بسته پیامک شهادت


پیامک شهادت

« شهادت/
گفتم کمی از بهار خون حرف بزن/
از غیرت شهر واژگون حرف بزن/
وقتی پدرم شهید شد مجنون بود/
آقای معلم از جنون حرف بزن! ... »  
۱۳۹۵/۳/۱۷     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
شهیدآوینی:رازخون راجزشهدادرنمییابند.گردش خون دررگ های زندگی شیرین است،اماریختن آن درپای محبوب شیرین ترین است ونگوشیرین تر،بگوبسیارشیرین ترین!رازخون درآنجاست که همه ی حیات به خون وابسته است. »  
۱۳۹۵/۳/۱۵     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
"شیطان حکومت خویش را بر ضعفها و ترسها و عادات ما بنا کرده است و تو اگر نترسی و از عادات مذموم خویش دست برداری و ضعف خویش را با کمال خلیفة اللهی جبران کنی دیگر شیاطین را بر تو تسلطی نیست."(آوینی) »  
۱۳۹۵/۳/۱۳     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
کتاب"سفرشهادت"حاوی16سخنرانی،مقاله وپیام ازرهبرشیعیان لبنان درباره واقعۀ عاشوراست که توسط مؤسسه امام موسی صدرمنتشرشده است.امام موسی صدردراین گفتارهابه تبیین هدف امام حسین(ع)ازاین حرکت پرداخته است »  
۱۳۹۵/۳/۱۱     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
آب جیره بندی بود آنهم از تانکری که صبح تاشب زیرتیغ آفتاب بود!به من آب نرسید،لیوانش رابه من داد و گفت:نصفش روخوردم.بقیه اش رو تو بخورگرفتم وخوردم.فرداش بچه هاگفتندکه اصلاجیره هرکس نصف لیوان بوده! »  
۱۳۹۵/۳/۹     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
آیت الله جوادی آملی:آنچه مورداعتقاد سالارشهیدان بودوبرهمان مبنا مبارزهٴ خودرا بنانهادو قیام کرد این بود که درنظام هستی،حق پیروز است؛خواه ازقدرت مادی برخوردارباشد یانه ونیز باطل محکوم به شکست است »  
۱۳۹۵/۲/۳۰     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
امام خمینی(ره):ازچه میترسیم؟؟ ما اگر کشته شویم ان شاء الله بهشت میرویم،اگربکشیم هم به بهشت می رویم! این منطق اسلام است. »  
۱۳۹۵/۲/۲۸     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
شهیدمیثمی:درمسئله دفاع بحث توان مطرح نیست اگر دشمن یک میلیون برابر ماتوان داشته باشدو مایک باشیم وظیفه داریم درمقابل اوبایستیم. »  
۱۳۹۵/۲/۲۶     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
"ماباهیچ دولتی شوخی نداریم وباتمام مستکبرین جهان سرجنگ داریم و دررابطه با این هدف،جنگ باصدام یزیدفقط مقدمه است"
(شهید باقری) »  
۱۳۹۵/۲/۲۴     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
آنان که یک عمرمرده اند،یک لحظه هم شهیدنخواهندشد...شهادت،یک عمرزندگی است،یک اتفاق نیست... »  
۱۳۹۵/۲/۲۲     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
سیب سرخی سر نیزه ست دعا کن من نیز این چنین کال نمانم به شهادت برسم... »  
۱۳۹۵/۳/۱۶     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
آیةالله بهجت:شهادت-اگرحسابش رابکنیم-موجب مسرت است،نه موجب حزن؛این حزنى که درانسان پیدامیشود،به خاطراینست که آن(شهید)رفت وماماندیم،دیگرفکرنمیکنیم که اوحالش بهترازماست؛... و ما معلوم نیست چه جورى برویم؟آیاباایمان میرویم،یانه؟ »  
۱۳۹۵/۳/۱۴     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
شهیدبهنام محمدی نوجوان12-13ساله ایست که دروصیت خودگفته است ازبچه هامیخواهم امام راتنهانگذارندوخدا رافراموش نکنند.به خداتوکل کنند.پدر و مادرها فرزندان خودرا اهل مبارزه وجهاد درراه خدا باربیاورند. »  
۱۳۹۵/۳/۱۲     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
امام خمینی(ره) بعدازپذیرش قطعنامه598:درآینده ممکن است افرادى درمیان مردم این مسأله رامطرح نمایندکه ثمره شهادتهاوایثارهاچه شد.اینهاازفلسفه شهادت بیخبرندونمیدانندکسى که فقط براى رضاى خدابه جهادرفته است حوادث زمان به جاودانگى وجایگاه رفیع آن لطمه‏ اى واردنمیسازد.  »  
۱۳۹۵/۳/۱۰     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
شهید محمدبروجردی(مسیح کردستان)از نگاه شهید محلاتی:"به قدری متواضع بودکه هیچگاه من نمیگفت.جهادوفداکاری اودرحداعلی بودوکمتربرادری به قدر این شهید درغرب خدمت کرده باشد.پاک زندگی کردو پاک ازدنیارفت" »  
۱۳۹۵/۳/۸     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
"ما لشگر امام حسینیم، حسین وار هم باید بجنگیم و دعایی جز این نباید داشته باشیم: اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد."
(از وصیتنامه شهیدحاج حسین خرازی) »  
۱۳۹۵/۲/۲۹     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
شهیدافراز:چراامام ندامیکندلبیک نمیگویید؟آنهاکه میگفتندکاش زمان امام حسین(ع)بودیم ودرکربلا کمک میکردیم.فعلاًامام-یالثارات المسلین-میگوید،چرانمیشنوید؟اگربی تفاوت باشیدخداوند زندگی رابرشماتنگ میکند »  
۱۳۹۵/۲/۲۷     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
شهید سید نورالدین ابراهیمی: اگر ما را محاصره اقتصادی کنند ما فرزندان رمضانیم و اماممان علی(ع) است و اگر ما را محاصره نظامی کنند ما فرزندان محرمیم و اماممان حسین(ع) است! »  
۱۳۹۵/۲/۲۵     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
6روزازجنگ گذشته بودکه شهیدشد.خوابشو دیدم،بهش گفتم:سراغ مارونمیگیری؟چیزی نگفت.گفتم:تا نگی اون دنیاچه خبره رهات نمیکنم!گفت:فقط یه مطلب میگم اونم اینکه ماشهدا شبهای جمعه میریم خدمت اباعبدالله(ع)
(راوی علی اکبرمختاران همرزم شهیدفراهانی فرمانده سپاه همدان) »  
۱۳۹۵/۲/۲۳     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهادت/
رهبری:هرکس درراه روشنگری فکرمردم تلاش بکند،ازانحرافی جلوگیری نمایدومانع سوءفهمی شودازآنجاکه درمقابله با دشمن است،تلاشش جهاداست. »  
۱۳۹۵/۲/۲۱     ۱۰:۰۰