بسته پیامک ولایت


پیامک توجه به نماز

« ولایت/رهبری:تجربه‏ هاى روزگارنشان دادکه بى‏ اعتنایى به نماز،چه برسریک انسانى وچه برسرجهادانسانهامى ‏آورد؛هم جهادراتعطیل مى‏ کند،هم جهت مبارزه راازجهادبودن خارج مى‏ کندوبه مبارزه‏ براى قدرت وبراى هواى نفس تبدیل مى‏ کند.آنچیزى که مبارزه‏ یک انسان وچالش یک امت رارنگ جهادومعناى جهادمى‏ بخشد،همان توجه به خداست، که قوامش به نمازاست(1385) »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۲     ۱۹:۰۰

پیامک روز جهانی مساجد

« ولایت/رهبری:سفارش اینجانب آن است که مسجد رانیزهمچون دلهاى جوان‏،پاکیزه وپیراسته،ولبریزازشوروانگیزه ونشاط کنید.مسجدنیزبایدکانونى باشدکه مشکات نمازدرآن بدرخشدونورمعرفت ومحبت وانس وصفاازآن ساطع شود(1388) »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۳۰     ۱۹:۰۰

پیامک دونکته در انقلاب ما

« ولایت/امام خامنه ای:تاریخ کوتاه انقلاب ماسرشارازحوادثى است که هرکدام ازآن‏ها به تنهایى ملتى رابه تفکروتأمل وادارمى‏ کند.درهمه‏ این رویدادها،دونکته‏ روشن مشاهده مى‏ شود:اول،خباثت دشمن؛ودوم،مقاومت وایمان عمیق وکم‏ نظیرملت مسلمان وبااخلاص ما(1368) »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۲۷     ۱۹:۰۰

پیامک قبول بیان منتقدان

« ولایت/رهبری:درکنارعلاقه‏ مندان به رئیس ‏جمهورمحترم؛یک دسته‏ دیگرهم هستند که این‏هاجزونظامند،بارئیس‏ جمهور،بانظام هیچ دشمنى‏ اى ندارند؛ممکن است منتقدباشند.این منتقدان‏ رابایستى به حساب آورد؛نظرات آن‏هارابایدشنید؛آنچه که قابل فهم است،قابل قبول است،آنراپذیرفت.ومن امیدوارم که همین‏جورعمل بشودوإنشاءاللَّه خواهدشد.(1388) »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۲۱     ۱۹:۰۰

پیامک جهاد با نفس

« ولایت/رهبری:جهادبانفس کجاست؟فقط به اینست که توى میدان جنگ برویم وجانمان‏ راکف دست بگیریم؛نه،یکى ازانواع جهادبانفس هم اینست که شماشب تاصبح راروى یک پروژه‏ تحقیقاتى صرف کنیدوگذرساعات رانفهمید.جهادبانفس اینست که ازتفریحتان بزنید،ازآسایش جسمانیتان بزنید(1389) »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۱۵     ۱۹:۰۰

پیامک «اسرائیل‏ بایستى محو بشود»

« ولایت/رهبری:درمسأله‏ فلسطین،آنچه که هدف است،استنقاذفلسطین است؛یعنى محودولت اسرائیل‏.فرقى بین سرزمینهاى قبل ازسال67وبعدازآن نیست.هریک وجب ازخاک فلسطین،یک وجب ازخانه‏ مسلمین است.هرحاکمیتى غیرازحاکمیت مردم فلسطین وحاکمیت مسلمین برکشورفلسطین،حاکمیت غاصب است.حرف،همانى است که امام راحل فرمود:«اسرائیل‏ بایستى محو بشود»(1369) »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۳     ۱۱:۰۰

