بسته پیامک از خود تاخدا


پیامک ثروت اندوزی

« ازخودتاخدا/امام رضا(ع):هرگزمال وثروت،جمع و اندوخته نمی گرددمگرباپنج خصلت:بخل شدید،آرزوی دور ودراز،حرص غالب،قطع رحم وبرگزیدن دنیا بر آخرت.
(کشف الغمّه،ج 3،ص 84) »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۲۹     ۲۲:۰۰

پیامک دینداران واقعی

« ازخودتاخدا/امام حسین (ع):مردم بنده ی دنیایندودین،چیزی است که برزبانشان می چرخدوتاوقتی زندگی هاشان به خوبی می گذرد،دم ازدین می زنند.پس هرگاه بابلا آزموده شوند،دینداران اندک می شوند.
(تحف العقول،ص 245) »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۲۷     ۲۲:۰۰

پیامک محبت آل محمد

« ازخودتاخدا/پیامبر اکرم(ص):کسی که با محبت آل محمد صلّی الله علیه و آله از دنیا برود پاداش شهید خواهد داشت و کسی که با دشمنی آل محمد بمیرد، بوی بهشت به مشام او نخواهدرسید.
(بحارالانوار، ج23، ص233 ) »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۲۲     ۲۲:۰۰

پیامک عصبانیت گناهی بزرگ

« ازخودتاخدا/آیةالله خوشوقت:آدم که عصبانی می­­شودنه خداسرش می­شود،نه دین ونه عقل؛هرکاری که دلش بخواهدمیکندبعدعقلش سرجایش آمدپشیمان می­شودآدم تاخلاص نشودوراحت نشودرهانمی­کندهرچیزازدستش بربیاید!تیر،تفنگ،چوب،سنگ،همه رادرآنجامصرف می­کندغضب این­طوراست،جلوی عقل ودین رامی­گیرد »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۱۶     ۲۲:۰۰

پیامک نمازشب نمازشب نمازشب

« ازخودتاخدا/آیت الله قاضی(ره):نوافل رابجا آورمخصوصاًنماز شب راکه چاره ازآن نیست.عجب مى‌دارم ازآن‌کس که کمال مى‌طلبد اماشب‌زنده‌دارى نمى‌کند.سراغ نداریم که کسى بدون آن به کمالاتى رسیده باشد. »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۱۲     ۲۲:۰۰

پیامک عجله نکنید!

« ازخودتاخدا/امام جواد(ع):کارراپیش ازفرارسیدن وقتش انجام ندهید،که پشیمان می شوید.(دربعضی روایات،به جای«لا تعالجوا»،«لاتعجلو»است،یعنی عجله نکنید)
(کشف الغمه،ج2،ص 350) »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۸     ۲۲:۰۰

پیامک اقبال اقبال اقبال

« ازخودتاخدا/ازآیت الله بهجت قدس‌سره پرسیدند:برای عمل درماه مبارک رمضان ونیزرجب وشعبان درخواست دستورالعمل داریم،این‌طورجواب شنیدند:
«اقبال،اقبال،اقبال»؛«مطالعه وعمل به اقبال سیدکافی است»؛ویا«انسب ازکتاب اقبال سراغ ندارم» »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۴     ۲۲:۰۰

پیامک قرض به خدا

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):هرگاه انسان به شخصی قرض دهدوبرای بازپرداخت آن زمان مشخص نماید،چنانچه درموعدمقررمال اوپرداخت نشود،یک دینارصدقه،به ازای هرروزدرنامه عملش ثبت خواهد شد.
(بحار الانوار،ج 103،ص 139 ) »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۳۱     ۲۲:۰۰

پیامک قرض برتر از صدقه

« ازخودتاخدا/پیامبراکرم(ص):شبی که معراج برده شدم دیدم که روی درب بهشت اینچنین نوشته بود:صدقه ده برابرپاداش داردوقرض هیجده برابربه جبرئیل گفتم:چراقرض برترازصدقه است؟گفت:چون قرض گیرنده فقط بخاطرنیازش قرض میگیردولی سائل تقاضای کمک میکند،اگرچه بی نیازباشد(کنزالعمّال،ح15374) »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۲۹     ۲۲:۰۰

پیامک عجله در استجابت دعا

« ازخودتاخدا/آقامجتبی تهرانی:ازاموری که دردعاازآن منع شده مسئله استعجال دراجابت است.مراقب باشدتاحالت استعجال دراجابت برای اوپیش نیاید،چون همین حالت موجب می‏شودکه دراجابت تأخیربشودتاخدامی‏بیند،این حالت پیداشدمی‏گوید:فعلاًدست نگه داریدوبه اوندهید.نه اینکه مطلقاًبه اوندهید »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۲۷     ۲۲:۰۰

پیامک هرگزدروغ نگویید!!!

