بسته پیامک شهادت


پیامک نهایت آرزویم وصال توست

« شهادت/الهی بریدن ازهمه چیز و گرویدن به تو نهایت آرزوی من است ؛ الهی ما را قدرتی ده که بتوانیم با نفسمان مبارزه کنیم و کاری را انجام دهیم که رضای تو در آن است.ما را از خود دور نکن که هر کس از تو دور شد هلاک شد. "طلبه شهید احمد عنایتی" »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۱۸     ۱۰:۰۰

پیامک امروز باید هوشیار باشیم

« شهادت/امام(ره):ماامروزدررأس مسایلمان جنگ است.اگریکروزغفلت کنیم حمله خواهدکرد.من به ملت ایران عرض میکنم که به همه مصمم باشیدومجهز…برای جنگ بیشترمهیاشویدکه دفاع ازاسلام است،دفاع ازنوامیس مسلمین است.دفاع ازقرآن کریم است،دفاع ازملت ایران است وملتهای دیگراست ومابایدباقدرت بایستیم وهیچ عقب‌نشینی نکنیم »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۱۴     ۱۰:۰۰

پیامک زنده ام شکر

« شهادت/گفتند:شهیدشد..دیدمش..کجایی؟چه خبر؟گفت:زنده ایم شکر؛زنده ایم شکر »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۱۱     ۱۰:۰۰

پیامک زیارت امام

« شهادت/میگفت چندروزاول نتونستیم امام وزیارت کنم یک شب طاقتم طاق شد.نیمه شب رفتم روی پشت بوم یکی ازساختمون هاکه مشرف بودبه اتاق امام.اتفاقابرق اتاق روشن بودامام داشتندنمازشب میخوندند.میگفت وقتی به خودم اومدم دیدم دارم اشک می ریزم.(محمودکاوه) »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۸     ۱۰:۰۰

پیامک خانه به دوش

« شهادت/فرهنگ جبهه-خانه به دوش:اطلاعات عملیات؛نیرویی که به نیروی اقتضای مسئولیتش جاومکان معینی نداشت. (درشب جمعه یادکنیم شهداراباصلوات) »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۷     ۱۰:۰۰

پیامک به یاد غواصان

« شهادت/یک لحظه آمدبالا،منورمی زدند،دیدم سیم چین ازدستش افتاد.بعدهم خودش باکله رفت توی آب.منتظرشدم بالابیاید.یک دقیقه،دودقیقه،گفتم:الان خفه میشه. شناکردم طرفش.تیرخورده بودوسط پیشانیش/یادغوصان جنگ گرامی »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۶     ۱۰:۰۰

پیامک آرامش امام

« شهادت/یکى دوبارکه رفت دیدارامام،تاچندروزحال عجیبى داشت.ساکت بود.مى نشست وخیره مى شدبه یک نقطه.مى گفت«آدم امام رومى بینه،تازه مى فهمه اسلام یعنى چه.چقدرمسلمون بودن راحته.چقدرشیرینه.»میگفت«دلش مثل دریاست.هیچ چیزنمى تونه آرامششوبه هم بزنه.کاش نصف اون صبروآرامش،توى دل مابود.».یادی ازشهید مهدی زین الدین »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۲۹     ۱۰:۰۰

پیامک منتظر شماست!

« شهادت/امام زمان عج منتظر شماست که شما رابشناسد.قلب خود راپاک کنیدوهمچنان محکم و استواربرعقیده وایمان خود باشید و زمان را برای ظهور حضرتش آماده و مهیّا سازید.(وصیت نامه شهیدمحمدجواد میری) »  
۱۳۹۴/۲/۲۷     ۱۰:۰۰

پیامک ضیافت الهی

« شهادت/الهی! اگرجز سوختگان رابه ضیافت الهی نمیخواهی،مارا بسوز،آنچنان که هیچکس را اینگونه نسوخته باشی. "سیدشهیدان اهل قلم مرتضی آوینی" »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۲۳     ۱۰:۰۰

پیامک دانشگاه جبهه

« شهادت/زمانیکه یحیی میخواست به جبهه برودگفتم:«میخواهی دانشگاه رارهاکنی؟»یحیی گفت:«مادرجان!دراین دانشگاه درس میخوانی،درآن دانشگاه درس میبینی،کدام بالاتراست؟»
شادی روح سیدیحیی بحرانی درسالگردشهادتش صلوات »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۲۰     ۱۰:۰۰

