بسته پیامک شهادت


پیامک شهادت

« گفت اسکله چه خبر؟گفتم«منتظرشماست که برویدشهیدشوید.»خندید،چندقدم جلورفت،برگشت نگاهی کردودوباره رفت.
جسدش را که آوردندگریه ام گرفت.گفتم:من شوخی کردم، تو چرا شهیدشدی؟! »  
۱۳۹۲/۸/۱۹     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« یکی ازحربه‌های رایج عراق درجنگ تحمیلی،استفاده ازمقدسات ماایرانی‌هابرای تضعیف روحیه رزمندگان بود.
دریکی ازبیانیه‌هایی که هواپیماهای عراقی درمناطق عملیاتی بین رزمندگان ایرانی می‌ریخته،آمده بود:«عراق در پناه امیرالمؤمنین علی‌بن ابیطالب و آل‌البیت(ع)وهرکسی که به عراق حمله کندجای اودرقعرجهنم است» »  
۱۳۹۲/۸/۱۵     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« آیةالله بهجت:شهادت-اگرحسابش رابکنیم-موجب مسرت است،نه موجب حزن؛این حزنى که درانسان پیدامیشود،به خاطراینست که آن(شهید)رفت وماماندیم،دیگرفکرنمیکنیم که اوحالش بهترازماست؛فکرنمیکنیم که الان چه(چیزهایى)خدابراى اوقرارداده،ومامعلوم نیست چه جورى برویم؟آیاباایمان میرویم،یانه؟ »  
۱۳۹۲/۸/۶     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« آقامهدی فرمانده گروهانمون بود!صبح نزدیک سنگرآقا مهدی بودم که ناغافل خمپاره ای اومدوخوردروخاکریزومنوبلندکردوکوبیدزمین.دادزدم:یامهدی!یه هودیدم صدای خفه ای اززیرمیگه:«خونه خراب،بلندشو،توکه مهدی روکشتی!»ازجاجستم.خاکهاروزدم کنارآقامهدی زیرآوارداشت میخندید.خودمم خندم گرفت! »  
[+]
۱۳۹۲/۸/۳     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« از شما میخواهم که پسرانم رابه‌نحو احسن پرورش داده و ازسرچشمه اسلام سیراب کنیدو آن‏ها رابا اسلام عجین کرده ومدارج عالیۀ علم رانیز فراگیرندتا انسان‏هاى مفیدی برای جامعۀ خویش باشند. شهید محمدرضا حسینى »  
۱۳۹۲/۷/۲۹     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« درچنین روزی عملیات والفجر4،بارمزیاالله،یاالله،یاالله،درجبهه شمالی منطقه بانه تامریوان وباتلاش مشترک سپاه وارتش آغازودراین عملیات پیروزمند،18هزارعراقی کشته وزخمی وحدود300کیلومترمربع ازخاک ایران آزادو700کیلومترمربع ازخاک دشمن به تصرف نیروهای خودی درآمد! »  
۱۳۹۲/۷/۲۷     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« امام(ره):«شهیدبزرگوارحاج آقاعطاءالله اشرفی اصفهانی رادراین مدت به صفای نفس وآرامش روح واطمینان قلب وخالی ازهواهای نفسانی وتارک هویٰ ومطیع امرمولاوجامع علم مفیدوعمل صالح میشناسم.»
«صحیفه نورج17ص 56» »  
۱۳۹۲/۷/۲۳     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« "شیطان حکومت خویش را بر ضعف ها و ترس ها و عادات ما بنا کرده است و تو اگر نترسی و از عادات مذموم خویش دست برداری و ضعف خویش را با کمال خلیفة اللهی جبران کنی دیگر شیاطین را بر تو تسلطی نیست."(شهید آوینی) »  
۱۳۹۲/۷/۱۸     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« نادر مهدوی در چنین روزی درسال66در درگیری ناوگروهش با بالگردهای آمریکایی مجروح وپس از اسارت وشکنجه به شهادت رسید،ازموفق ترین عملیاتهای این شهید گذاشتن مین سر راه نخستین کاروان نفتکش‏هاى کویتى تحت پرچم آمریکا بود که با نفتکش 400 هزار تنى "الرخاء" کویت برخورد نمود... »  
۱۳۹۲/۷/۱۶     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« اولین شبیخون گروه12نفری آرپی‌جی ‌زن نیروهای اسلام در9مهرسال59درحمیدیه به فرماندهی شهیدغیوراصلی بودکه منجربه عقب راندن نیروهای دشمن شد »  