پیامک اسرائیلی هاجز زبان زور هیچ نمی فهمند

« ولایت/رهبری:این صهیونیستها،جززبان زور،هیچ‏ چیزنمى‏فهمند...سکوت واغماض راهم که ازقدرتهاى بزرگ وازملتهاودولتهادیدند،جرى شدند.آن‏هاازقطعنامه نمى ‏ترسند.مگراسرائیل‏ راباقطعنامه مى ‏شودعقب نشاند؟اسرائیل‏ بازورو سلاح ومشت،عقب خواهدنشست.(1369) »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۱     ۱۹:۰۰

پیامک ماه رمضان

« ولایت/رهبری:ملتى که ماه رمضان دارد،خدارادارد؛ملتى که محرم رادارد،مجاهدت وشهادت راداردوملتى که مجهزبه ابزارمجاهدت ومتکى به خداست،هرگزمغلوب نخواهدشد(1383) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۶     ۱۹:۰۰

پیامک امت فلسطین قله استقامت

« ولایت/رهبری:درمقابل این جبهه‏ مستکبرِزیاده‏ طلب وزیاده‏ خواه،ملت وامت اسلامى ایستاده است...درقله‏ این استقامت،ملت فلسطین قراردارند.امریکاوصهیونیست‏هاى هم‏ کاسه‏ اونتوانستنداین مجموعه‏ فلسطینى وملت محاسبه شده راخاموش کنند؛درمانده ‏اند(1383) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۲     ۱۹:۰۰

پیامک ماه رمضان

« ولایت/رهبری:ماه رمضان درهرسال،قطعه ای ازبهشت است که خدادرجهنم سوزان دنیای مادی ما،آنراواردمیکندوبه مافرصت میدهدکه خودمان رابرسراین سفره الهی دراین ماه واردبهشت کنیم.بعضی همان سی روزراواردبهشت میشوند.بعضی به برکت آن سی روزهمه سال راوبعضی همه عمررا.بعضی هم ازکنارآن غافل عبورمیکنندکه مایه تأسف وخسران است. »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۱۹     ۱۹:۰۰

پیامک صلح یا تسلیم به ظلم

« ولایت/رهبری:آن باباهم درآنجابراى مااسلام‏ شناس شده است ومیگوید:«قرآن گفته است که صلح کنید»این صلح است؟این صلح رااسلام وقرآن گفته است انجام دهید؟!اینکه کسى به دیگرى ظلم کندوبعدمظلوم راوادارکنندکه ظلم اورابپذیردبدون اینکه ازطرف ظالم اندک انعطافى به وجودآیدوازظلم خودکم کنداین صلح است یاننگ است؟! این تسلیمِ به ظلم است »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۳۱     ۱۹:۰۰

پیامک دشمنی تمام نخواهد شد

« ولایت/رهبری:آنچه تمام نخواهدشد،بغض وعناداستکبارباماست.ممکن است روزى احساس کنندفایده‏ نداردوحمله وتهاجم رامتوقف کنند.ممکن است روزى قدرت نظام جمهورى اسلامى،خیلى‏ هارادرسطح عالم به اظهاردوستى وهمراهى وادارکند؛اماممکن نیست که هیچ‏وقت دشمنىِ سلسله‏ جنبانان استکبارعالم وشیطان صفتان گمره‏ سازراه بنى‏ آدم نسبت به انقلاب ازبین برود. »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۲۹     ۱۹:۰۰

پیامک به کسی باج نمی دهیم

« ولایت/امام خامنه ای:اگرملت مامى‏ خواست امتیاز بدهد،چراهشت سال جنگ کند؟اگرملت مامى‏ خواست زورگویى وقلدرى کسى راقبول کند،چراانقلاب کرد؟نظام گذشته،بزرگترین سیئه وگناهش این بودکه مملکت وملت رادست زورگوهاى عالم- امریکاوقدرتهاى بزرگ-داده بودکه هرکارى مى‏ خواهند بکنند. »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۲۵     ۱۹:۰۰

