بسته پیامک مفاتیح الجنان


پیامک نماز یکشنبه ماه ذی القعده

« مفاتیح/هرکس میخواهدتوبه‌اش مقبول وگناهانش آمرزیده شود،باایمان بمیردوقبرش وسیع ونورانی باشد،والدینش ازاوراضی گردندو...، بعدازغسل مستحبی،بجای آوردنمازروزیکشنبه ذی‌القعده را!
*کیفیت نماز:ر.ک مفاتیح‌الجنان »  
[+]
۱۳۹۴/۶/۲۲     ۱۲:۰۰

پیامک صلوات بعدازنمازظهرجمعه

« مفاتیح/أللهم اجعَل صَلاتَکَ وصلاةَملائکَتِکَ ورُسُلِکَ علی محمدوآل محمد
هرکس این دعارابعدازفریضه ظهرجمعه3باربخواندتاجمعه دیگرازبلاهاایمن باشد »  
[+]
۱۳۹۴/۶/۲۰     ۱۲:۰۰

پیامک اعمال روز دحو الارض

« مفاتیح/اعمال مخصوص روز دحوالارض:
روزه‌داری،غسل، عبادت واجتماع برای ذکرخدا،نمازودعای خاصه این روز، وزیارت امام رضا(علیه‌السلام) که افضل اعمال مستحبی امروزست.
(ر.ک مفاتیح)
*همچنین در روایتست که حضرت قائم(عج) دراین روز قیام خواهدنمود*
انشاءالله...
جهت تعجیل درظهورش صلوات »  
[+]
۱۳۹۴/۶/۱۸     ۰۷:۰۰

پیامک دحوالارض

« مفاتیح/امشب(شب دحوالارض:پهن شدن زمین اززیرخانه کعبه برروی آب) ازلیالی شریفه است که رحمت خدا در آن نازل می‌شود و ایستادن به عبادت، اجر بسیاری دارد.
یعنی:*عبادت امشب + روزه‌داری فردا = اجر 100سال عبادت* »  
[+]
۱۳۹۴/۶/۱۷     ۱۹:۳۰

پیامک زیارت امام رضا(ع)

« مفاتیح/23ذی‌القعده(فردا)،به قولی روزشهادت امام رضا(ع)،وبرطبق روایتی که سیدبن طاووس نقل فرموده:زیارت آنحضرت ازنزدیک ودورسنت است »  
[+]
۱۳۹۴/۶/۱۵     ۱۹:۰۰

پیامک شب شنبه

« مفاتیح/موافق روایتی شب شنبه حکم شب جمعه رادارد و شایسته است آنچه درشب جمعه خوانده می‌شود،در آن شب نیزخوانده شود. »  
[+]
۱۳۹۴/۶/۱۳     ۱۹:۰۰

پیامک صدقه در روز جمعه

« آیامیدانیدکه؟
فضیلت تصدق درشب جمعه وروزآن هزاربرابراوقات دیگراست... »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۳۰     ۰۹:۰۰

پیامک روزه در ماه حرام

« مفاتیح/ازفرداتا3روزمهمان خداباشید!
ثواب روزه3روزمتوالی*5شنبه،جمعه،شنبه*درماه حرام معادل900سال عبادت است.
(ذی‌القعده یکی از4ماه حرامست) »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۸     ۲۰:۳۰

پیامک ماه ذی القعده

« به قول سیدبن طاووس؛ذی‌القعده محل اجابت دعاست دروقت شدت!
ماروهم یادکنید »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۴     ۲۱:۱۹

پیامک ساعات استجابت دعا

« مفاتیح/شیخ طوسى(ره)فرمودکه ساعت استجابت دعاساعت آخرروزجمعه تاغروب آفتاب وسزاواراست که دعادرآن ساعت بسیاربکندووقتى است که فرورودنصف قرص خورشیدونصف دیگرش غروب نکرده باشدوحضرت فاطمه(س)درآن وقت دعامیکردند! »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۳     ۱۸:۰۰

پیامک پس از نماز صبح

« مفاتیح/رسول اکرم(ص): ثواب مسلمانی که پس ازادای نمازصبح درمحل نمازخودبنشیند وتاطلوع آفتاب به ذکرخدامشغول باشد،برای اواجری هماننداجرکسی است که حج خانه خداراانجام داده باشد و(خداوند)گناهانش رامی‌بخشد... »  
[+]
۱۳۹۴/۶/۲۰     ۲۲:۳۰