« ازخودتاخدا/امام سجاد (ع):ازدروغ بپرهیزید،چه کوچک باشد،چه بزرگ،چه جدّی باشدوچه شوخی؛چراکه انسان اگر دروغ کوچک بگوید،بردروغ بزرگ هم جرأت پیدا می کند.
(کافی، ج 2،ص 338) »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۲۸     ۲۲:۰۰

پیامک یقین مردم اخرالزمان

« ازخودتاخدا/پیامبراکرم(ص):یاعلی!بدان که والاترین یقین رابین مردمان،گروهی ازمردم آخرالزمان دارندکه پیامبرشان رادرک نکرده اندوحجت خداامام زمان ازایشان مخفی شده وبااین حال به سیاهی نوشته ای برسپیدی کاغذی ایمان می آورندوهمینکه سخنی ازامام به ایشان میرسدبدان یقین پیدامیکند. »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۲۴     ۲۲:۰۰

پیامک دوست واقعی

« ازخودتاخدا/امام علی(ع):دوست هرگزدوست واقعی نخواهدبود،مگرآنکه برادرخودرادرسه حالت حفظ کند:دردوران تنگدستی وگرفتاری،درزمان نبودنش وپس ازوفاتش(نهج البلاغه،حکمت 129) »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۱۸     ۲۲:۰۰

پیامک نگاه کن گرفتار غضب الهی نشوید!

« ازخودتاخدا/آیت الله جاودان:هرگناهی پیش آمدنکنید.چون خدای متعال غضب خودش رادربین گناهان مخفی کرده،من هزارتاگناه کرده ام.شایدازآنهابگذرد.اماشایدازاین یک دانه گناه خاصی که الان پیش روی من است ومن الان گرفتارش هستم که بکنم یانکنم،غضب خودش رادرآن پنهان کرده باشدواگرمن آنراانجام بدهم،میفرمایددیگرتورانمی بخشم »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۱۴     ۲۲:۰۰

پیامک محاربه با خدا

« ازخودتاخدا/امام خامنه ای:درماهی که جنگیدن بادشمنان خداحرام است،مراقب باشیم باخدامحاربه نکنیم!!! »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۱۰     ۲۲:۰۰

پیامک چگونه دعا کنیم؟

« ازخودتاخدا/آقامجتبی تهرانی:گاهی بنده دراصرارِدعاخودلحن مصلحت‌اندیشی بکارمی‌بردوگاهی به خداجنبه‏ های تعرّضی پیدامی‏کند.عبدچنین حالتی پیدامی‏کندوبه اصطلاح می‌گوید:مگرازتوکم می‏شودکه اینرابه مابدهی؟اصراروالحاح بایدبه این‌صورت باشدکه:خدایااگرمصلحت ماست،این رابه مابده. »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۶     ۲۲:۰۰

پیامک استغفار در ماه رجب

« ازخودتاخدا/ازامام صادق(ع)روایت است که پیامبراعظم(ص)فرمودند:رجب ماه استغفارامت من است،دراین ماه بسیارطلب آمرزش کنیدکه خدا آمرزنده ومهربان است.پس بسیاربگوئید:«أَسْتَغْفرُ الله وَ أَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ»! »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۲     ۲۲:۰۰

پیامک عجبا!!!

« ازخودتاخدا/امام حسین(ع):زیردیوارشهرى ازشهرهالوحى پیداشدکه درآنچنین نوشته شده بود:تعجب میکنم براى کسیکه به مرگ یقین داردچطورشادى میکند،ودرشگفتم ازکسیکه سرنوشت راقبول داردچگونه اندوهگین میشود،وعجب دارم ازکسیکه دنیاراآزمایش کرده،بازچگونه به آن اطمینان پیدامیکند! »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۳۰     ۲۲:۰۰

پیامک عجله در استجابت دعا

« ازخودتاخدا/آقامجتبی تهرانی:اگرحالت استعجال یعنی انتظارازاینکه خدازودبرساندوشتابزدگی کندپیش بیاید،چه درپی دارد؟این اتفاق می‏افتدکه وقتی عبدببیندحاجت برآورده نشد،اینجاست که به حالت قنوط ویأس مبدل می‏شودازخداناامیدمی‏شودوبعدهم دعاراترک می‏کند؛یعنی رویش راازخدابرمی‏گرداند »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۲۸     ۲۲:۰۰

پیامک درخواست از مردم

« ازخودتاخدا/امام سجاد(ع):
درخواست نیازها از مردم، مایه ی خواری زندگی، از بین برنده ی شرم و حیا و سبک کردن وقار و متانت است و خود درخواست، فقر حاضر است.
(تحف العقول، ص279) »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۲۶     ۲۲:۰۰