بسته پیامک مفاتیح الجنان


پیامک مفاتیح الجنان

« درروایتى ازامام کاظم(ع)آمده است:سزاوارنیست ترک بوى خوش درهرروزواگرقادربرآن نبودیک روزدرمیان واگربرآن نیزقادرنبوددرروزجمعه(استفاده کند) »  
۱۳۹۲/۶/۲۲     ۱۱:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« هرکس میخواهد توبه‌اش مقبول وگناهانش آمرزیده شود،باایمان بمیردوقبرش وسیع ونورانی باشد،والدینش ازاوراضی گردندو...، بعدازغسل مستحبی،بجای آوردنمازروزیکشنبه ذی‌القعده را!
*کیفیت نمازدرمفاتیح‌الجنان »  
۱۳۹۲/۶/۱۷     ۱۱:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« *نمازروزاول هرماه؛
رکعت اول:حمدو30بارسوره توحید
رکعت دوم:حمدو30بارسوره قدر
ومستحب است بعدازنمازصدقه دهید،تابه واسطه خواندن این نمازوتصدق،سلامتی خودرادرآن ماه ازحقتعالی بخرید!
انشاء الله »  
۱۳۹۲/۶/۱۶     ۱۱:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« تصدق درروزجمعه مستحب مؤکد است ومطابق حدیثى ازامام صادق(علیه السلام)صدقه درشب جمعه وروز آن،هزاربرابر اوقات دیگر است! »  
۱۳۹۲/۶/۱۵     ۱۶:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« *فردا5شنبه آخرماه شوال است!
درروایتست که رسول خدا(ص) درهرماه3روز روزه میگرفت: 5شنبه اول ماه،4شنبه وسط ماه و5شنبه آخرماه.
ومیفرمود:دراین3روز،روزه گرفتن به منزله روزه‌داربودن تمام عمراست. »  
۱۳۹۲/۶/۱۳     ۱۹:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« برای دفع شراهل آسمان واهل زمین ونیزشرشیطان وپادشاهان ظالم، *نمازکامله*رادرروزهای جمعه بجای آوریدکه فضایل بسیاری برای آن برشمرده‌اند! »  
۱۳۹۲/۶/۸     ۰۹:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« هرکه بخواند«آیة الکرسی»رادرسفردرهرشب،خودش وآنچه بااوست سالم می‌ماندونیزبگوید:
أللهم اجعَل مَسیری عِبَراًوصَمتی تَفَکُّراًوکَلامی ذِکرا »  
۱۳۹۲/۶/۴     ۱۹:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« آیامیدانید؟
شستن سرباخطمى درروزجمعه باعث رهایى ازجذام وبرص وجنون میشود وگرفتن ناخن وشارب دراین روز نیزسبب فزونى روزى میگردد! »  
۱۳۹۲/۶/۱     ۰۹:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« ازرسول خدا(صلى الله علیه وآله)نقل شده است که هرکس درهرروزصدمرتبه «لاإله إلاّاللّهُ المَلِکُ الحَقُّ المُبین» بگویدازفقروازوحشت قبر در امان باشدوبى نیازى را به سوى خود جلب کندودرهاى بهشت به رویش بازشود. »  
۱۳۹۲/۵/۳۰     ۰۹:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« درروایتى آمده است که امام صادق(علیه السلام)به داوودرقّى فرمود:خواندن این دعارا3مرتبه درصبح وشام ترک مکن: اَللّهُمَّ اجعَلنى فى دِرعِکَ الْحَصینَة،اَلَّتى تَجعَلُ فیها مَن تُریدُ.
پس بدرستی که پدرم مى فرمود:این از دعاهاى اسرارآمیز است. »  
۱۳۹۲/۵/۲۷     ۲۲:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« ازفرداتا3روزمهمان خداباشید!
ثواب روزه سه روزمتوالی*5 شنبه، جمعه، شنبه*درماه حرام معادل 900سال عبادت است.
(ذی‌القعده یکی از4ماه حرامست) »  
۱۳۹۲/۶/۲۰     ۱۹:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« معصوم(علیه السلام):
هرکس مقیدکندخودرابه خوردن اندکی پنیردراول هرماه،امیدست که حاجتش درآن ماه ردنشود! »  
[+]
۱۳۹۲/۶/۱۶     ۱۲:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« بهترین دعایی که دروقت رؤیت هلال درشب اول هرماه مستحب است خوانده شود،دعای چهل وسوم صحیفه کامله سجادیه می‌باشد! »  
۱۳۹۲/۶/۱۵     ۱۸:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« «هرکه سه طسین(سورشعراء،نمل،قصص) رادرشب جمعه بخواندازدوستان خداودرامان وحمایت اوباشدوفقروتنگدستی دردنیابه اونرسدودرآخرت حقتعالی ازبهشت آنقدربه اوعطاکندکه راضی گردد...»
امام صادق(علیه السلام) »  
۱۳۹۲/۶/۱۴     ۲۰:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« ازپیامبراکرم(ص)روایت شده است که هرکس بخواند:رَضیتُ بِاللهِ رَبّاً،وبِاالإسلامِ دیناً،وبِمحمّدٍٍرَسولاً،وبأهلِ بَیتِهِ أولیاءَ.
خداوندبرخودلازم میداندکه اورادرروزقیامت خشنودسازد. »  
۱۳۹۲/۶/۱۳     ۱۲:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« امام صادق(علیه السلام)فرمود:درنمازمغرب شب جمعه،سوره جمعه وسوره توحیدخوانده شودودرنماز عشاء سوره جمعه و سبّح اسم ربّک الأعلى بخوانید! »  
۱۳۹۲/۶/۷     ۱۹:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« کسى که هرروز15مرتبه بگوید:
لاإلهَ إلاّاللهُ حَقّاًحَقّاً،لاإلهَ إلاّاللهُ ایماناًوَتَصدیقاً،لاإلهَ إلاّاللهُ عُبودِیَّةًوَرِقّاً.
خداوندبالطف ورحمتش به اوتوجه میکندونظرش راازاوبرنگرداندتاداخل بهشت شود. »  
۱۳۹۲/۶/۲     ۰۹:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« رسول گرامى(صلى الله علیه وآله)فرمود:درشب غرّا(بسیار درخشنده) و روز أزهر(بسیار روشن) یعنى شب و روز جمعه زیاد بر من صلوات بفرستید.
سؤال شد مراد از زیاد چیست؟ فرمود: صدبار و هرچه بیشتر باشد بهتر است. »  
[+]
۱۳۹۲/۵/۳۱     ۱۹:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« شخصی ازامام(علیه السلام)پرسید:آیادرقنوت«وتر»لازم است که دعاى خاصى خوانده شود؟
امام فرمودند:خیر(هرآنچه که به دلت افتاد وبه ذهنت وارد شد مى توانى بخوانى و درخواست کنى)ثناوحمدخدا بجاآور و بررسول مکرم صلوات بفرست و براى گناهان بزرگت استغفار کن و بدان که هر گناهى بزرگ است! »  
۱۳۹۲/۵/۲۹     ۱۹:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« براساس روایات هرکه سوره«کافرون»را10مرتبه هنگام طلوع آفتاب روزجمعه بخواندودعاکند،دعایش مستجاب می‌شود. »  
۱۳۹۲/۵/۲۴     ۲۲:۳۰