بسته پیامک مفاتیح الجنان


پیامک مفاتیح الجنان

« امیرالمؤمنین(ع): هرکس بااذان واقامه نمازبخواند،صفی ازفرشتگان خدادرپشت سراوبه نمازمی‌ایستندکه دوطرف آن(اول وآخرآن صف)دیده نمی‌شود،وکسی که تنها بااقامه نمازبخواند تنهایک فرشته درپشت سراونمازخواهدخواند. »  
[+]
۱۳۹۲/۸/۱۹     ۱۶:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« خواندن7مرتبه سوره حمد(جهت دفع دردچشم) ازاعمال مستحبی روزاول هرماه است! »  
۱۳۹۲/۸/۱۴     ۱۵:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« *ما را مجیر و اجرنا عوض نکرد/ دلتنگ گریه‌های محرم شده دلم*
حضرت رسول(صلی الله علیه وآله): هرکس درشب اول محرم،2رکعت نمازبجاآورد(درهررکعت:حمدو11مرتبه توحید)، وصبحش راروزه بداردمثل کسی است که تمام سال رامداومت به خیرکرده ودرآن سال محفوظ باشدواگربمیردبه بهشت برود. »  
۱۳۹۲/۸/۱۳     ۱۶:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« توجه!
دقایقی است که پدیده خورشیدگرفتگی دربعضی ازشهرهای کشورمان رخ داده وبرساکنین این شهرهاخواندن نمازآیات واجب است! »  
۱۳۹۲/۸/۱۲     ۱۷:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« 25ذی‌الحجه،روزی که سوره«هل أتی»درحق اهل‌بیت(ع)نازل وروزه‌داری آن مستحب شمرده شده ونیزبه تصدق واطعام مساکین وایتام درامشب تأکیدگشته است. »  
۱۳۹۲/۸/۸     ۱۸:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« فردا،24ذی‌الحجه، روزمباهله بوده وروزه‌داری ازاعمال پرفضیلت آن میباشد! »  
۱۳۹۲/۸/۷     ۱۹:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« امروزصدمرتبه بگویید:
الحَمدلِلّهِ الّذی جَعَلَ کَمالَ دینِهِ وتَمامَ نِعمَتِهِ بوِلایَةِ أمیرِالمؤمنینَ عَلی بنِ أبیطالِبٍ علیه‌السلام »  
۱۳۹۲/۸/۲     ۰۸:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« روزه‌داری فردا را غنیمت شمارید؛ چراکه روزه عیدشریف غدیر کفاره60سال گناه است و نیز برابراست با روزه عمردنیا ومعادل است باصدحج وصدعمره! »  
۱۳۹۲/۸/۱     ۱۹:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« درروایات معتبرواردشده:ذکرکثیرکه خدادرقرآن به آن امرفرموده،تسبیح حضرت زهرا(س)است.ونیزازامام صادق(ع)نقل شده:هرکس تسبیح حضرت زهرا(س)رابعدازنمازبگوید،پیش ازآنکه پاهاراازحالت نمازخارج کند،آمرزیده گشته وبهشت براوواجب میشود.
*همچنین ذکراین تسبیح هنگام خواب فضیلت فراوانی دارد »  
۱۳۹۲/۷/۲۷     ۱۹:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« امشب ازلیالی متبرکه وجزء 4شبی است که احیاء آن مستحب است!
وازجمله اعمال آن:
زیارت امام حسین(ع)،دعای«یادائم الفضل علی البریة»
ر.ک مفاتیح »  
۱۳۹۲/۷/۲۳     ۱۸:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« عزاداران حسینى!
اگرمیخواهیدکه درایام محرم ازهرگناهى محفوظ باشید، تمام این ماه را(غیرازروزعاشورا)روزه بگیرید! »  
۱۳۹۲/۸/۱۴     ۱۹:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« امام رضا(ع):حضرت رسول(ص)،روزاول محرم2رکعت نمازاقامه می‌کردوچون فارغ میشد،دستهارابلندمی‌نمودو3باردعای پس ازآن رامی‌خواند
رجوع به مفاتیح »  
۱۳۹۲/۸/۱۴     ۱۱:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« امروزآخرذی‌الحجه وآخرین روزسال عرب است.
کیفیت 2رکعت نمازمستحبی آن درمفاتیح‌الجنان آمده است.
سخن شیطان درباره شخصی که نمازروزآخرذی‌الحجه رابجای آورد:وای برمن،هرچه من درحق اودراین سال سختی کشیدم، همه رابااین کلمات خراب کرد؛ وشهادت می‌دهدکه آن شخص سال خودرابخیرختم نمود. »  
۱۳۹۲/۸/۱۳     ۱۱:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« روزی رسول خدا(ص)به یاران خودروکرده وفرمودند:برای خودسپرتهیه کنید!
عرض کردند:ای رسول خدا! آیادشمنی تهدیدمان میکند؟
فرمود:نه!بلکه ازآتش دوزخ؛بگویید:سبحان‌الله والحمدلله ولاإله‌إلاالله والله‌اکبر(تسبیحات اربعه)
*همچنین درروایت دیگری آمده که باقیات‌الصالحات همین اذکاراست. »  
[+]
۱۳۹۲/۸/۱۲     ۱۲:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« اعمال مستحبی روزشریف مباهله:
غسل،نمازهای مستحبی،دعای مباهله، تصدق برفقرا-به جهت تأسی به امیرالمؤمنین-وزیارت آنحضرت، قرائت زیارت جامعه »  
۱۳۹۲/۸/۸     ۰۹:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« مستحب است چون مؤمنى رادراین روزشریف ملاقات کنیداین تهنیت رابگویید:
الحَمدُلِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنَامِنَ الْمُتَمَسِّکینَ بِوِلاَیَةِ أَمیرِالمُؤمِنینَ وَالأئمَّةِ عَلَیهِمُ السَّلام »  
۱۳۹۲/۸/۲     ۰۹:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« اعمال مستحبی امروز:
روزه،غسل،زیارت امین‌الله،دعای ندبه،نمازهای وارده ازجمله(پس ازغسل ونیمساعت مانده به اذان ظهر 2رکعت نماز:درهررکعت حمد1مرتبه، توحید10مرتبه، آیةالکرسی10مرتبه، قدر10مرتبه)
رجوع به مفاتیح »  
۱۳۹۲/۸/۲     ۰۷:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« شب عیدغدیر،بسیارشریف است وکیفیت 12رکعت نمازمخصوص این شب به همراه دعایی،درکتاب*اقبال‌الاعمال*سیدبن طاووس آورده شده است. »  
۱۳۹۲/۸/۱     ۱۸:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« ازاعمال عیدقربان:
غسل(که سنت مؤکداست وبعضی ازعلماء واجب دانسته‌اند)،نمازعید، قرائت دعای46و48صحیفه سجادیه،خواندن دعای ندبه،قربانی نمودن »  
۱۳۹۲/۷/۲۴     ۰۶:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« ازمهمترین اعمال روزعرفه:
غسل،زیارت امام حسین(ع)که فضیلتش به اندازه هزارحج وهزارعمره وهزارجهاد،بلکه بالاتراست.
دعاى عشرات،نمازامیرالمؤمنین(ع)،دعاى امام حسین(ع)درروزعرفه،صلوات‌های مخصوص،
ونیزعملى که بسیاربرآن تأکیدشده،دعای فراوان نمودن براى مؤمنین(زنده ومرده)است و... »  
۱۳۹۲/۷/۲۳     ۱۱:۰۰