخندزنداماخنده اى که خداآن رادشمن داردآنست که مردسخن خشن ونارواگویدکه بخنددیابخندندوبسبب آن هفتادپائیزدرجهنم سرنگون رود.
(نهج الفصاحه ص 553 ،ح 1892) »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۳۱     ۲۲:۰۰

پیامک ضمانت بهشت با...

« ازخودتاخدا/رسول اکرم(ص):من براى کسى که بگومگورارهاکند،هرچندحق بااوباشدوبراى کسى که دروغ گفتن رااگرچه به شوخى باشد،ترک گویدوبراى کسى که اخلاقش رانیکو گرداند،خانه اى درحومه بهشت وخانه اى درمرکزبهشت وخانه اى دربالاى بهشت ضمانت مى کنم.
(خصال ص 144، ح170) »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۸     ۲۲:۰۰

پیامک شکرگذاری خداوند

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):اگرنزدخداوندعبادتى بهتر از شکرگزارى در همه حال بودکه بندگان مخلصش باآن عبادتش کنند،هرآینه آن کلمه رادرباره همه خلقش به کارمی برد،اماچون عبادتى بهتر ازآن نبود ازمیان عبادات آن راخاص قرارداد وصاحبان آن راویژه گردانیدوفرمود:«واندکى از بندگان من سپاسگزارند».
(کنزالعمال، ج13، ص151، ح36472) »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۵     ۲۲:۰۰

پیامک متواضع باشید...

« ازخودتاخدا/امام کاظم(ع):زراعت در زمین های نرم می روید،نه روی سنگ ها!همچنین علم و حکمت تنهادر قلب متواضعان جوانه می زندنه در قلب متکبران جبار!(تحف العقول، ص396) »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۳     ۲۲:۰۰

پیامک انسان با ایمان

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):انسان با ایمان همواره از دو چیز نگران است از گناهان گذشته خود که نمى داند خدا با او چه رفتار مى کند، و از عمر باقیمانده که نمى داند خود چه خواهد کرد!
(اصول کافى، جلد 2، صفحه 7) »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۰     ۲۲:۰۰

پیامک کمی تامل...

« ازخودتاخدا/آیت الله جاودان:انسان تنهاموجودی است که می توانددرموردعاقبت خودش فکر کند.برای فردای خودش فکرکند.تنهاموجود.اگرمن درطول عمرم هیچ وقت برای فردای خودم فکرنکردم چه می شود؟معنی اش خیلی بدمیشود... »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۱۲     ۲۲:۰۰

پیامک تعلق ها مشکل سازاست...

« ازخودتاخدا/استادصفائی حائری:تعلق هامشکل سازاست.آدم راگرفتارمیکندونمی گذاردآدم وافی باشد.نمیگذاردانسان به آنچه می گویدوفاکندوسرشارباشد.نمیتواندروی تعهدهایش بایستد.تعلق،تعهدشکن است واین مشکل سازاست(خط انتقال معارف،ص61) »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲     ۲۲:۰۰

پیامک چهار ویژگی فردبا ایمان

« ازخودتاخدا/امام باقر(ع):پدرم امام على بن‏ الحسین(ع)مى‏ فرمودند:هرکس داراى چهار ویژگى باشد،ایمانش کامل است،وگناهانش ازاوخواهدریخت وپروردگارش رادرحالىکه ازاوخوشنوداست ملاقات خواهد کرد:
1-کسى که حق مردم رابه خاطرخدااداکند
2-بامردم راست سخن گوید
3-اززشتی ها پیش‏خداومردم حیاوپرهیزکند
4-باخانواده‏اش بااخلاق خوب برخوردکند
(امالى مفید،ص299) »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۳۰     ۲۲:۰۰

پیامک اقامه نماز عید

« ازخودتاخدا/درحال حاضروبسط یدولى فقیه،اقامه نمازعیدفطروقربان فقط توسط ولى فقیه ونمایندگان وى که مجازبه اقامه هستندبایدانجام شودیااینکه ائمه جماعات درمساجدوجاهاى دیگرمیتواننداقامه نمایند؟
ج)اقامه نمازعیدبراى‌ غیرمنصوبان ازطرف ولى فقیه به قصدرجا،نه به قصدورود،اشکال ندارداگرچه بهترست که غیرازمنصوب ازطرف ولى فقیه کسى متصدى اقامه آن نشود »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۲۷     ۰۶:۳۰

پیامک همه بخشیده می شوند...

« ازخودتاخدا/آقامجتبی تهرانی:درروایتی است که:خداونددرهرشب ازماه مبارک رمضان،هنگام افطارهفتادهزارهزارشخص راکه همه مستوجب آتش هستندازآتش نجات می‌دهد؛شب آخرماه رمضان که می‌شود،شب آخرماه رمضان به مقدارتمام آنچه که درماه رمضان ازآتش نجات داده است،نجات می‌‌دهد. »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۲۴     ۲۲:۰۰