پیامک صرفه جویی در کاغذ

« ولایت/رهبری:امروزبااینکه آدمى گاهى فکرمیکندکه دیگرحالادوران«ادقّوا اقلامکم،قارعوا بین سطورکم»نیست،مى‏بینیم نه! اتّفاقاً،بازهم دوران همین‏ هاست.بازهم بایدقلمهاراریزتراشید،تاکاغذکمترمصرف شودوبازهم بایددرباب کاغذ،صرفه‏ جویى کردتابه نیازجامعه برسد(1374) »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۱۷     ۱۹:۰۰

پیامک فطریه

« ولایت/رهبری:فطریه،بقدر3کیلوگندم،یاقیمت آنرادرنظربگیریدقطعاًمجزى است.این واجب،ازغروب روزآخریعنى شب عیدفطربه عهده‏ مکلف واحتیاط اینست که آنراقبل ازاداى نمازعیدبراى کسى که درنمازشرکت وآنرابجاخواهدآوردتأدیه کندبنابراین،اگرامشب حساب کنیدکه چقدربه عهده‏ شماست وپولش راکناربگذاریدوفرداصبح قبل ازآنکه به نمازعیدبروید،آنرااداکنیدبهترین وجه است »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۶     ۱۹:۰۰

پیامک سلاح کوبنده مشت

« ولایت/رهبری:امروزبراى اسرائیل وحامیانش وبخصوص امریکا،اسلحه‏ مشت شماکه گره مى‏ شودوشعارى که مى‏ دهید،ازهرسلاح دیگرى کوبنده‏ تراست(1369) »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۲     ۱۹:۰۰

پیامک حق و باطل در کلام امیرالمومنین(علیه السلام)

« ولایت/رهبری:امیرالمؤمنین‏(ع)فرمود:«لایعرف الحق بالرجال»؛باچهره‏ هانمیشودحق راتشخیص دادیک چهره‏ موجه محترم است،موردقبول است،امااونمیتواندشاخص حق باشدگاهى چهره‏ موجه مثل بعضى ازصحابه‏ پیغمبرراه راعوضى میروند،اشتباه میکنندبایدحق راشناخت،بایدراه راتشخیص دادتابفهمیم این شخص حق است یاباطل.هرکه ازاین راه رفت،حق وهرکه ازراه حق نرفت،مردوداست »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۸     ۱۹:۰۰

پیامک تلاوت قرآن

« رهبری:مااگرخواهیم کل امت باقرآن انس بگیرند،بایدتلاوت قرآن رادرجامعه باب کنیم‏.مردم مابراى ارتباط باقرآن آماده هستند.(1370) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۴     ۱۹:۰۰

پیامک مبتذال کردن فضاشادکردن مردم نیست

« ولایت/رهبری:من گاهى میبینم که به‏ عنوان شادکردن مردم،فضارامبتذل میکنند!مثلًااگرمیخواهندجوک ولطیفه‏ بگویند،لات‏ بازى مى‏کنند!لات‏ بازى بداست؛هرجاباشد،بداست؛درتلویزیون هم بداست،دررادیوهم بداست.تیپ هاى متین وشسته ورُفته میتوانندهمان مقصودرابه شکلهاى خوب کاملًابرآورده کنند؛لزومى نداردکه دراین زمینه آدم به پَستى گرایش پیداکند.(1370) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۱     ۱۹:۰۰

پیامک هیچ غلطی نخواهند توانست بکنند

« ولایت/رهبری:آنروزى که دوابرقدرت دردنیابودومیتوانستندباهم همدست بشوندومکررهم بایکدیگر همدست شدند،نتوانستنداین ملت راازراهش منحرف کنندامروزهم که درحقیقت،یکى ازدوابرقدرت ازابرقدرتى افتاده وآن دیگرى هم گیج گیج میخوردونمیداندکه چه وضعیتى دردنیادرجریانست به فضل پروردگار،شیطانهاى عالم هیچ غلطى نخواهندتوانست بکنند!(1368) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۱۵     ۱۹:۰۰