بسته پیامک شهادت


پیامک شهادت

« قرارگاه‌ عملیاتی‌ وبرون‌ مرزی‌«رمضان»نیروی‌ زمینی‌ سپاه‌باهمکاری‌ معارضان‌ کردعراقی،در28آبان‌66عملیات‌ نامنظم‌ «ظفر4»رادراستان‌«دهوک»کردستان‌ عراق‌ باهدف تخریب تاسیسات نظامی-اقتصادی ترتیب‌ داد »  
۱۳۹۱/۸/۲۸     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« گرامی بادیادونام سردارشهیدمهدی زین الدین:مابایدحسین‌واربجنگیم؛حسین‌وارجنگیدن یعنی مقاومت تاآخرین لحظه؛حسین‌وارجنگیدن یعنی دست ازهمه چیزکشیدن درزندگی؛ای کاش جانهامی‌داشتیم ودرراه امام حسین(ع)فدامیکردیم؛ »  
۱۳۹۱/۸/۲۶     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« کتاب«سلام برابراهیم»به زندگی شهیدجاویدالاثرابراهیم هادی میپردازد!این کتاب بارهاتجدیدچاپ شده وگروه فرهنگی ابراهیم هادی آنرامنتشرنموده! »  
۱۳۹۱/۸/۲۲     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« کپسول اخلاق:فردآرام،خوش بیان واهل مدارا،بسیجی بامحبت ودوست داشتنی! »  
۱۳۹۱/۸/۱۸     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« 13آبان سالگرد3رویدادمهم ایران:تبعیدامام به ترکیه در13آبان43،کشتاردانش‌آموزان در13آبان57دردانشگاه تهران وتسخیرسفارت امریکا در13آبان58،رویدادهایی که درشکل دادن به حرکت انقلاب اسلامی نقش خاصی ایفاکردند »  
۱۳۹۱/۸/۱۳     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهیدقاضی طباطبایی10آبان58،درخطبه نمازعیدقربان میگوید:که راتهدیدبه قتل میکنند،من ازشهادت نمیترسم وآماده ام وازخدامیخواهم.همانروز،بعدازنمازعشاءدرراه منزل توسط منافقین درخیابان مورداصابت گلوله قرارمیگیرد »  
۱۳۹۱/۸/۹     ۱۷:۰۰

پیامک شهادت

« شهیدپازوکی:
"صلاح دنیاوآخرت مادرپیروی ازولایت فقیه میباشد.فعالانه درمسائل انقلاب واجتماع شرکت نمایید.حضورگسترده وآگاهانه مردم ضامن انقلاب واصول آن است.درنمازجمعه شرکت کنیدوشعائراسلام رازنده ترکنید". »  
۱۳۹۱/۸/۵     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« افشاگری:لس انجلس تایمز-تازمانیکه ایران تنهاقربانی سلاح شمیایی بودعزم جدی درسازمان ملل ونه جایی درجهان برای محکوم کردن این حملات نبود. »  
۱۳۹۱/۸/۳     ۰۰:۰۰

