بسته پیامک شهادت


پیامک شهادت

« شهدای گمنام،یوسفان گمگشده ای که واسطه های فیض الهی برای برآورده شدن حاجات دنیوی و اخروی می باشند.از یادشان غافل نشویم. صلوات! »  
۱۳۹۱/۱/۳     ۲۰:۰۰

پیامک شهادت

« بسم رب الشهدا والصدیقین
یا مقلب!قلب مرا همچون قلب شهدای اسلام متحول ساز و فرج مولایم را نزدیک گردان و بیمارانمان را شفا عنایت فرما. آمین!«سال نو مبارک!» »  
۱۳۹۱/۱/۱     ۰۷:۵۰

پیامک شهادت

« رهبری:این اوستا عبدالحسین برونسی؛قبل ازانقلاب یک بنابودوبابنده هم مرتبط بود،شرح حالش رانوشته اند،من توصیه میکنم وواقعادوست میدارم شماهابخوانید؛اسم این کتاب،خاک های نرم کوشک است،قشنگ هم نوشته شده است... »  
۱۳۹۰/۱۲/۲۷     ۲۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهیدمهدی باکری دروصیت نامه اش نوشته بود:پشتیبان واز ته قلب مقلدامام باشید،‌اهمیّت زیادبه دعاهاومجالس یاداباعبدالله وشهدابدهیدکه راه سعادت وتوشه آخرت است.
درآخرهم نوشته بود:خدایامرا پاکیزه بپذیر! »  
۱۳۹۰/۱۲/۲۴     ۲۰:۰۰

پیامک شهادت

« سال63بودکه باردیگرمجنون سربازان روح الله رافراخواند!این بارخیبرشکنان درانتظار بدریون بودند!واوستاعبدالحسین هایی در انتظاربال پرواز! »  
۱۳۹۰/۱۲/۲۰     ۲۰:۰۰

پیامک شهادت

« یک روزکه برای دیداربچه هابه چادرشون میره ازبس بچه هاحاج همت رودوست داشتندمیریزندسرحاجی.حاجی میگه بی انصافهاانگشتم رو شکستیدولی هیچکدام توجه نمیکننددوروزبعدبچه ها میبینند که حاجی انگشتشو گچ گرفته! »  
۱۳۹۰/۱۲/۱۷     ۲۰:۰۰

پیامک شهادت

« فرانسه به عراق گفت زمینه اعطای یک بمب اتمی رابه شمابرای پرتاب به هدف مشخصی جهت مجبورکردن ایران به توقف جنگ اعطامیکنیم. »  
۱۳۹۰/۱۲/۱۴     ۲۰:۰۰

پیامک شهادت

« گفت:اسکله چه خبر؟؟؟
گفتم:منتظرشماست بری شهیدشی!!!
خندیدو رفت، وقتی جنازشو آوردن گریه ام گرفت.
گفتم:من شوخی کردم،توچراشهیدشدی... »  
۱۳۹۰/۱۲/۷     ۲۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهیداسفندماه؛اوستابنابودوعبدالحسین نام!گرچه اورابه اسم بنامیشناسیم،امایک طلبه بود!سالهادرحوزه درس خوانده بود!و ارادتمندحضرت زهرا(س)! »  
۱۳۹۰/۱۲/۴     ۲۰:۱۲

پیامک شهادت

« ازشهیدباقری سوال شدشمادرچه خطی هستی؟خندیدوگفت:آقاجان،مادرخط ثوابیم! »  
[+]
۱۳۹۰/۱۱/۳۰     ۲۰:۰۰

پیامک شهادت

« و آنگاه که خداوند بشارت میدهد: اِنّا فَتَحنا لَکَ فَتحَاً مُبینا؛ عملیات فتح المبین با رمز مبارک یازهرا (س)،آغاز میگردد.سال 61 »  
۱۳۹۱/۱/۲     ۲۰:۰۰

پیامک شهادت

« 50فروندجنگنده عراقی هرکدام حامل چهاربمب شیمیایی به دستورصدام دراسفند66 یکی ازوحشیانه ترین نمودکرداررژیم بعث درخاک وخون کشیدن حلبچه بود »  
۱۳۹۰/۱۲/۲۸     ۲۰:۰۰

پیامک شهادت

« اردات قلبی شهیدبرونسی بااهل بیت خصوصاًحضرت زهرا(س)راه گشای لحظات سختش درجبهه هابود!سرانجام25اسفند63درعملیات بدر،چهارراه خندق به شهادت رسیدهمان طورکه حضرت زهرا(س)وعده اش رابه او قبل ازعملیات داده بود! »  
۱۳۹۰/۱۲/۲۵     ۲۰:۰۰

پیامک شهادت

« امام خامنه ای:
هرچه یادشهدابیشترزنده شودفضای کشوروجامعه بیشتربه سمت ارزشهاحرکت خواهدکرد.زنده نگه داشتن یادو نام شهداکمتراز شهادت نیست! »  
۱۳۹۰/۱۲/۲۲     ۲۰:۰۰

پیامک شهادت

« استعدادشهیدبرونسی باعث شدتادرطول حضورش درجبهه ازفرمانده گروهانی به فرماندهی تیپ18جوادالائمه لشگر5نصرخراسان برسد. »  
۱۳۹۰/۱۲/۱۹     ۲۰:۰۰

پیامک شهادت

« شهیدبرونسی مشاغل متفاوتی راآزمودوچون درهرکدام شبهه ای بود،دست به بنایی زد.باارشادات امام خامنه ای بامسائل سیاسی آشناشدوبه مبارزه بارژیم پرداخت.انقلاب که پیروزشدجزواولین نفرات اعزامی به کردستان بود »  
۱۳۹۰/۱۲/۱۵     ۲۰:۰۰

پیامک شهادت

« حاج حسین خرازی علمدارخمینی نشان علمداریش رادر طلائیه گرفت ولی شلمچه این وعده گاه عشاق بودکه با او قرار و مداری داشت!وعده گاهش کربلای 5 بود و قرارش امروز!حالاحاج حسین ماشده کربلایی!
شادی روحش صلوات »  
[+]
۱۳۹۰/۱۲/۸     ۲۰:۰۰

پیامک شهادت

« پایان سال64اوج درگیری های ایران باعراق بود!همزمان بادرگیری درجبهه فاواستراتژی تعقیب دشمن درجبهه شمالی آغازگردیدتاجبهه ی دیگری برای مقابله بادشمن بازشود!ساعت حدود24امشب رزمندگان اسلام درمنطقه«چوارتای کردستان عراق»بارمزیاالله یا الله یاالله عملیات والفجر9راآغاز میکنند! »  
[+]
۱۳۹۰/۱۲/۵     ۲۰:۰۰

پیامک شهادت

« خصوصیتی درمرحوم محلاتی ست که برای عناصرانقلابی خیلی مهم است وآن سازش ناپذیری،مبارزه گری وغیرت دینی وآمادگی برای فداکاری وتلاش است.ایشان ازجمله افرادی بودکه به راحتی،زندگی را،آسایش را،درآمدرا،عنوان راکه این آخری به نظر من ازهمه مهم تراست،نثار مبارزه میکرد.امام خامنه ای »  
[+]
۱۳۹۰/۱۲/۱     ۲۰:۰۰

پیامک شهادت

« حسن باقری میگفت:حیفه تاموقعی که جنگه شهیدنشیم.معلوم نیست بعدازجنگ وضع چی میشه،بایدکاری کرد.گفتم:چه کاری؟گفت:اول اخلاص،دوم سعی وتلاش »  
[+]
۱۳۹۰/۱۱/۲۹     ۲۰:۰۰