بسته پیامک مفاتیح الجنان


پیامک مفاتیح الجنان

« شب13رمضان،آغازلیالی بیض است!اعمال مخصوص امشب:
غسل،2نوع نماز (2رکعت؛ هررکعت:سور حمد،یس،ملک،توحید)
(4رکعت؛هررکعت:حمد،25مرتبه سوره توحید) »  
۱۳۹۱/۵/۱۱     ۱۹:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« درروایتست که:
حقتعالی وملائکه صلوات می‌فرستند برآنهایی که درسحرهااستغفارمی‌کنندو سحری می‌خورند...
وبهترین خوراک درسحر، قاووت وخرمااست. »  
[+]
۱۳۹۱/۵/۸     ۰۳:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« اگربه کتاب شریف مفاتیح مراجعه نمایید،خواهیددیدکه برای هرشب ازماه مبارک رمضان،نمازی مستحبی مخصوص آن شب واردشده است.
به عنوان نمونه:
(نمازشب پنجم؛2رکعت
درهررکعت:حمدو50مرتبه توحید،وبعدازنمازصدمرتبه صلوات) »  
۱۳۹۱/۵/۳     ۲۰:۵۵

پیامک مفاتیح الجنان

« مؤمنان!استشمام عطرخوشبوی رمضان گوارای وجودپاکتان.
اعمال شب اول ماه مبارک رمضان:
غسل،زیارت قبرسیدالشهدا،تلاوت قرآن،ادعیه ونمازهای مستحبی(دعای رؤیت هلال ماه،دعای44صحیفه کامله،جوشن کبیر،هزاررکعت نمازو...) »  
۱۳۹۱/۴/۳۰     ۲۱:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« ازامام رضا(ع)منقولست که:
هرکه3روزازآخرماه شعبان راروزه بداردوبه ماه مبارک رمضان وصل کند،حقتعالی ثواب روزه2ماه متوالی رابرای اومینویسد. »  
۱۳۹۱/۴/۲۷     ۲۱:۰۲

پیامک مفاتیح الجنان

« قابل توجه شماعزیزانی که میخواهیدعبادت1000ساله درنامه عملتان ثبت شود!
دراین ماه شریف هزارمرتبه بگویید:«لاإله‌إلاالله، ولانعبدإلاإیاه، مخلصین‌له‌الدین، ولوکره‌المشرکون»
(اگرازامروزتاآخرماه،روزی صدمرتبه این ذکرشریف روتکرارکنید،جمعامیشه:1000بار)
ر.ک مفاتیح،اعمال ماه شعبان »  
۱۳۹۱/۴/۲۱     ۱۷:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« روزه فردا یادتون نره!
*هرکه روز2شنبه و5شنبه ماه شعبان راروزه بدارد،حقتعالی بیست حاجت ازحوائج دنیاوبیست حاجت ازحاجتهای آخرت اورابرآورد* »  
۱۳۹۱/۴/۱۸     ۲۲:۲۰

پیامک مفاتیح الجنان

« اعمال شب نیمه شعبان:
غسل،
زیارت امام حسین(ع)(که افضل اعمال امشبست)،
قرائت صلوات شعبانیه ودعای کمیل،
6رکعت نماز(باکیفیت نمازشب گذشته)،
احیاءامشب به نمازودعاواستغفار،
ادعیه ونمازهای مستحبی
*ر.ک مفاتیح »  
۱۳۹۱/۴/۱۴     ۱۶:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« کیفیت نمازشب13شعبان (آغازلیالی بیض):
2رکعت؛
درهررکعت: حمد،یس،ملک،توحید »  
۱۳۹۱/۴/۱۲     ۱۹:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« درحدیث نبوی ست:
هرکه روز 2شنبه و 5شنبه ماه شعبان راروزه بدارد،حقتعالی بیست حاجت ازحوائج دنیا وبیست حاجت ازحاجتهای آخرت اورابرآورد. »  
۱۳۹۱/۴/۷     ۲۱:۳۵