۱۳۹۲/۷/۹     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« طلائیه بودیم.بیل مکانیکی داشت روی زمین کارمیکردکه شهیدپیداشد.همراهش یه دفتراماکوچک بود.مثل دفتری که بیشترمداحان دارند.برگهای دفترروگل گرفته بود.پاکش کردم.بازکردنش زحمت زیادی داشت.صفحه اولش روکه نگاه کردم بالاش نوشته بود:«عمه بیاگمشده پیداشده!»(راوی محمداحمدیان) »  
[+]
۱۳۹۲/۸/۱۷     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شنیده ایدمیگویندعدوشودسبب خیر؟دیروزباخمپاره سنگرتدارکات رازدندتدارکاتچی بیچاره داروندارش پخش شده بودروی زمین،کمپوت،کنسرو،...!بچه هاهجوم بردندبعضی همانجانشسته ومیخوردند.طاقت اینکه آنرابه سنگرببرندنداشتند،دولپی میخوردندوشعارمیدادند:جنگ جنگ تاپیروزی،صدام بزن جای دیروزی! »  
[+]
۱۳۹۲/۸/۱۰     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهید«علی مؤمنی-کوچکترین شهیدطلبه»:چقدرشهادت درراه خدازیباست،مانندگل خوشبوست.من دراین سرزمین اینقدربادشمن میجنگم تاپیروزی وموفقیت نصیبم گرددویابه درجه رفیع شهادت نائل گردم،اگرلیاقت داشته باشم که درراه اسلام وقرآن شهیدبشوم به مادرم تبریک بگوییدچون به مهمانی خدارفته‌ام! »  
۱۳۹۲/۸/۴     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« آب شنگولی:کمپوت سیب وگلابی وگیلاس و...مایعات خنک که درهوای گرم،وقتی ازآسمان گویی آتش میبارد،حال بچه هاراحسابی جامی آورد،شنگولشان میکند،خصوصاًدرگیرودارعملیات وآن راهیپماییهای بعضاًهفت هشت ساعته وبعد،وقتی که روزبالا می آمدوجزخاکریزوچاله چوله های ناشی ازانفجارواحیاناًچیفه ای که میشدبه سرکشید،پناهی نبود،مستقیم آفتاب میخوردتو ملاج بچه ها »  
۱۳۹۲/۷/۳۰     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« آداب جبهه:همه سعی میکردنداوقاتی راتنها باشند؛نزدیک غروب آفتاب،دردل شب یاقبل ازطلوع خورشید!درمقرهای تاکتیکی،درتخریب وسایرجاهاومعمولاً سربه کوه ودشت میگذاشتندوتنهابه تلاوت قرآن وتفکردرموردآن میپرداختند! »  
۱۳۹۲/۷/۲۸     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« درچنین روزی سال59رژیم بعث عراق شهرکرمانشاه راموردتهاجم وحشیانه قرارداددراین حمله هواپیماهای عراق برای نخستین بارشهرکرمانشاه رابمباران کردندودرنتیجه آن شماری ازهموطنانمان به درجه رفیع شهادت نایل آمدند. »  
۱۳۹۲/۷/۲۵     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« بچه که بود ، توی هیئت سقایی میکرد.
**
بعد از چند روز محاصره و بی آب و غذایی ، عراقی ها گرفتندش ، زجر کشش کردند. به دست و پاهاش تیر زدند.
یک صبح تا ظهر گفت: "آب"
گفت تا شهید شد.
#روزگاران ۱۲ »  
۱۳۹۲/۷/۲۰     ۰۹:۴۵

پیامک شهادت

« "ما تابع امر خداییم به همین دلیل طالب شهادتیم و تنها به همین دلیل است که زیر بار ذلت و بندگی غیر خدا نمی رویم."
امام خمینی (ره) »  
۱۳۹۲/۷/۱۷     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« رفتی،گذشتی ازهمه ی هست ونیستها/درپای عشق جان بدهی تافداشوی
شبهای شعرسنگرتوپرستاره بود/تاشاعرحقیقت این روزها شوی
آنقدر مهربان وبزرگی،که بیش ازاین/سخت است درتصور این بیت،جا شوی
منبع: کتاب شبیه تو بی نشان »  
۱۳۹۲/۷/۱۱     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« حسن آبشناسان درچنین روزی درسال64درحالی که فرماندهی لشکر23نوهد(نیروی ویژه هوابرد) وقرارگاه شمال غرب ارتش یعنی بخشی ازقرارگاه حمزه سیدالشهدارابه دوش داشت،به هنگام نبردقادرکه بابرنامه‌ریزی خودش همراه بود،درمنطقه سرسول کلاشین شمال عراق باترکش توپ شربت شیرین شهادت رانوشید »  
۱۳۹۲/۷/۸     ۱۰:۰۰