بسته پیامک مفاتیح الجنان


پیامک ماه دی القعده

« به قول سیدبن طاووس؛ذی‌القعده محل اجابت دعاست دروقت شدت!
ماروهم یادکنید »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۶     ۱۲:۰۰

پیامک از انچه ترسانی...

« مفاتیح/امام باقر(ع)فرموده‌اند:اگرامری برایت پیش آمدکه ازآن ترسانی،بسوی قبله روی کن و2رکعت نمازبخوان؛
سپس 70 مرتبه بگو: «یاأبصَرَالنّاظِرین، وَیاأسمَعَ السّامِعین، وَیاأسرَعَ الحاسِبین، وَیاأرحَمَ الراحِمین»
وبعدازهر7مرتبه که گفتی،حاجت خودرا باآن ذکرکن! »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۴     ۲۰:۰۰

پیامک نماز روز یکشنبه

« مفاتیح/نمازروزیکشنبه4رکعت:
درهررکعت؛حمدوسوره مبارکه ملک
درروایتست:حقتعالی بجاآورنده این نمازرادرهرجایی ازبهشت که بخواهد،مکان خواهدداد. »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۲     ۱۲:۰۰

پیامک روز جمعه

« مفاتیح/امام صادق(ع)فرمودند:هرکس روزجمعه‏ ناخن بگیردوشارب خودراکوتاه کند،سپس بگوید:«بسم اللّه وباللّه وعلى ملة رسول اللَّه»،بشماره هرچیدنى پاداش آزادنمودن یک بنده ازفرزندان اسماعیل به اودهند. »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۳۱     ۱۱:۰۰

پیامک روزه اخر ماه

« مفاتیح/*فردا5شنبه آخرماه شوال است!
درروایتست که رسول خدا(ص) درهرماه3روز روزه میگرفت: 5شنبه اول ماه،4شنبه وسط ماه و5شنبه آخرماه.
ومیفرمود:دراین3روز،روزه گرفتن به منزله روزه‌داربودن تمام عمراست. »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۲۹     ۲۱:۱۵

پیامک دعای داخل شدن شب

« مفاتیح/«أستودِعُ اللهَ العلی الأعلی الجلیلَ العظیم،نفسی ومَن یَعنینی أمرُه،أستودِعُ اللهَ نَفسی،ألمَرهوبَ المَخوفَ المُتَضَعضَعَ لِعَظَمَتِهِ کلُّ شَیء»
امام صادق(ع):هرکس این کلمات را(زمان داخل شدن شب)3مرتبه بگوید،تازمان فرارسیدن صبح،به بالی ازبالهای جبرئیل پوشیده شود »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۲۶     ۲۰:۱۵

پیامک اعمال شب جمعه

« مفاتیح/ازاعمال شب جمعه:ذکر لا إلهَ اِلاَّ اللّهُ، سُبْحانَ اللّهِ و الْحَمْدُ لِلّهِ را زیاد بگوید که سبب لطف ویژه خداوند است. »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۲۳     ۲۱:۱۵

پیامک دعای هنگام خواب

« مفاتیح/حضرت رسول(ص)درهنگام خواب،«آیةالکرسی»میخواندندومیگفتند:
بسم الله،آمنت بالله وکَفرتُ بالطاغوت،أللهم احفَظنی فی مَنامی وفی یَقظَتی »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۲۱     ۲۲:۳۰

پیامک اعمال عصر جمعه

« مفاتیح/اگربه جهت عذری ترک کردی تعقیب عصرروزجمعه را،پس ترک مکن هرگزصلوات ابوالحسن ضراب اصفهانی راکه روایت شده ازامام عصر(عج)درعصرروزجمعه خوانده شود*جهت قرائت این صلوات رجوع کنیدبه مفاتیح؛اعمال عصرجمعه* »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۱۷     ۱۷:۰۰

پیامک ذکر طلوع جمعه

« مفایتح/براساس روایات هرکه سوره«کافرون»را10مرتبه هنگام طلوع آفتاب روزجمعه بخواندودعاکند،دعایش مستجاب می‌شود. »  
۱۳۹۳/۵/۹     ۲۲:۳۰