پیامک مفاتیح الجنان

« روزه‌داران گرامی!
اگرمیخواهید ثواب نمازتان400برابرگردد، باخرمای حلال افطارنمایید...
همچنین افطارکردن باآب گرم،شیر،نبات،حلواو...مستحبست »  
۱۳۹۱/۵/۹     ۱۹:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« درهرشب ازماه رمضان خواندن1000مرتبه سوره *إناأنزلناه* مستحب است.
و ما،دراولین شب جمعه آن ماه مبارک(شب زیارتی آقاامام حسین(ع))،ثواب قرائت این سوره مبارکه راهدیه می‌نماییم به محضرگرانقدرآنحضرت! »  
۱۳۹۱/۵/۵     ۲۱:۰۵

پیامک مفاتیح الجنان

« اهم اعمال روزاول ماه مبارک:
غسل،قدری گلاب برسروصورت خودزدن، نمازاول ماه،صدقه دادن،ادعیه وارده(ازجمله د عای44صحیفه و...)، 2رکعت نمازمستحبی (رکعت اول؛حمدوسوره فتح،رکعت دوم؛حمدوسوره‌ای دلخواه)
*ر.ک مفاتیح »  
۱۳۹۱/۴/۳۱     ۰۹:۱۵

پیامک مفاتیح الجنان

« امام صادق(علیه‌السلام) درشب آخرماه شعبان وشب اول ماه مبارک رمضان می‌خواندند:
*أللهم إن هذاالشهرالمبارک...*
(شرح دعا در مفاتیح‌الجنان) »  
۱۳۹۱/۴/۲۹     ۲۱:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« درآخرین جمعه ماه شعبان بایدتوجه ویژه کنیم به:
جبران تقصیرات گذشته دراین ماه،بسیاراستغفارودعاوتلاوت کردن قرآن مجید،توبه بسوی خدابرای خالص گردانیدن خودجهت ورودبه ماه مبارک،ادانمودن حق وامانت دیگران،کینه راازدل زدودن،توکل به حضرت حق وزیادگفتن ذکر:أللهم إن...
*ر.ک مفاتیح »  
۱۳۹۱/۴/۲۳     ۰۹:۲۰

پیامک مفاتیح الجنان

« بهترین دعاهاوذکرهادراین ماه استغفاراست وهرکس هرروزازاین ماه70مرتبه استغفارکند،مثل آنست که70هزارمرتبه درماههای دیگراستغفارنموده‌است!
اذکارمخصوص ماه شعبان:
هرروز70مرتبه: أستغفرالله وأسئله التوبه
و70مرتبه: أستغفرالله الذی لاإله‌إلاهو الرحمن‌الرحیم، الحی‌القیوم وأتوب إلیه »  
۱۳۹۱/۴/۲۰     ۱۲:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« *أسعدالله أیامکم*
پرفضیلت‌ترین عمل امروز،زیارت حضرت ولی‌عصر(ع)ودعای برای تعجیل درفرج ایشانست.
پس مدام زمزمه کن:*أللهم عجل لولیک الفرج* »  
۱۳۹۱/۴/۱۵     ۱۱:۱۵

پیامک مفاتیح الجنان

« نمازشب14شعبان:
4رکعت (دونماز2رکعتی باهمان کیفیت نمازدیشب)؛یعنی
درهررکعت: بعدازحمد،سوره‌های مبارکه *یس،ملک،توحید* قرائت می‌شود. »  
۱۳۹۱/۴/۱۳     ۱۹:۳۰

پیامک مفاتیح الجنان

« *أللهم صل علی محمدوآل محمد*
صلوات بسیار،ازاعمال پرفضیلت این ماه شریفست »  
۱۳۹۱/۴/۱۰     ۱۱:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« هنگام ظهردرهرروزازماه شعبان میخوانیم*صلوات شعبانیه*راکه روایت شده ازامام زین‌العابدین(ع):
«...شجرةالنبوة و موضع الرسالة...»
ر.ک مفاتیح »  
۱۳۹۱/۴/۵     ۱۱:۰۰