بسته پیامک مفاتیح الجنان


پیامک ساعت غفلت و نماز نافله

« مفاتیح/رسول خدا(ص)فرمود:نمازنافله رادر ساعت غفلت بجای آورید،حتی اگربه دورکعت نماز مختصرباشدکه موجب رسیدن به سعادت وکرامت وبهشت پرنعمت خداوندى است.
عرض شد:اى رسول خدا! منظور از ساعت غفلت چیست؟
فرمود:فاصله زمانی مابین نمازمغرب ونماز عشاء. »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۱۸     ۱۶:۳۰

پیامک دور ماندن از چشم زخم

« وقت خروج ازمنزل معوذتین(ناس وفلق)بخوانیدکه ازچشم بددرامانید،انشاءالله! »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۱۳     ۰۷:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« مفاتیح/برای محفوظ ماندن ازبلاهای نازله دراین ماه،هرروز10مرتبه میخوانیم:
*یاشدیدالقوی ویاشدیدالمحال یاعزیز...*(رجوع کنیدبه اعمال ماه صفردرمفاتیح) »  
۱۳۹۳/۹/۸     ۱۸:۰۰

پیامک ورود به ماه صفر

« مفاتیح/ازامشب وارد ماهی شدیم که به نحس بودن معروفست وبهترین راه برای رفع نحوست آن،صدقه دادن و خواندن ادعیه و استعاذات وارده است. »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۲     ۱۹:۳۰

پیامک اداب خوابیدن

« مفاتیح/چهارسفارش رسول خدا(ص)به حضرت زهرا(س)،براى وقت خوابیدن:
1.خواندن3مرتبه سوره توحید(معادل ثواب ختم قرآن)
2.فرستادن صلوات برتمامى انبیاء(براى موردشفاعت قرارگرفتن ازطرف آنها)
3.استغفاربراى مؤمنین(جهت خوشنودى ایشان ازما)
4.ذکرتسبیحات اربعه(معادل ثواب حج وعمره نمودن) »  
۱۳۹۳/۸/۳۰     ۲۱:۳۰

پیامک خواندن اذان و اقامه

« مفاتیح/امیرالمؤمنین(ع):هرکس بااذان واقامه نمازبخواند،صفی ازفرشتگان خدادرپشت سراوبه نمازمی‌ایستندکه دوطرف آن(اول وآخرآن صف)دیده نمی‌شودوکسیکه تنهابااقامه نمازبخواندتنهایک فرشته درپشت سراونمازخواهدخواند »  
۱۳۹۳/۸/۲۶     ۱۷:۰۰

پیامک اعمال روز جمعه

« مفاتیح/درروایت آمده است حضرت امام زین العابدین(علیه السلام)هنگامی که صبح روزجمعه فرامی رسیدتاظهرآیةالکرسی میخواندندوچون ازنمازهافارغ میشدندشروع میکردندبه خواندن«إناأنزلنا». »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۲۳     ۰۸:۳۰

پیامک شفای بیماری

« مفاتیح/اگرخدای نکرده سرماخوردیدیابه بیماری دیگری گرفتارید،توصیه میکنم دعایی که جبرئیل هنگام بیماری حسنین(ع)به پیامبر(ص)آموخت رابخوانید(حاشیه مفاتیح/باب سوم)یا دست خودرا برموضع دردگذاشته وآیه82سوره إسراء رابخوانید،خواندن 70 بار سوره حمد جهت شفا نیزبسیارموثر است. »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۱۸     ۱۹:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« مفاتیح/امام صادق(ع)درهرشب جمعه انارمیل میکردندومیفرمودند:«هرکه دروقت خوابیدن اناربخورد،تاصبح درنفس خودایمن باشد»
بیادداشته‌باشیدکه هنگام خوردن،کسی رادرانارخودشریک نکنیدوحتی دانه‌ای ازآن راازدست ندهید »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۱۵     ۱۹:۳۰

پیامک اعمال روز عاشورا

« مفاتیح/شایسته است روزعاشورا،کاردنیارا رهاکنیم،مشغول گریه وعزاشویم،به عزاداران آب دهیم وصدبارتوحید،زیارت عاشوراو1000بارذکر«اللّهم العن قتلة الحسین(ع)»بخوانیم.
روزه مکروه است ولی امساک از خوردن و آشامیدن مستحب! »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۱۳     ۰۷:۳۰

