بسته پیامک شهادت


پیامک شهادت

« بحث‌ عملیات عاشورای‌3 بارمز یاسیدالشهدا وباهدف انهدام‌ قوای‌ جنگی‌ دشمن‌ به‌ فاصله‌1 روزپس‌ ازانجام‌ عملیات‌ عاشورای2در فکه‌ مطرح‌ شد. »  
۱۳۹۱/۵/۲۴     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« سال69به یادامام زمان رفتیم تفحص!اماهرچی گشتیم فایده نداشت.بعدچندتاشاخه شقایق دیدیم گفتیم حالاکه دستمون خالیه گلهاروببریم برای بچه ها.شقایقهادقیقاًروی پیشانی شهیدمهدی منتظرقائم اولین شهیدتفحص روییده بود »  
۱۳۹۱/۵/۲۰     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« ژنرال پرسید:چه میکردی؟گفتم: عبادت میکردم.گفت:بیشتر توضیح بده.گفتم:دردین مادستوربراین است که درساعتهای معینی با خداوند به نیایش میپردازیم.ژنرال از صداقت من خوشش آمده بود.بخشی از خاطرات شهید عباس بابایی »  
۱۳۹۱/۵/۱۵     ۱۹:۰۰

پیامک شهادت

« شهیدغلامرضاصباغ گل: خیر دنیاو آخرت در خدمت به جمهوری اسلامی است.صلوات! »  
۱۳۹۱/۵/۱۰     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« والفجر۳درقالب عملیاتهاى محدودوبه منظورجلوگیرى ازایجاد رکوددرجنگ ودرادامه عملیاتهاى مسلم بن عقیل،محرم،والفجرمقدماتى ووالفجر۱و۲طراحى ودرچنین روزی به اجرادرآمدتامقدماتی برای اجرای عملیات خیبردراسفند62باشد »  
۱۳۹۱/۵/۷     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« عراق پس ازپذیرش‌ قطعنامه‌ سازمان‌ ملل،تجاوز گسترده‌ای‌ راآغازکرد،ولی‌ باایستادگی‌ رزمندگان‌ خودی‌ بخش‌ وسیعی‌ ازمناطق‌ جنوبی‌ کشورازخطرسقوط‌ نجات‌ پیداکرددرحالیکه درغرب کشورمنافقین درحال پیش روی بودند! »  
۱۳۹۱/۵/۵     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« درپی قبول قطعنامه598 درسال 67رژیم عراق به تصورضربه زدن مجدد،حملات گسترده‌ای راعلیه ایران آغازکرد.ازاین روعملیات غدیرجهت دفع این تجاوز،درمنطقه شلمچه به اجرادرآمدکه رزمندگان موفق به بازگرداندن دشمن شدند. »  
۱۳۹۱/۵/۲     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« خلبان شهیدعباس دوران،سردار دلاور40ساله ایران،درچینین روزی درسال 61، ابراهیم‌وار درآتش عشق حق خودرا سوزاندتااجلاس سران غیرمتعهدها به علت فقدان امنیت دربغدادبرگزار نگرددو تبلیغات صدام  نقش برآب شد.صلوات! »  
۱۳۹۱/۴/۳۱     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« هرکه خدارابیش از خود دوست دارد،بی شک شهیدخواهدشد... »  
۱۳۹۱/۴/۲۹     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« وقتی به جهادفراخوانده میشوید،خواه سبک بارباشیدیاگران بار،بایدروانه شویدوبا مال وجانتان درراه خداپیکارکنیداین برای شمابهتراست اگربدانید »  
[+]
۱۳۹۱/۴/۲۷     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« اولین بیمارستان صحرایی مجهز به اتاق عمل در عملیات فتح المبین فرودین 1361 به کار گرفته شد.این اقدام موجب نجات بسیاری ازمجروحان شد.صلوات »  
۱۳۹۱/۵/۲۲     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« سال77وقتی مزارشریف افغانستان سقوط کردشهیدمحمودصارمی که دراسارت گروهک طالبان قرارداشت دست از رسالت خود برنداشت و خبرجنایات طالبان رامخابره کرد.اقدام وی موجب شدتا از او با لقب"خون نگارشهید"نام برده شود »  
۱۳۹۱/۵/۱۷     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« مردم!آگاه باشیدکه درمکتب ماشهادت مرگ دلخواهی است که مبارزمومن باتمام آگاهی و منطقش انتخاب میکندواین آخرین پیام هرشهیداست که همیشه راه حسین(ع)باقی است ویزیدیان بر فنا.قسمتی ازوصیتنامه شهیدعلیرضاموحددانش »  
۱۳۹۱/۵/۱۳     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« سال67بعدازپذیرش قطعنامه598ازسوی ایران،گروهک منافقین که غافلگیرشده بودندودرنظرداشتندبه خیال خودتا دو روزبعد واردتهران شوند،با مقاومت رزمندگان اسلام روبروشدندو بعدازچندساعت سرپل ذهاب ازوجودشان پاکسازی شد »  
۱۳۹۱/۵/۹     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« مرصادبارمز«یاصاحب‌ الزمان‌ ادرکنی»برای‌ مقابله‌ بامنافقین‌ وبازپس‌گیری‌ مناطق‌ اشغال‌ شده‌ آغازشد!عملیاتی که ساعاتی بیش طول نکشید! »  
۱۳۹۱/۵/۵     ۱۲:۰۰

پیامک شهادت

« مجروح بود.زودبرش گردانده بودند،والاتشنگی شهیدش کرده بود.یک قلپ آب دستش دادیم؛گریه اش گرفت،نتوانست بخورد.گفت:«بچه هاخیلی شان ازتشنگی شهیدشدند.عهدکردم تاآخرعمرآب خنک نخورم.»
یادبچه های عملیات رمضان بخیر! »  
۱۳۹۱/۵/۴     ۱۹:۴۰

پیامک شهادت

« عملیات‌ قدس درسال64،بااهداف آزادسازی بخشی ازدریاچه‌ ام‌النعاج وتسلط‌ بربخشی ازهور الهویزه،گرفتن‌ جای پابرای گسترش‌ عملیات‌ ونزدیکی به‌ بخشی از خشکیهای شرق‌ دجله‌ بارمز یارسول الله به اجرا گذاشته شد. »  
۱۳۹۱/۵/۱     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« میدانید30سال یعنی چه؟میدانیدهروقت یعنی چه؟..اصلامن وتوچرانگران باشیم چه برسرانقلاب می آید؟ماتابه حال ازچه چیزمان برای انقلاب گذشته ایم که نگران باشیم؟!راستی تاحالاچنددقیقه تاریخ انقلاب مطالعه کرده ایم؟ »  
۱۳۹۱/۴/۳۰     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« تیرماه 1366عملیات‌ فتح‌8(نامنظم)
تلفات‌ دشمن‌:830نفر،
رمز:یا رسول‌ الله(ص)،
مکان‌:منطقه‌ شمالی‌ استان‌ موصل‌ عراق‌،
اهداف‌:انهدام‌ اماکن‌ تاسیساتی‌ و پایگاه‌های‌ نظامی‌ دشمن »  
۱۳۹۱/۴/۲۸     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهیدچمران: ما به سوی خدا میرویم تا از همه فرآورده های مادی عالم بی نیاز گردیم،نه آنکه خدا را وسیله رسیدن به مصالح شخصی خود کنیم.صلوات! »  
۱۳۹۱/۴/۲۶     ۲۰:۰۰