بسته پیامک شهادت


پیامک نحوه برخورد با اسیر

« شهادت/رفتیم کمپ اسرای عراقی.یه اسیرناراحت ودرهم،کزکرده بودیه گوشه.علی آقارفت سروقتش.اسیرعراقی سفره دلش روبازکردکه:«یه انگشتری یادگاری ازخانواده ام داشتم،یه رزمنده ایرانی به زوراون روازدستم درآورد!»علی آقا،اینروکه شنیدانگشترخودش رودرآوردوکردتوی انگشت اسیرعراقی.یه کمپوت گیلاس براش بازکرد.اسیر عراقی زیروروشده بود(شهیدعلی چیت سازیان) »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۶     ۱۰:۰۰

پیامک آقا اجازه...

« شهادت/من می خواهم درآینده شهیدشوم ..
معلم پریدوسط حرف علی وگفت:ببین علی جان موضوع انشاءاین بودکه درآینده میخواهیدچکاره شوید،بایددرموردیه شغل یاکارتوضیح میدادی مثلاًپدرت چکاره است...آقا اجازه ...شهید »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۳۰     ۱۶:۰۰

پیامک سرش میره اما قول نمیره

« شهادت/به مادرقول داده بود برمی گردد...
چشم مادرکه به استخوان های بی جمجمه افتادلبخندتلخی زدوگفت،بچه ام سرش می رفت ولی قولش نمی رفت. »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۲۹     ۱۶:۰۰

پیامک قبول قطعنامه

« شهادت/رهبری:(قبول)قطعنامه‏ ازطرف امام،بخاطرفهرست مشکلاتى بودکه مسئولین آنروزاموراقتصادى کشورمقابل روى اوگذاشتندونشان دادندکه کشورنمیکشدونمیتواندجنگ رابااین همه هزینه،ادامه دهد.امام مجبور شدوقطعنامه‏ راپذیرفت.پذیرش قطعنامه‏،بخاطرترس نبود؛بخاطرهجوم دشمن نبود؛بخاطرتهدیدامریکا نبود(27تیرسالروز قبول قطعنامه598) »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۲۷     ۱۰:۰۰

پیامک شهید متوسلیان

« شهادت/حاج احمدنام لشگرش رامحمدرسول الله گذاشت تاهروقت که تویادی ازآن کردی صلوات یادت نرود!حالاخودش که جاویدالاثرشدبماندلشگرش هم جاویدالاثرشد.(14تیرماه سالروزاسارت حاج احمدمتوسلیان) »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۱۴     ۱۰:۰۰

پیامک عملیات رمضان

« شهادت/آغازعملیات بزرگ رمضان1361/مجروح بودزودبرش گردانده بودند،والاتشنگی شهیدش کرده بودیک قلپ آب دستش دادیم؛گریه اش گرفت،نتوانست بخوردگفت:«بچه هاخیلی شان ازتشنگی شهیدشدند.عهدکردم تاآخرعمرآب خنک نخورم.» »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۱۱     ۱۸:۲۹

پیامک مسلمان هوای اسیر را هم دارد

« شهادت/چندساعتی بودحال وهوایش عوض شده بود؛خندان،گریان،خسته و آرام؛انگارهمه این هاراباهم داشت.قمقمه اش رابردبه یکی شان آب داد.گفت:«مسلمان هوای اسیرراهم دارد.»قمقمه به دست رفت سراغ بعدی،که ترکش خمپاره سرش راپراند.(خاطرات رزمندگان عملیات رمضان) »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۵     ۱۰:۰۰

پیامک سفر آسمان

« شهادت/نمازپیوندبین ملک وملکوت وزمین وآسمان است،نمازسفرآسمان است وسفرآسمان را باید با دل برویم
*شهید آوینی* »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۳۱     ۱۰:۰۰

پیامک تقلید از غرب

« شهادت/استعمارفرهنگی وفرهنگ زدائی ازطریق تقلید،تشابه،رقابت مصرف های مصنوعی وسمبلیک وجلب توجه است واگرزندگیمان مثل اروپایی هاشداگر وضع لباسمان مثل مدلهای ارائه داده شده خانم...شدخودنیزازنظرخصوصیات انسانی ودرک وانتخاب راه زندگی به سوی اوشدن میل کرده ایم(شهیدعلم الهدی) »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۹     ۱۰:۰۰

پیامک شهیدحیات میبخشد

« شهادت/شهداشاهدبرباطن وحقیقت عالمندوهمانانندکه به دیگران حیات می بخشند.(سید شهیدان اهل قلم آقامرتضی آوینی-شادی روحش صلوات) »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۵     ۱۰:۰۰

پیامک التماس

« شهادت/هم قدگلوله توپ بود
گفتن :چه جوری اومدی اینجا؟
گفت :با التماس
گفتن:چه جوری گلوله روبلند میکنی میاری؟
گفت:با التماس
به شوخی گفتن میدونی آدم چه جوری شهید میشه؟
لبخند زد وگفت :با التماس ..
وقتی تکه های بدنشو جمع میکردن ، همیدم چقدرالتماس کرده بود »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۳۱     ۱۰:۰۰

پیامک این همه قربانی برای خدا...

