بسته پیامک مفاتیح الجنان


پیامک مفاتیح الجنان

« 23ذی‌القعده،به قولی روزشهادت عالم آل محمد،امام رضا(ع)،بوده وبرطبق روایتی که سیدبن طاووس نقل فرموده:زیارت آنحضرت ازنزدیک و دور سنت است. »  
۱۳۹۱/۷/۱۹     ۰۹:۱۰

پیامک مفاتیح الجنان

« موافق روایتی شب شنبه حکم شب جمعه رادارد و شایسته است آنچه درشب جمعه خوانده می‌شود،در آن شب نیزخوانده شود. »  
۱۳۹۱/۷/۱۴     ۱۷:۱۵

پیامک مفاتیح الجنان

« شب15ذی‌القعده،شب مبارکیست که خداوندنظررحمت می‌افکندبربندگان مؤمن خود!
برطبق روایت:کسی که دراین شب به طاعت حقتعالی مشغول باشد،برایش اجر100نفرسائح(روزه‌دارملازم مسجدکه خداراذره‌ای معصیت نکرده باشد)نوشته می‌شود،وهرکه دراین شب حاجتی ازخداوندتعالی سؤال کند،به اوعطاخواهدشد. »  
۱۳۹۱/۷/۱۰     ۱۹:۴۵

پیامک مفاتیح الجنان

« نمازی به جهت آمرزش گناهان:
2رکعت؛ درهررکعت:حمدو60مرتبه «قل‌هوالله‌أحد»
درروایتست که چون شخص ازنمازفارغ شود،گناهانش آمرزیده می‌گردد. »  
۱۳۹۱/۷/۵     ۱۷:۲۵

پیامک مفاتیح الجنان

« به قول سیدبن طاووس؛ذی‌القعده محل اجابت دعاست دروقت شدت!
ماروهم یادکنید »  
۱۳۹۱/۶/۲۸     ۱۱:۵۰

پیامک مفاتیح الجنان

« امام باقر(ع)فرموده‌اند:
اگرامری برایت پیش آمدکه ازآن ترسانی، بسوی قبله روی کن و2رکعت نمازبخوان؛
سپس 70 مرتبه بگو: «یاأبصَرَالنّاظِرین، وَیاأسمَعَ السّامِعین، وَیاأسرَعَ الحاسِبین، وَیاأرحَمَ الراحِمین»
وبعدازهر7مرتبه که گفتی،حاجت خودرا باآن ذکرکن! »  
[+]
۱۳۹۱/۶/۲۵     ۱۸:۴۵

پیامک مفاتیح الجنان

« امام صادق(ع)فرمودند:هرکس روزجمعه‏ ناخن بگیردوشارب خودراکوتاه کند،سپس بگوید:«بسم اللَّه وباللَّه وعلى ملّة رسول اللَّه»،به شماره هرچیدنى پاداش آزادنمودن یک بنده ازفرزندان اسماعیل به اودهند.
ثواب الاعمال »  
[+]
۱۳۹۱/۶/۲۴     ۱۱:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« *نافله مغرب*
4رکعت است به2سلام که بعدازنمازمغرب بجاآورده میشودوبهترآنست مابین این 2نمازصحبت نشود
رکعت اول:حمدوسوره کافرون
رکعت دوم:حمدوسوره توحید
رکعت سوم:حمدو 6آیه اول سوره حدید
رکعت چهارم:حمدو 4آیه آخرسوره حشر
(البته در2رکعت آخر،بعدازحمدهرسوره‌ دیگری رامیتوان خواند) »  
۱۳۹۱/۶/۲۲     ۱۸:۴۵

پیامک مفاتیح الجنان

« *نماز روز یکشنبه*
4رکعت:
درهررکعت؛ حمد وسوره مبارکه ملک
درروایتست:حقتعالی بجاآورنده این نمازرادرهرجایی ازبهشت که بخواهد،مکان خواهدداد. »  
[+]
۱۳۹۱/۶/۱۹     ۱۲:۰۶

پیامک مفاتیح الجنان

« نمازمستحبی شب جمعه(2رکعت؛درهررکعت:حمدو15مرتبه سوره زلزال)
درروایتست:هرکس این نمازرابجاآوردخدااوراازعذاب قبروهولهای روزقیامت ایمن میکند »  
۱۳۹۱/۶/۱۶     ۱۹:۰۵