پیامک زیارت امام حسین(ع)

« مفاتیح/زیارت امام حسین(ع)ازراه دور؛که معادل ثواب حج و عمره است:
درهرجمعه پنج مرتبه ودرهرروز یک مرتبه،درزیرآسمان به سمت قبرآنحضرت بایست وبگو:*ألسلام علیک یااباعبدالله، ألسلام علیک ورحمة الله وبرکاته* »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۱۳     ۰۹:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« مفاتیح/درروایتست که هنگام خواب بااین11جمله به خداوندپناه ببرید:
أعوذُبِعِزَّةِالله،وأعوذُبِقُدرَةِالله،وأعوذُبِجَلالِ الله،وَأعوذبِسُلطانِ الله،وأعوذُبِجَمالِ الله،وأعوذُبِدَفعِ الله،وأعوذُبِمَنعِ الله،وأعوذُبِجَمعِ الله،وأعوذُبِمُلکِ الله،وأعوذُبِوَجهِ الله،وأعوذُبِرَسولِ الله صلّی الله علیه وَآله مِن شَرِّماخَلَقَ،وَبَرَأَوَذَرَءَ. »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۱۲     ۲۲:۱۵

پیامک اعمال شب اول صفر

« مفاتیح/ازجمله کارهایی که بایددرشب اول ماه صفرانجام دهیم:
2رکعت نمازیست که درشب اول هرماه سفارش شده(درهررکعت: حمدوسوره انعام) و بعدازنمازهم، دعاکردن برای ایمنی ازهرگونه ترس ودردی! »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۲     ۲۱:۰۰

پیامک سوره نصر

« مفاتیح/آیامیدونستى که خوندن *سوره نصر*درنمازها،باعث نصرت و پیروزى بر دشمناست؟ »  
۱۳۹۳/۹/۱     ۱۷:۰۰

پیامک روزه 3 روز ماه حرام

« مفاتیح/معصوم(ع):«ثواب روزه سه روزمتوالی*5 شنبه، جمعه،شنبه*درماه حرام معادل 900سال عبادت است.»این هفته هم می آیدومیگذردازدست ندهید... »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۲۸     ۱۹:۳۰

پیامک ساعات روز

« مفاتیح/اگه به*باب اول حاشیه مفاتیح*سری زده باشی حتمادیدی که چقدرجالب روزبه12ساعت تقسیم وهرساعت هم به یکی ازائمه اطهار(ع)نسبت داده شده ودرضمنش دعایی اومده که راه بسیارخوبی برای توسل به اون امام بزرگواره..(البته که منظوراز ساعت دراینجا،چیزی غیرازمحاسبات ریاضی ماست!) »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۲۴     ۱۲:۰۰

پیامک تلاوت آیت الکرسی

« مفاتیح/رسول خدا(ص):یاعلى!برتوبادبه تلاوت کردن*آیة الکرسى*بعدازهرنمازواجب،به درستى که محافظت نکنندبرآن مگرپیامبران یاصدیقان یاشهیدان »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۲۰     ۱۷:۰۰

پیامک زیارت اموات

« مفاتیح/امام باقر(علیه السلام)فرمودند:
زیارت کنیدمردگان رادرروزجمعه! چراکه می‌دانندکیست که به زیارت ایشان رفته وشادمی‌گردند. »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۱۶     ۰۷:۳۰

پیامک روزه ماه حرام

« مفاتیح/برطبق روایت ثواب روزه سه روزمتوالی*5شنبه، جمعه، شنبه*درماه حرام(ازجمله محرم) معادل 900سال عبادت است! »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۱۴     ۱۸:۴۵

پیامک اعمال شب عاشورا

« مفاتیح/دعا،نیایش واحیای امشب بسیار بافضیلت است.
همچنین ازجمله نمازهای مستحبی: 4رکعت؛درهررکعت بعدازحمد 50بار توحید(مطابق نماز امیرالمؤمنین(ع))،
وبعداز نماز بسیارصلوات فرستادن بررسول خدا(ص)و لعن بردشمنان ایشان! »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۱۲     ۱۸:۴۵