بسته پیامک شهادت


پیامک شهادت

« شهیدردانی پوررفته بودپیش امام که بایدتکلیفم رامعلوم کنم،بالاخره درس مقدمه یاجنگ؟امام فقط یک جمله گفتند:«محکم بمانیدتوی جنگ». »  
۱۳۹۱/۷/۲۵     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« گل اشکم شبی وامی شد ای کاش/همه دردم مداوا می شد ای کاش-
به هرکس قسمتی دادی خدایا!/شهادت قسمت ما می شد ای کاش
*علی رضاقزوه* »  
۱۳۹۱/۷/۲۲     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« درروز 19مهرماه‌ سال‌65، عملیات*فتح‌1* با رمز«یازینب(سلام‌ الله‌ علیها)» آغازشد؛
که ازمهم‌ترین‌ دستاوردهای این‌ عملیات‌ نفوذی-انهدامی، انهدام‌ مقرسازمان‌ امنیت‌ عراق‌ وعناصرضدانقلاب‌ سازمان‌ منافقین‌ خلق‌ ایران‌ رامی‌توان‌ نام‌ برد... »  
۱۳۹۱/۷/۱۹     ۱۷:۱۰

پیامک شهادت

« درچنین روزی درسال65قطعنامه588شورای امنیت درباره جنگ عراق علیه ایران به تصویب رسید.قطعنامه درباره پرهیزازجنگ وحل صلح آمیزاختلاف‌هابود ولی ازاعلام نام کشورمتجاوزپرهیزکردند.ایران این قطنامه رانپذیرفت. »  
۱۳۹۱/۷/۱۵     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« حمله عراق به ایران سال59،نقطه اوج تنش‌هابین دوکشورحساب می‌آمد،اماروابط رسمی دیپلماتیک همچنان برقراربود،در7مین سال ازجنگ،دوکشور،روابط سیاسی ودیپلماتیک خودراقطع ودیپلمات‌های ایران وعراق،عازم کشورخودشدند! »  
۱۳۹۱/۷/۱۱     ۱۸:۳۰

پیامک شهادت

« ماکه رفتیم،مادرپیری دارم ویک زن وسه‌تابچه قدونیم‌قد.ازدار دنیاچیزی ندارم،جزیک پیام:
قیامت یقه‌تان رامی‌گیرم اگر «ولی‌فقیه» راتنهابگذارید.
(فرازی ازوصیتنامه شهیدمجیدمحمدی)
*شادی ارواح طیبه شهداصلوات* »  
۱۳۹۱/۷/۷     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« برروی قلب خرمشهرنوشتندکه"جئنالنبقی"؛آمده‌ایم تابمانیم.نامش راتغییردادندو"محمره"صدایش کردند.ازخرمشهربه بصره خط اتوبوس راه انداختندوصرافی افتتاح کردندبرای تبدیل ریال ایران به دینارعراق...
وخرمشهر،محمره شده‌بود.سرخی خاکش،سرخی خون بودوآبی آسمانش،ابرهای اشک رابارورمیکرد... »  
۱۳۹۱/۷/۴     ۱۷:۳۵

پیامک شهادت

« وقتی خبرتجاوزعراق رابه امام دادند.درکمال آرامش فرمودند:«بسم الله الرحمن الرحیم،دزدی آمده یک سنگ پرتاب کرده وفرارکرده است». »  
۱۳۹۱/۶/۳۱     ۱۶:۱۵

