بسته پیامک مفاتیح الجنان


پیامک سحر ماه مبارک رمضان

« درروایتست که:
حقتعالی وملائکه صلوات می‌فرستند برآنهایی که درسحرهااستغفارمی‌کنندو سحری می‌خورند...
وبهترین خوراک درسحر، قاووت وخرمااست. »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۱۲     ۰۳:۳۰

پیامک اعمال شب اول ماه رمضان

« مؤمنان!استشمام عطرخوشبوی رمضان گوارای وجودپاکتان.
اعمال شب اول ماه مبارک رمضان:
غسل،زیارت قبرسیدالشهدا،تلاوت قرآن،ادعیه ونمازهای مستحبی(دعای رؤیت هلال ماه،دعای44صحیفه کامله،جوشن کبیر،هزاررکعت نمازو...) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۷     ۲۱:۱۵

پیامک جمعه آخر ماه

« امام رضا(ع):اى اباصلت!...امروزجمعه آخرماه است،پس تقصیرهای گذشته رادربقیه این ماه جبران کن،وبه آنچه براى توسودمنداست روى آور؛بسیاردعاواستغفارنماوقرآن رابسیارتلاوت کن وازگناهان خودتوبه نما...وهردین وامانتى برعهده دارى،اداوکینه هرکس که دردل دارى بیرون کن وگناهانى راکه انجام میدادى ترک کن وازخدابترس ودرامور پنهان وآشکارت برخداتوکّل نما! »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۶     ۱۱:۰۰

پیامک دعای روز های آخر ماه شعبان

« مفاتیح/به فرموده امام رضا(ع)دربقیه این ماه بسیاربخوانید:
*اللهم إن لم تَکُن غَفَرتَ لَنافیما مَضیَ مِن شعبان،فَاغفِرلَنافیما بقی مِنه* »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲     ۲۰:۳۰

پیامک اذکار ماه شعبان

« مفاتیح/هرکس دراین ماه شریف هزارمرتبه بگوید:«لاإله‌إلاالله، ولانعبدإلاإیاه، مخلصین‌له‌الدین، ولوکره‌المشرکون»، عبادت1000ساله درنامه عملش ثبت می گردد.
*(اگرازامروزتاآخرماه،روزی صدمرتبه این ذکرشریف راتکرارکنید،جمعامیشود:1000بار) »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۲۷     ۱۲:۰۰

پیامک نیمه شعبان

« *أسعدالله أیامکم*
پرفضیلت‌ترین عمل امروز،زیارت حضرت ولی‌عصر(ع)ودعای برای تعجیل درفرج ایشانست.
پس مدام زمزمه کن:*أللهم عجل لولیک الفرج* »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۲۳     ۰۹:۰۰

پیامک روزه پنج شنبه ماه شعبان

« مفاتیح/رسول خدا(صلى الله علیه وآله)فرمود:درهرروز پنجشنبه از ماه شعبان،آسمانها را زینت می کنند،وفرشتگان عرض می کنند:خداوندا! روزه داران این ماه رابیامرز ودعایشان را مستجاب گردان! »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۲۱     ۲۰:۳۰

پیامک نماز شب 13 شعبان

« کیفیت نمازشب13شعبان (آغازلیالی بیض):
2رکعت؛
درهررکعت: حمد،یس،ملک،توحید »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۲۰     ۱۹:۳۰

پیامک نمازهرپنج شنبه شعبان

« جهت برآورده‌شدن حاجات دینی ودنیوی خودبجای آورید2رکعت نمازدرهر5شنبه ماه شعبان!
*درهررکعت:حمدوصدمرتبه توحید،فرستادن صدبارصلوات بعدازنماز »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۱۵     ۱۲:۰۰

پیامک روزه دوشنبه و پنج شنبه ماه شعبان

« مفاتیح/درحدیث نبوی ست:
هرکه روز2شنبه و5شنبه ماه شعبان راروزه بدارد،حقتعالی بیست حاجت ازحوائج دنیا وبیست حاجت ازحاجتهای آخرت اورابرآورد »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۱۱     ۲۱:۳۰