« شهادت/پسراول گفت:مادرجون برم جبهه؟...
گفت:بروعزیزم.
رفت ووالفجرمقدماتی شهیدشد!
پسردوم گفت:مادر،داداش که رفت،من هم برم؟
گفت:بروعزیزم.
رفت وعملیات خیبرشهیدشد!
پدرگفت:
حاج خانم بچه هارفتند،ماهم بریم تفنگ بچه هاروی زمین نمونه،رفت وکربلای پنج شهیدشد!
مادربه خداگفت:
همه دنیام روقبول کردی،خودم روهم قبول کن
رفت ودرحج خونین شهیدشد! »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۳۰     ۱۰:۰۰

پیامک عملیات والفجر2

« شهادت/29تیر62آغازعملیات والفجر2دراین عملیات«پادگان‌ حاج‌ عمران»آزادونیروهای‌ ایرانی‌ برشهر«چومان‌ مصطفی»عراق‌ مسلط‌ شدند.ازجمله‌ اتفاقات‌ مهم‌ دراین‌ عملیات،شهادت‌ محمدبروجردی‌ قبل‌ ازعملیات،شهادت‌ مصطفی‌ ردانی‌پورفرمانده‌ لشکر14امام‌ حسین(ع)درحین‌ عملیات‌ وشهادت‌ شهیدذبیح‌الله‌ عاصی‌زاده‌ فرمانده‌ تیپ‌18الغدیرمی‌باشد »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۲۹     ۱۰:۰۰

پیامک عشق واقعی تویی

« شهادت/خدایا!با تمام وجود درک کرده ام که عشق واقعی،تویی وشهادت بهترین راه دست یافتن به این عشق است.(شهیدحاج احمد کاظمی) »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۱۵     ۱۰:۳۰

پیامک گرمای سوزان

« شهادت/تیر،گرمای خوزستان کلافه کننده است؛متوسط،بالای50درجه.رمضان،23تیر61شروع شد.اسلحه هاکه آفتاب میخورد،راحت پوست دست رامیسوزاند.جنگ سختی بود.آب نبود.خداخدامیکردیم شب شودلااقل آفتاب نباشد(یادی ازعملیات رمضان1361) »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۱۲     ۱۰:۰۰

پیامک شهادت 72 تن

« شهادت/امام خامنه ای:شخصیتى مثل شهید مظلوم،مرحوم آیت ‏اللّه بهشتى‏ حقاًسیّدشهداى انقلاب اسلامى است وچشم وچراغ این انقلاب واین ملت بود! »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۷     ۱۰:۰۰

پیامک عملیان نصر5

« شهادت/3تیر66عملیات نصر5باهدف پاسخ به شرارتهای عراق درخلیج فارس،بمباران مناطق کردنشین،تصرف بخشی ازارتفاع مسلط بردیزه عراق،رمز:یازهرا(س) »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۳     ۱۰:۰۰

پیامک شهید ابراهیم همت

« شهادت/سرسجاده نشسته بودابراهیم تامیفهمیدنمازش تمام شده،‌می‌آمدکنارش مینشست ومیگفت:«مادر!حالانمازبگو،منم بلدبشم.»چهارزانومی‌شدودست‌های ابراهیم رادردستانش میگرفت.نگاه‌های ابراهیم به لب‌های اوخیره میشد.کلام به کلام می‌گفت واوتکرارمیکرد.یواش یواش،‌چشم درچشم هم،آیه به آیه میخواندند،تااینکه اوساکت می‌شدوابراهیم ادامه میداد(شهیدابراهیم همت) »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۳۰     ۱۰:۰۰

پیامک خط امام

« شهادت/اطاعت ازخامنه‌ای،اطاعت از امام است
هر کس منکر این معنا شود،مطمئن باشیددرخط امام نیست هرگزگرفتارتحلیل‌های گوناگون نشوندکه دشمن درکمین است!(بخشی ازوصیتنامه مرحوم سیداحمدخمینی به فرزندش سید حسن) »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۷     ۱۰:۰۰

پیامک کاربرای خدا

« شهادت/میگفتند:انحصارطلب،دیکتاتور،مرفه،پولدار.دوستانش گفته بودند،چراجواب نمیدی؟تاکی سکوت؟
میگفت:قرآن میگه "ان الله یدافع عن الذین آمنوا"یعنی یه وظیفه برای منه که ایمان آوردنه،یه وظیفه هم برای خداست که دفاع کردنه.دعاکن وظیفموخوب انجام بدم،اون کارشو بلده(شهید بهشتی) »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۳     ۱۰:۰۰