پیامک شهادت

« زندگی قورباغه:استقرار درهوروجزیره مجنون وسنگرهای کمین و متحرک روی آب و زندگی دوزیستی داشتن چون قورباغه!(فرهنگ نامه جبهه،ج1،ص259) »  
۱۳۹۱/۶/۲۹     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« پس ازآزدای سوسنگردچندباربرای آزادی دهلاویه اقدام شدوسرانجام در27شهریور60درعملیاتی به نام آیةالله مدنی دهلاویه برای همیشه آزادشد! »  
۱۳۹۱/۶/۲۷     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« امام(ره):«شهیدبزرگوارحاج آقاعطاءالله اشرفی اصفهانی رادراین مدت به صفای نفس وآرامش روح واطمینان قلب وخالی ازهواهای نفسانی وتارک هویٰ ومطیع امرمولاوجامع علم مفیدوعمل صالح میشناسم.»
«صحیفه نورج17ص 56» »  
۱۳۹۱/۷/۲۳     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« سال66درمنطقه ماووت عراق ماشین غذارازدند.داغ شکم جداسخت است.وقت غذابود.مثل بچه های مادرازدست داده،هرکس گوشه ای زانوی غم بغل گرفته بود.شعارآنروزمااین بود:بخورید،بیاشامیدالبته اگردیدیدودستتان به آن رسید! »  
۱۳۹۱/۷/۲۱     ۱۰:۳۰

پیامک شهادت

« پشت به کربلاروبه امام رضا(ع):فراروعقب نشینی،مثل پشت به دشمن روبه میهن!که به مزاح گفته میشد؛نوعی شکسته نفسی وردگم کردن برشجاعت وپایداری »  
[+]
۱۳۹۱/۷/۱۷     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« رسول اکرم(ص):وقتی آخرالزمان فرارسدشهادت،خوبان امت مرا گلچین می کند! »  
۱۳۹۱/۷/۱۴     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« عملیات‌«مسلم‌ بن‌ عقیل»باهمکاری سپاه وارتش درسال61باهدف تصرف‌ ارتفاعات‌ مشرف‌ برشهر«مندلی»وپس‌ زدن‌ عراق‌ ازغرب‌ شهر«سومار»آغازشد »  
۱۳۹۱/۷/۹     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« امام فرموده بود«من منتظرم که این حصرآبادان ازبین برود.بایداین حصر شکسته شودمسامحه نکنیددرآن».اینجابودکه صیادویارانش عملیات ثامن الائمه رابارمزنصرمن الله وفتح قریب درساعت یک نیمه شب5مهر60 آغازکردند! »  
۱۳۹۱/۷/۵     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« صدام درپاسخ به این سوال خبرنگاران که چرا(درجنگ باکویت)دیگرلباس نظامی نمی‌پوشد،گفت:
«من در کویت مردی مقابل خود نمی‌بینم.اگردرجنگ باایرانی‌ها لباس نظامی می‌پوشیدم،به دلیل آن بودکه آنها مردجنگ بودند»! »  
۱۳۹۱/۷/۲     ۱۶:۵۰

پیامک شهادت

« عراق،لحظاتی پیش درسال59باحمله هوایی به19شهرکشورجنگ تحمیلی راآغازکرد! »  
۱۳۹۱/۶/۳۱     ۱۴:۰۰

پیامک شهادت

« *ادب شهدا*مادرشهیدحمیدرضاغفوریان میگفت:«اگرپایین ترازاومی نشستیم،بلندمیشدومیرفت جایی که پایین ترازماباشد،بنشیندهمیشه اینکاررامیکرد» »  
۱۳۹۱/۶/۲۸     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« عملیات‌ محدود«حسین‌ بن‌ علی(ع)»درجبهه‌ میانی‌میمک بارمز«یاجواد الائمه(ع)»توسط‌ سپاه‌،باهدف‌ انهدام‌ نیروهای‌ عراقی‌ وکاهش‌ روحیه‌ وتوان‌ رزمی‌ عراق صورت‌ گرفت.درنتیجه‌،شماری‌ ازخودروهای‌ زرهی‌ وسلاح‌های‌ دشمن‌ منهدم‌ وبیش‌ از1000نفرازنیروهای‌ عراق‌ کشته‌ وزخمی‌ شدند »  
۱۳۹۱/۶/۲۶     ۱۰:۰۰