پیامک در هر شب جمعه

« مفاتیثح/درهرشب جمعه واردشده است 10مرتبه ذکر:«یادائمَ الفَضلِ عَلی البَرِیَّة، یاباسِطَ الیَدَینِ بالعَطِیَّة، یاصاحِبَ المَواهِبِ السَّنِیَّة، صَلّ عَلی مُحمّدوآلِهِ خَیرِالوَری(الوَرا)سَجِیَّة، وَاغفِرلَنا یاذَاالعُلی(العُلا) فی هذهِ العَشِیَّة» »  
[+]
۱۳۹۴/۶/۱۹     ۱۹:۳۰

پیامک روزهروز دحو الارض

« مفاتیح/اگرمیخواهیدجزءکسانی باشیدکه تمام آنچه درمیان آسمان وزمین است برایشان استغفارمیکنند،روزه فردافراموشتان نشود!
چراکه دحوالارض یکی از4روزیست درطول سال،که فضیلت خاصی برای روزه‌داریش نوشته شده است. »  
[+]
۱۳۹۴/۶/۱۷     ۲۱:۴۵

پیامک میلاد پیامبران الوالعزم

« تبریک بادبرشما!میلادپیامبران اولوالعزم*حضرت ابراهیم وحضرت عیسی(علی نبیناوآله وعلیهماالسلام)*که درشب شریف دحوالارض دیده به جهان گشودند. »  
[+]
۱۳۹۴/۶/۱۷     ۱۸:۳۰

پیامک نماز یکشنبه ماه ذی القعده

« مفاتیح/اگریکشنبه هفته گذشته روازدست دادید! امروز نمازیکشنبه ذی‌القعده راکه یکی ازسفارشات مؤکدعرفاست وازفضایلش هم *توسعه رزق وروزی و نیزمدارای ملک‌الموت دروقت جان دادن*است، ازیادنبرید! »  
[+]
۱۳۹۴/۶/۱۵     ۱۲:۰۰

پیامک نماز یکشنبه ماه ذی القعده

« مفاتیح/براى نمازدرروزیکشنبه این ماه روایتى ازرسول خدا(ص) نقل شده است.در فضیلت این نماز،آمده است که هرکس آن رابجا آوردتوبه اش پذیرفته مى شودوگناهانش آمرزیده مى گرددوسبب برکت براى نمازگزار و خانواده اش خواهد بود، و درروزقیامت کسانى که ازاو طلبى و یا حقّى دارند، ازوى راضى گردندو باایمان ازدنیا مى رود(دستورنمازرجوع کنیدبه مفاتیح) »  
[+]
۱۳۹۴/۶/۸     ۱۲:۰۰

پیامک مفاتیح الجنان

« مفاتیح/ازاعمال شب جمعه:ذکر لا إلهَ اِلاَّ اللّهُ، سُبْحانَ اللّهِ و الْحَمْدُ لِلّهِ را زیاد بگوید که سبب لطف ویژه خداوند است وبراساس روایات هرکه سوره«کافرون»را10مرتبه هنگام طلوع آفتاب روزجمعه بخواندودعاکند،دعایش مستجاب می‌شود. »  
۱۳۹۴/۵/۲۹     ۲۱:۳۰

پیامک نماز یکشنبه ماه ذی القعده

« مفاتیح/هرکس میخواهدتوبه‌اش مقبول وگناهانش آمرزیده شود،باایمان بمیردوقبرش وسیع ونورانی باشد،والدینش ازاوراضی گردندو...، بعدازغسل مستحبی،بجای آوردنمازروزیکشنبه ذی‌القعده را!
*کیفیت نماز:ر.ک مفاتیح‌الجنان »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۵     ۱۲:۰۰

پیامک خواندن سوره توحید

« مفاتیح/امام صادق(ع):هرکه به خداوروزقیامت ایمان داردخواندن«قل‌هوالله‌أحد»رابعدازنمازهای واجب ترک نکندپس بدرستیکه کسیکه آنرابخواندحقتعالی برایش خیردنیاوآخرت راجمع نموده واووپدرومادرش وفرزندانش رامی‌آمرزد »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۴     ۱۲:۳۱

پیامک استفاده از بوی خوش

« مفاتیح/باتوجّه به اینکه بسیارى ازمؤمنین درنمازجمعه شرکت میکنندیابه دیدن بستگان ودوستان مى روند،مستحب است درروزجمعه ازعطروبوى خوش استفاده کنند.درروایتى ازامام کاظم(ع)آمده است:سزاوارنیست ترک بوى خوش درهرروزواگرقادربرآن نبود،یکروزدرمیان واگربرآن نیزقادرنبوددرروزجمعه »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۳     ۱۱:۰۰