پیامک پیروی از ولایت فقیه

« شهادت/شهیدپازوکی:"صلاح دنیاوآخرت مادرپیروی ازولایت فقیه میباشدفعالانه درمسائل انقلاب واجتماع شرکت نماییدحضورگسترده وآگاهانه مردم ضامن انقلاب واصول آن است.درنمازجمعه شرکت کنیدوشعائراسلام رازنده ترکنید" »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۱۵     ۱۰:۰۰

پیامک ترکش اوا خواهری

« شهادت/فرهنگ جبهه:ترکش اوا خواهری: ترکش فوق العاده ریز و ناچیزی که بدن را گویی ناز می داد و اصابت ان اسباب خجالت بود! »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۱۲     ۱۰:۰۰

پیامک مبارزه برای عقیده

« شهادت/مبارزه ما مبارزه بر سر خاک و زمین نمی باشد بلکه مبارزه ما در عقیده مان می باشد و این اعتقاد و ایمان ماست که دشمنان را به لرزه افکنده و آنان را به تکاپو انداخته است.
شهید علی نصیرزاده »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۹     ۱۰:۰۰

پیامک جهاد کنید

« شهادت/امیرالمومنین(ع)در باب جهاد:به شما گفتم که بااینان بجنگیدپیش ازاینکه باشمابجنگند،به خداقسم هیچ ملّتى درخانه اش موردحمله قرار نگرفت مگراینکه ذلیل شد.اماشمامسئولیت جهادرابه یکدیگرحواله کردیدوبه یارى یکدیگربرنخاستیدتادشمن ازهرسوبرشماتاخت،وشهرهاراازدست شماگرفت. »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۸     ۱۰:۰۰

پیامک قدری تامل کنید

« شهادت/اى امیدهای آینده اسلام!اى دانش آموزان واقعى مکتب حسین(ع)این وظیفه است براى شمابه یاددوستانتان و به یادرفقاى شهیدتان قدرى تفکرکنیدموقعیت زمانه را درک کنیدوقدرى تفکرکنید چرا اینها رفتند و براى چه چیز رفتند. شهیدمحمدقصابی سینی »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۶     ۱۶:۰۰

پیامک یادی از شهیدان باکری

« شهادت/وقتى حمیدباکرى فرمانده عملیات خیبر،به شهادت رسید،مرتضى یاغچیان که به دستورمهدى باکرى،فرمانده لشکرعاشورا،به جایش منصوب شده بود،ازمهدى خواست پیکرحمیدرابه عقب منتقل سازدمهدى گفت:اگرچنین امکانى براى دیگرشهداهم هست،اجازه دارى وگرنه نبایداینکاررابکنى.این درحالى بودکه همه میدانستندتاچه اندازه مهدى به حمیدعلاقه دارد. »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۳۰     ۱۰:۰۰

پیامک نمره بی نمره

« شهادت/باقیافه ای حق به جانب آمده بودمدرسه،«تانمره قبولی فرزندم رانگیرم نمیروم»گفتندآقای رجایی!طرف آدم بانفوذی است.یک قبولی که به جایی برنمیخورد!گفت:«مدرسه جای تلاش وکوشش است،بچه این فردجای یک بچه بااستعدادرااشغال کرده»غروب که میرفت،روبه سرایدارکردوگفت:«به آقاپتووآب وچای بدهیدکه خواستندتاصبح بماننداذیت نشوند.»ازنمره خبری نبودکه نبود »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۲۸     ۱۰:۰۰

پیامک غیور انزله

« شهادت/محمدتقی غیورانزله مشهدی بودوارادتمندحضرت علی اصغر(ع)!کربلای10بود،روضه علی اصغرمیخوندومیگفت مثل علی اصغرشهیدمیشم!گفتیم اینجاخط سومه،گلوله نمیاد!گفت من همینجاشهیدمیشم!دوروزبعدهمونجاترکش گلوله،گلوش روبرید! »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۲۴     ۱۰:۰۰

پیامک الی بیت المقدس

« شهادت/حول و حوش همین روزها بود در اردیبهشت سال61!راستش رابخواهی وقتی کیهان تیترزدپادگان حمیدآزادشد!انگارخرمشهربودکه آزادشده بود!وخودمیدانی که نام این عملیات الی بیت المقدس است...پس باشهیدان همنواشوکه محواسرائیل نزدیک است »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۲۲     ۱۰:۰۰

پیامک قرآن و نماز بخوانید!

« شهادت/اگرخواستندما رایادکنند به ما لطف کنند،باخواندن قرآن و نماز روح ما را شاد کنند.(شهیدداوود قاسمی) »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۱۶     ۱۰:۰۰