پیامک شهادت

« سیدشهیدان اهل قلم:طلسم شیطان وحشت ازمرگ است و اگرآن را در درون خویش بشکنی، دیگر او را برتو تسلطی نیست،واگر نه باید به حکومت شیاطین برکره زمین،هم اینچنین که هست،رضاشوی و مرگ ازقبول این ننگ بهتراست. »  
۱۳۹۱/۷/۳۰     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« امام خامنه ای:من مادران شهدائى رازیارت کردم که بجدوباصدق واقعى میگفتنداگرما10تافرزندهم داشتیم،حاضربودیم درراه خدابدهیم؛دروغ نمیگفتند. »  
۱۳۹۱/۷/۲۸     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهیدابوالفضل شفیعی/راوی مجیدطوسی:صبح عملیات خیبردیدمش.شده بودغرق خون.دوتادستاش قطع شده بود.همه بدنش پربودپرازتیروترکش.وصیت نامه ش توی جیبش بود،نوشته بود:«خدایا!دوست دارم همانطورکه اسمم روگذاشته اند،ابوالفضل،مثل حضرت ابوالفضل(ع)شهیدشم».دوتادستاش قطع شده بود... »  
[+]
۱۳۹۱/۸/۲۷     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« ای مرگ!دیرکردی وطاقت تمام شد؛ای زخم!مرهمی که جراحت تمام شد/دنیاحکایتی شدوبعدازهزارسال؛یک شب به مارسیدوحکایت تمام شد/میخواستم شهیدشهادت شوم،نشد؛پنداشتم که دورشهادت تمام شد/علیرضاقزوه »  
۱۳۹۱/۸/۲۴     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« سردارشهیدتهرانی مقدم در مراسم تودیع همرزم شهیدش حاج احمدکاظمی ازفرماندهی نیروی هوایی سپاه،پشت تریبون رفت وخطاب به ایشان گفت:«حاج احمد! ما شما رارهانخواهیم کردوحتی تا بهشت هم دنبال تان خواهیم آمد.» »  
۱۳۹۱/۸/۲۱     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« برشی ازجنگ-امروز15آبان:اعتراض ایران به سفیرفرانسه درباره فروش میراژبه عراق،سالروزعملیات زین العابدین(ع)،ارسال مجددسلاح شیمیایی ازامریکابه عراق،شکایت مابه سازمان ملل دراستفاده عراق ازجزیره بوبیان کویت »  
۱۳۹۱/۸/۱۵     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« عملیات محرم بارمز«یازینب(ع)»برای خارج کردن عیش خوش–دهلران به طول صدکیلومتراززیردیددشمن وتأمین امنیت شهرهای موسیان،دهلران وپادگان عین خوش ودرسه مرحله صورت گرفت ورزمندگان به تمام اهداف دست یافتند »  
۱۳۹۱/۸/۱۰     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« امام خامنه ای:فهمیده13ساله بود؛امابارشد،باشعور،بااراده ومصمم،کشورخودراشناخت،امام خودراشناخت،دشمن خودرا شناخت،اهمیت وجودوفعالیت خودراهم ‌شناخت ورفت این سرمایه راتقدیم عزت وآینده‌ى انقلاب ومنافع مردم کرد »  
۱۳۹۱/۸/۸     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« 34روزمقاومت دلیرانه فرزندان این مرزوبوم،برای حفظ ازپاره تن ایران حماسه ای خون باربرپیشانی تاریخ نگاشت!امروزخرمشهربه اشغال دشمن درآمد! »  
۱۳۹۱/۸/۴     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« مصطفی امیدآینده اسلام بود.این راامام درشان فرزندشان گفتندوشهادتش راازالطاف خفیه خداونددانست.باشهادتش خونی تازه دررگهای انقلاب جاری شد »  
۱۳۹۱/۸/۱     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« رمزعملیات«یاابوالفضل العباس»بود،اعلام شدعده ای ازبچه هابه خاطرارادت به حضرت عباس،قمقمه های خودرابازکردندوآب رابرزمین ریختند.آنهامیخواستندمثل خودابوالفضل(ع)تشنه لب به دیداریاربروند(داودامیریان) »  
[+]
۱۳۹۱/۷/۲۹     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« دشت‌ ودره‌«شیلر»میان‌ شهرمرزی‌«بانه»و«مریوان»بافرورفتگی‌ خاصی‌ ازخاک‌ عراق‌ به‌ داخل‌ ایران‌،منطقه‌ مهمی‌ به‌ شمارمیرودوبلندیهای‌«سورن»،«سورکوه»و«کانی‌ مانگا»دردهانه‌ این‌ دشت‌ قراردارند.عملیات‌والفجر4باهدف‌ وصل‌ این‌ بلندیهابه‌ یکدیگردرخط‌ خودی،به مدت‌33روزانجام‌ شد »  
۱۳۹۱/۷/۲۷     ۱۰:۰۰