بسته پیامک مفاتیح الجنان


پیامک روزه روز پنج شنبه

« مفاتیح/رسول خدا(صلى الله علیه وآله)فرمود:درهرروز پنجشنبه از ماه شعبان،آسمانها را زینت می کنند،وفرشتگان عرض می کنند:خداوندا! روزه داران این ماه رابیامرز ودعایشان را مستجاب گردان! »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۶     ۲۱:۳۰

پیامک اذکار مخصوص ماه شعبان

« مفاتیح/اذکارماه شعبان:هرروز70مرتبه:أستغفرالله وأسئله التوبه
و70مرتبه:أستغفرالله الذی لاإله‌إلاهوالرحمن‌الرحیم،الحی‌القیوم وأتوب إلیه »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲     ۱۲:۰۰

پیامک روزه روز پنج شنبه

« مفاتیح/درحدیث نبوی ست:
هرکه روز2شنبه و5شنبه ماه شعبان راروزه بدارد،حقتعالی بیست حاجت ازحوائج دنیا وبیست حاجت ازحاجتهای آخرت اورابرآورد »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۳۰     ۲۰:۳۰

پیامک روزه 3 روز اول ماه شعبان

« مفاتیح/*مؤمنان!فرارسیدن شعبان‌المعظم،ماه رسول خدا(ص)گرامی باد*
ازآنحضرت ثواب بسیاری نقل شده برای کسی که 3روزاول این ماه شریف راروزه بداردودرشبهای آنها2رکعت نمازبجای آورد؛درهررکعت:حمدو11مرتبه سوره توحید »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۲۹     ۲۰:۳۰

پیامک روزه روز 29 رجب

« مفاتیح/فضیلت روزه روز بیست و نهم: امام رضا(ع):هرکس روز بیست ونهم رجب را روزه بدارد، روزه ی این روز کفاره ی 100 سال گناه خواهد بود. »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۲۷     ۱۹:۳۰

پیامک روزه روز 26 رجب

« مفاتیح/امام رضا(ع)فرمودند:«کسیکه روز26ماه رجب راروزه بدارد،خداوندروزه ی آن روزراکفاره ی 80سال گناه اوقرارمی دهد.»
اقبال الاعمال،ص829 »  
۱۳۹۴/۲/۲۴     ۱۹:۳۰

پیامک اعمال شب بیست و پنج رجب

« مفاتیح/پیامبراکرم(ص):«هرکس درشب بیست و پنجم رجب بین دو نمازمغرب و عشاء20رکعت نماز-درهررکعت1بارسوره حمدو 1بار آیه ی«ءامن الرسول...»و1بار سوره ی توحیدرابخواندخداونداو و خانواده،دین،مال،دنیاواخرت اوراحفظ می کندوازجای خودبرنمی خیزدمگران که آمرزیده می گردد.» »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۲۳     ۱۹:۳۰

پیامک اعمال شب بیست ویکم رجب

« مفاتیح/هرکس درشب بیست ویکم رجب6رکعت نماز-درهررکعت سوره«حمد»1باروسوره ی«کوثر»11باروسوره ی«قل هوالله احد»10بار-بخواند،خداوندبه فرشتگان که اعمال بندگان رامی نویسنددستورمیدهدتایک سال هیچ گناهی براوننویسند »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۱۹     ۱۹:۳۰

پیامک اعمال روز نیمه ماه رجب

« مفاتیح/اعمال روز نیمه رجب:
غسل، زیارت امام حسین(ع)، نمازحضرت سلمان(رض)، نمازمخصوص امروز، عمل ام داود
(شرح اعمال در مفاتیح الجنان) »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۱۴     ۱۱:۰۰

پیامک نماز شب 14 رجب

« مفاتیح/نمازشب14ماه رجب:
4رکعت است (دونماز2رکعتى)؛
درهررکعت بعدازحمد،بایدسوره هاى یس،ملک و توحیدراقرائت نمود.
*التماس دعا* »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۱۲     ۱۹:۳۰

پیامک استغفار در ماه شعبان

« مفاتیح/بهترین دعاهاوذکرهادرماه شعبان استغفاراست وهرکس هرروزازاین ماه70مرتبه استغفارکند،مثل آنست که70هزارمرتبه درماههای دیگراستغفارنموده‌است! »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۶     ۱۲:۰۰

پیامک نماز روز پنج شنبه شعبان

« مفاتیح/جهت برآورده‌شدن حاجات دینی ودنیوی خودبجای آورید2رکعت نمازدرهر5شنبه ماه شعبان!
*درهررکعت:حمدوصدمرتبه توحید،فرستادن صدبارصلوات بعدازنماز »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۳۱     ۱۲:۰۰

پیامک صلوات

« مفاتیح/*أللهم صل علی محمدوآل محمد*
صلوات بسیار،ازاعمال پرفضیلت این ماه شریفست »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۳۰     ۱۱:۰۰

پیامک روزه روز آخر ماه رجب

« مفاتیح/سحری خواب نمونید!
چراکه روزه روزآخرماه رجب سبب آمرزش گناهان گذشته وآینده است.
همچنین غسل و نمازحضرت سلمان ازدیگراعمال این روزمی‌باشد. »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۲۸     ۱۹:۳۰

پیامک اعمال شب 27 رجب

« کفاتیح/اعمال شب مبارک27رجب(شب بعثت نبی مکرم اسلام):
غسل،12رکعت نمازمستحبی خواه پیش از نیمه شب بخوانیدیابعداز آن وادعیه وارده،
زیارت حضرت امیرالمومنین(ع)که افضل اعمال امشب است(شایسته است حضرت رابازیارت رجبیه یابازیارات دیگرمخصوص آن حضرت زیارت کند) »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۲۵     ۱۹:۳۰

پیامک روزه در ماه حرام

« مفاتیح/هرکه دریکی ازماههای حرام، 3روز متوالی*5 شنبه،جمعه،شنبه* راروزه بگیرد،حقتعالی برای اوثواب900سال عبادت رامینویسد. »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۲۳     ۲۰:۳۰

پیامک اعمال شب های ماه رجب

« مفاتیح/آیامیدانید؟درهرشب ازماه رجب،گفتن هزارمرتبه ذکر«لاإله‌إلاالله»وارداست »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۱۹     ۲۰:۳۰

پیامک اعمال روز جمعه ماه رجب

« مفاتیح/هرکه در روزجمعه‌ی ماه رجب،صدمرتبه سوره *قل‌هوالله‌أحد* رابخواند،براى اودرقیامت نورى باشدکه اورابه بهشت بکشاند. »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۱۸     ۰۹:۰۰

پیامک اعمال شب نیمه رجب

« مفاتیح/اعمال شب شریف نیمه‌ی رجب:
غسل، زیارت امام حسین(علیه‌السلام)، نمازهای مستحبی وارده.
*همچنین احیاء امشب به عبادت بسیارفضیلت دارد. »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۱۳     ۱۹:۳۱

پیامک زیارت امام رضا(ع) در ماه رجب

« مفاتیح/زیارت امام رضا(ع)درماه رجب وارد شده است.پس اگرتوفیق تشرف به حرم مطهرآن امام همام نصیبتان گردید،قرائت زیارت رجبیه رافراموش نکنید »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۱۰     ۱۹:۳۰