پیامک روزه ماه ذی القعده

« مفاتیح/ازفرداتا3روزمهمان خداباشید!
ثواب روزه3روزمتوالی*5شنبه،جمعه،شنبه*درماه حرام معادل900سال عبادت است.
(ذی‌القعده یکی از4ماه حرامست) »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۵     ۲۱:۱۵

پیامک استغفار پس از نماز عصر

« مفاتیح/امام صادق(علیه‌السلام) فرمودند:«هرکه بعداز نمازعصر 70مرتبه استغفارکند،حقتعالی ازاو 700گناه رامی‌آمرزد» »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۳     ۱۲:۰۰

پیامک خواندن سوره توحید

« مفاتیح/امام صادق(ع):هرکه به خداوروزقیامت ایمان داردخواندن«قل‌هوالله‌أحد»رابعدازنمازهای واجب ترک نکندپس بدرستیکه کسیکه آنرابخواندحقتعالی برایش خیردنیاوآخرت راجمع نموده واووپدرومادرش وفرزندانش رامی‌آمرزد »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۱     ۱۲:۱۵

پیامک دعای سجده آخر

« مفاتیح/مستحب است درسجده آخر نوافل مغرب درهرشب و خصوصادرشب جمعه، 7مرتبه بخوانیم:
«أللّهم إنّی أسئلُکَ بوَجهِکَ الکریم، وَ اسمِکَ العظیم، وَ مُلکِکَ القَدیم، أن تُصَلِّیَ عَلی محمّدٍ و آله، وَ أن تَغفِرَلی ذَنبِیَ العظیم، إنَّهُ لایَغفِرُالعظیمَ إلّاالعظیم» »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۳۰     ۱۹:۰۰

پیامک نافله مغرب

« مفاتیح/نافله مغرب4رکعتست به2سلام که بعدازنمازمغرب بجاآورده میشودوبهترآنست مابین این2نمازصحبت نشود
رکعت اول:حمدوسوره کافرون
رکعت دوم:حمدوسوره توحید
رکعت سوم:حمدو6آیه اول سوره حدید
رکعت چهارم:حمدو4آیه آخرسوره حشر
(البته در2رکعت آخر،بعدازحمدهرسوره‌ دیگری رامیتوان خواند) »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۲۸     ۱۹:۰۰

پیامک ساعات استجابت دعا

« مفاتیح/شیخ طوسى(ره)فرمودکه ساعت استجابت دعاساعت آخرروزجمعه تاغروب آفتاب وسزاواراست که دعادرآن ساعت بسیاربکندووقتى است که فرورودنصف قرص خورشیدونصف دیگرش غروب نکرده باشدوحضرت فاطمه(س)درآن وقت دعامیکردند! »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۲۴     ۱۸:۰۰

پیامک دعای هنگام خروج از منزل

« هنگام خروج ازمنزل مستحبست ذکر:بسم الله،آمَنتُ بالله وتوکَّلتُ علی الله »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۲۲     ۰۶:۴۵

پیامک دعای هنگام غروب افتاب

« مفاتیح/پیش ازطلوع وغروب آفتاب10مرتبه بگویید:أعوذبالله السمیع العلیم من همزات الشیاطین،وأعوذبالله أن یحضرون،إنَّ اللهَ هوالسمیع العلیم »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۱۹     ۱۸:۴۵

پیامک نماز شب جمعه

« مفاتیح/نمازمستحبی شب جمعه(2رکعت؛درهررکعت:حمدو15مرتبه سوره زلزال)
(هرکس این نمازرابجاآوردخدااوراازعذاب قبروهولهای روزقیامت ایمن میکند) »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۱۶     ۲۰:۰۰

پیامک اعمال شب جمعه

« مفاتیح/ازاعمال شب جمعه:حداقل صدمرتبه ذکرصلوات-وهرکه سوره بنی اسرائیل رابخواندنمیردتابه خدمت حضرت قائم(عج)برسدوازاصحاب آن حضرت باشد! »  
۱۳۹۳/۵/۹     ۲۱:۱۵