پیامک اعمال روز اول ماه رمضان

« اهم اعمال روزاول ماه مبارک:
غسل،قدری گلاب برسروصورت خودزدن، نمازاول ماه،صدقه دادن،ادعیه وارده(ازجمله د عای44صحیفه و...)، 2رکعت نمازمستحبی (رکعت اول؛حمدوسوره فتح،رکعت دوم؛حمدوسوره‌ای دلخواه)
*ر.ک مفاتیح »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۸     ۱۱:۰۰

پیامک دعای شب آخر ماه شعبان

« امام صادق(علیه‌السلام)درشب آخرماه شعبان وشب اول ماه مبارک رمضان می‌خواندند:
*أللهم إنّ هذاالشهرالمبارک...*
(متن دعا در مفاتیح‌الجنان) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۶     ۲۰:۳۰

پیامک ثواب روزه سه روز اخر ماه شعبان

« مفاتیح/امام صادق(ع): هرکس3روزازآخرماه شعبان راروزه بگیردوبه ماه مبارک رمضان متصل سازدخداوندمتعال ثواب روزه 2ماه متوالى رابراى اوبنویسد »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۳     ۲۰:۳۰

پیامک اعمال شب جمعه

« مفاتیح/ازامام صادق(علیه السلام)سؤال شد:شب جمعه چه چیزى بخوانم؟
حضرت درجواب فرمودند:«انّا انزلناه فى لیلة القدر» و «قل هو اللّه احد» »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۲۹     ۲۰:۳۰

پیامک صدقه در ماه شعبان

« ازامام صادق(علیه السلام)نقل شده:هرکس درماه شعبان صدقه دهد،خداوند متعال صدقه اوراپرورش می دهد،همچنان که شماشتربچه اى راپرورش مى دهید،ودر قیامت به صاحبش مى رسد درحالى که به اندازه کوه اُحد بزرگ شده باشد. »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۲۵     ۱۲:۰۰

پیامک اعمال شب نیمه شعبان

« اعمال شب نیمه شعبان:
غسل،
زیارت امام حسین(ع)(که افضل اعمال امشبست)،
قرائت صلوات شعبانیه ودعای کمیل،
6رکعت نماز(باکیفیت نمازشب گذشته)،
احیاءامشب به نمازودعاواستغفار،
ادعیه ونمازهای مستحبی
*ر.ک مفاتیح »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۲۲     ۱۹:۳۰

پیامک نماز شب 14 شعبان

« مفاتیح/نمازشب14شعبان:
4رکعت (دونماز2رکعتی باهمان کیفیت نمازدیشب)؛یعنی
درهررکعت: بعدازحمد،سوره‌های مبارکه *یس،ملک،توحید* قرائت می‌شود. »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۲۱     ۱۹:۳۰

پیامک استغفار در ماه شعبان

« بهترین دعاهاوذکرهادرماه شعبان استغفاراست وهرکس هرروزازاین ماه70مرتبه استغفارکند،مثل آنست که70هزارمرتبه درماههای دیگراستغفارنموده‌است! »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۱۷     ۱۲:۰۰

پیامک اقبال سید بن طاووس

« مفاتیح/ازآیت الله بهجت(قدس‌سره)پرسیدندبرای عمل درماه مبارک رمضان ونیزرجب وشعبان درخواست دستورالعمل چه کنیم؟این‌طور جواب می‌شنیدند:«اقبال،اقبال،اقبال»،«مطالعه وعمل به اقبال سید(سیدبن طاووس)کافی است»ویا «انسب ازکتاب اقبال سراغ ندارم». »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۱۳     ۲۱:۳۰

پیامک اذکار مخصوص ماه شعبان

« اذکارمخصوص ماه شعبان:
هرروز70مرتبه:أستغفرالله وأسئله التوبه
و70مرتبه:أستغفرالله الذی لاإله‌إلاهو الرحمن‌الرحیم، الحی‌القیوم وأتوب إلیه »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۱۰     ۱۲:۰۰