بسته پیامک شهادت


پیامک توسل به حضرت زهرا(س)

« شهادت/گلوله های دشمن مثل ابرمیریخت روی سرمون نه راه پس داشتیم نه راه پیش!شهیدالله یارجابری فرمانده گردان تیپ ویژه شهداگفت:متوسل بشین به حضرت زهراتابارون بباره!هنوز یه ربع نگذشته بودبارون شروع کردباریدن!آتیش عراقیا آروم شد.الله یارمیگفت:هروقت گرفتارشدیدودیدی کسی جوابتون رونمیداد،امام زمان (عج)رو قسم بدین به حق مادرش، حتما جواب میگیرین »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۱۷     ۱۰:۰۰

پیامک عملیات مرصاد

« شهادت/"بعدازورودبه تهران تا48ساعت هرکاری خواستیدبکنیدوهرکسی راکه خواستید،بکشیدتااینکه من فرمان عفوعمومی بدهم!وقتی به تهران رسیدیداتاق کارسابق منراآماده کنیدتامن بیایم ودرآن مستقرشوم".این سخنان مسعودرجوی سرکرده منافقین درشب عملیات کوردلان تاریخ موسوم به"فروغ جاویدان"(2مرداد1367)بودحالا5مردادعملیات مرصادآغازوتمام افسانه هایشان بربادرفت »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۵     ۱۰:۰۰

پیامک زندگی ساده

« شهادت/پدرارتشی بودومیدانست که زندگیمان خانه بدوشی است ووسایلمان درنقل ومکان کردن ازبین میرودبرای اینکه جهیزیه راکامل داده باشدوخرج تجملات هم نکرده باشدپول جهیریه رانقداداددستم.کمک خرج رندگیمان هم شدفقط یک چمدان گرفتم14تومان که به اندازه لباسهایم بود!*شهیدحسن آبشناسان* »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۱     ۱۰:۰۰

پیامک چرا نماز اول وقتم عقب افتاد؟

« شهادت/آنقدرغرق درافکارش شده بودکه متوجه نگاه خانمش نمیشدخانمش رادیدکه ایستاده وبه اونگاه میکندبه چی فکرمیکنید؟امروزنمازاول وقتم عقب افتاد،دنبال رفتارامروزم میگردم تاگیرکارم راپیداکنم(شهیدمحمدعلی رجایی) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۳۰     ۱۰:۰۰

پیامک قبول قطعنامه 598

« شهادت/رهبری:(قبول)قطعنامه‏ ازطرف امام،بخاطرفهرست مشکلاتى بودکه مسئولین آنروزاموراقتصادى کشورمقابل روى اوگذاشتندونشان دادندکه کشورنمیکشدونمیتواندجنگ رابااین همه هزینه،ادامه دهد.امام مجبور شدوقطعنامه‏ راپذیرفت.پذیرش قطعنامه‏،بخاطرترس نبود؛بخاطرهجوم دشمن نبود؛بخاطرتهدیدامریکا نبود(27تیرسالروز قبول قطعنامه598) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۷     ۱۰:۰۰

پیامک عملیات رمضان3

« شهادت/تیر،گرمای خوزستان کلافه کننده است؛متوسط،بالای50درجه.رمضان،23تیر61شروع شد.اسلحه هاکه آفتاب میخورد،راحت پوست دست رامیسوزاند.جنگ سختی بود.آب نبود.خداخدامیکردیم شب شودلااقل آفتاب نباشد. »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۳     ۱۰:۰۰

پیامک جیره بندی آب

« شهادت/آب جیربندی شده بود.آن هم ازتانکری که یک صبح تاشب زیرتیغ آفتاب مانده بود.مگرمیشدخورد!به من آب نرسید،لیوان رابه من داد وگفت:من زیادتشنه ام نیست.نصفش روخوردم.بقیه اش روتوبخور.گرفتم وخوردم.فرداش بچه ها گفتندکه اصلاجیره هرکس نصف لیوان آب بود. »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۱     ۱۰:۰۰

پیامک نافرمانی خدا نکنیم!!!

« شهادت/سردارشهیدحاج حسین خرازی:اگردر پیروزی هاخودمان رادخیل بدانیم،این حجاب است برای ما،این شایدانکارخداست.هرچه که میکشیم وهرچه که برسرمان می آید،ازنافرمانی خداست وهمه،ریشه درعدم رعایت حلال وحرام خدادارد.سهل انگاری وسستی دراعمال عبادی تاثیرنامطلوبی درپیروزی هادارد. »  
۱۳۹۳/۴/۱۷     ۱۰:۰۰

پیامک عملیات رمضان2/هوای اسیر راهم دارد!