پیامک مفاتیح الجنان

« حضرت رسول(صلی الله علیه وآله)فرمودند:
شیطان بر2قسم است؛
1.شیطان جنی وآن دورمی‌شودبه گفتن«لاحَولَ وَ لاقُوّةَ إلّابِالله العَلیِ العَظیم»
2.شیطان انسی وآن دورمی‌شودبه فرستادن صلوات برمحمدوآل طاهرینش »  
۱۳۹۱/۷/۱۸     ۱۹:۴۵

پیامک مفاتیح الجنان

« آیامیدانیدکه؟
فضیلت تصدق درشب جمعه وروزآن هزاربرابراوقات دیگراست... »  
۱۳۹۱/۷/۱۳     ۱۸:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« أللهم اجعَل صَلاتَکَ وصلاةَملائکَتِکَ ورُسُلِکَ علی محمدوآل محمد
هرکس این دعارابعدازفریضه ظهرجمعه3باربخواندتاجمعه دیگرازبلاهاایمن باشد »  
۱۳۹۱/۷/۷     ۱۱:۱۵

پیامک مفاتیح الجنان

« ازفرداتا3روزمهمان خداباشید!
ثواب روزه سه روزمتوالی*5 شنبه، جمعه، شنبه*درماه حرام معادل 900سال عبادت است.
(ذی‌القعده یکی از4ماه حرامست) »  
۱۳۹۱/۶/۲۹     ۱۸:۴۵

پیامک مفاتیح الجنان

« «هرکه به خداوروزقیامت ایمان دارد،خواندن«قل‌هوالله‌أحد»رابعدازنمازهای واجب ترک نکند؛پس بدرستی که کسی که آنرابخواند،حقتعالی برایش خیردنیاوآخرت راجمع نموده واووپدرومادرش وفرزندانش رامی‌آمرزد»
امام صادق(ع) »  
[+]
۱۳۹۱/۶/۲۷     ۱۱:۵۰

پیامک مفاتیح الجنان

« شیخ طوسى(ره)فرمودکه ساعت استجابت دعاساعت آخرروزجمعه است تاغروب آفتاب وسزاواراست که دعادرآن ساعت بسیاربکند و وقتى است که فرورودنصف قرص خورشیدونصف دیگرش غروب نکرده باشدوحضرت فاطمه(س)درآن وقت دعامیکردند! »  
[+]
۱۳۹۱/۶/۲۴     ۱۷:۴۵

پیامک مفاتیح الجنان

« مستحب است درسجده آخر نوافل مغرب درهرشب و خصوصادرشب جمعه، 7مرتبه بخوانیم:
«أللّهم إنّی أسئلُکَ بوَجهِکَ الکریم، وَ اسمِکَ العظیم، وَ مُلکِکَ القَدیم، أن تُصَلِّیَ عَلی محمّدٍ و آله، وَ أن تَغفِرَلی ذَنبِیَ العظیم، إنَّهُ لایَغفِرُالعظیمَ إلّاالعظیم» »  
[+]
۱۳۹۱/۶/۲۳     ۱۸:۴۵

پیامک مفاتیح الجنان

« «أستَودِعُ اللهَ العَلیِّ الأعلی الجلیلَ العظیم،نَفسی ومَن یَعنینی أمرُه،أستَودِعُ اللهَ نَفسی،ألمَرهوبَ المَخوفَ المُتَضَعضَعَ لِعَظَمَتِهِ کلُّ شَیء»
امام صادق(ع):هرکس این کلمات را(زمان داخل شدن شب)3مرتبه بگوید،تازمان فرارسیدن صبح،به بالی ازبالهای جبرئیل پوشیده شود. »  
[+]
۱۳۹۱/۶/۲۰     ۱۸:۴۵

پیامک مفاتیح الجنان

« براساس روایت،قرائت 7مرتبه سوره«إناأنزلناه»درتعقیب نمازعشاء واردشده است »  
۱۳۹۱/۶/۱۸     ۱۹:۰۵

پیامک مفاتیح الجنان

« حضرت رسول(ص)درهنگام خواب، «آیةالکرسی» می‌خواندندومی‌گفتند:
بسم الله،آمَنتُ بالله وکَفَرتُ بالطاغوت،أللهم احفَظنی فی مَنامی وفی یَقظَتی »  
۱۳۹۱/۶/۱۴     ۲۲:۳۵