« شهادت/چندساعتی بودحال وهوایش عوض شده بود؛خندان،گریان،خسته و آرام؛انگارهمه این هاراباهم داشت.قمقمه اش رابردبه یکی شان آب داد.گفت:«مسلمان هوای اسیرراهم دارد.»قمقمه به دست رفت سراغ بعدی،که ترکش خمپاره سرش راپراند.(خاطرات رزمندگان عملیات رمضان) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۱۲     ۱۰:۰۰

پیامک شهید بهشتی در کلام رهبری

« شهادت/امام خامنه ای:شخصیتى مثل شهید مظلوم،مرحوم آیت ‏اللّه بهشتى‏ حقاًسیّدشهداى انقلاب اسلامى است وچشم وچراغ این انقلاب واین ملت بود! »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۷     ۱۰:۰۰

پیامک برخورد با اسیر

« شهادت/رفتیم کمپ اسرای عراقی.یه اسیرناراحت ودرهم،کزکرده بودیه گوشه.علی آقارفت سروقتش.اسیرعراقی سفره دلش روبازکردکه:«یه انگشتری یادگاری ازخانواده ام داشتم،یه رزمنده ایرانی به زوراون روازدستم درآورد!»علی آقا،اینروکه شنیدانگشترخودش رودرآوردوکردتوی انگشت اسیرعراقی.یه کمپوت گیلاس براش بازکرد.اسیر عراقی زیروروشده بود(شهیدعلی چیت سازیان) »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۱۲     ۱۰:۰۰

پیامک کلام شهید

« شهادت/پدرومادر عزیزم،اگرامروزراه اسلام وجهادفی سبیل الله راانتخاب نموده ام،نتیجه ی تربیت صحیح است که دردامان شما شده ام.سفارشم این است که برای تداوم انقلاب از هیچ کوششی دریغ نورزید.(شهید سیدرضاحسینی) »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۳     ۱۰:۰۰

پیامک سه خصلت ممتاز شهید چمران

« شهادت/به3خصلت ممتازم:1-عشق که ازسخنم ونگاهم،دستم وحرکاتم،حیات ومماتم عشق می‌بارددرزندگی جزعشق نمی‌خواهم وبجزعشق زنده نیستم2-فقرکه ازقیدهمه چیزآزادم واگرآسمان وزمین رابه من ارزانی کنندتأثیری نمیکند3-تنهایی که مرابه عرفان اتصال می‌دهدومرابامحرومیت آشنامیکند(شهیدچمران) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۳۱     ۱۰:۰۰

پیامک والفجر2

« شهادت/29تیر62آغازعملیات والفجر2دراین عملیات«پادگان‌ حاج‌ عمران»آزادونیروهای‌ ایرانی‌ برشهر«چومان‌ مصطفی»عراق‌ مسلط‌ شدند.ازجمله‌ اتفاقات‌ مهم‌ دراین‌ عملیات،شهادت‌ محمدبروجردی‌ قبل‌ ازعملیات،شهادت‌ مصطفی‌ ردانی‌پورفرمانده‌ لشکر14امام‌ حسین(ع)درحین‌ عملیات‌ وشهادت‌ شهیدذبیح‌الله‌ عاصی‌زاده‌ فرمانده‌ تیپ‌18الغدیرمی‌باشد »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۹     ۱۰:۰۰

پیامک بگذار شهید شوم مادر

« شهادت/طبق رسم ورسوم وقتی می خواست ازدرخارج شود،پشتِ سرش آب ریختم.برگشت وبادلخوری نگاهم کرد.
-مادرتوروخدااینبارپشت سرمن آب نپاش!شاید این نگذاره من شهید بشم!!! »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۵     ۱۰:۰۰

پیامک یاری ملت فلسطین

« شهادت/ای جوانان!همه مسئولیددربرابرملت‌های تحت ستم فلسطین،لبنان وعراق.برخیزیدوبکوشیدتابه یاری الله،آنهارااززیریوغ چپاولگران نجات دهید(شهیدحسن بینائیان) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۲     ۱۰:۰۰

پیامک شهداخدارا می بینند

« شهادت/آنانکه که خدایشان چنان دوراست که دیده نمیشود،کجاتوانندبه اورسید؟چگونه خواهندشهیدشد؟تنهابه آنانکه خدارامیبینند،شهادت میدهند،نه به آنانکه تنهاخدارامی دانند... »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۱۹     ۱۰:۰۰

پیامک سالروزاسارت حاج احمدمتوسلیان

« شهادت/حاج احمدنام لشگرش رامحمدرسول الله گذاشت تاهروقت که تویادی ازآن کردی صلوات یادت نرود!حالاخودش که جاویدالاثرشدبماندلشگرش هم جاویدالاثرشد.(14تیرماه سالروزاسارت حاج احمدمتوسلیان) »  
۱۳۹۳/۴/۱۴     ۱۰:۰۰

پیامک عملیات رمضان 1

« شهادت/عملیات رمضان1:مجروح بودزودبرش گردانده بودند،والاتشنگی شهیدش کرده بودیک قلپ آب دستش دادیم؛گریه اش گرفت،نتوانست بخوردگفت:«بچه هاخیلی شان ازتشنگی شهیدشدند.عهدکردم تاآخرعمرآب خنک نخورم.» »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۸     ۱۰:۰۰

پیامک عملیات نصر5

« شهادت/3تیر66عملیات نصر5باهدف پاسخ به شرارتهای عراق درخلیج فارس،بمباران مناطق کردنشین،تصرف بخشی ازارتفاع مسلط بردیزه عراق،رمز:یازهرا(س) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۳     ۱۰:۰۰