بسته پیامک ولایت


پیامک توجه اتکال به خداوند

« ولایت/رهبری:هرچه دارید،ازتوجه واتکال به خداوارتباط بااوست.ارتباط واتصال باخدارافراموش نکنید.ماه رمضان‏،بهارخودسازى وعبادت،بهارقرآن،بهارتوجه وذکرواستغفارواستغاثه‏ به خدا،آنراقدر بدانید.همه‏ قشرهاى مردم مخصوصاًجوانان ماه رمضان‏ رامغتنم بشمارند،به خدا پناه ببرند،هدایت وعنایت اوراطلب کنند،به اواتکال نمایندوازدشمنانش ذره‏ ای واهمه نکنند »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۱۲     ۱۹:۰۰

پیامک تبریک ماه رمضان

« ولایت/رهبری:شروع ماه مبارک رمضان‏،درحقیقت عیدبزرگى براى مسلمانان است وجاداردکه مؤمنین،وروداین ماه رابه هم تبریک بگویندویکدیگررابه استفاده‏ هرچه بیشترازاین ماه توصیه کنندچون دراین ماه فقط مؤمنین وکسانى که اهل وروددراین ضیافتندبرسرسفره‏ پروردگارمینشینند(1369) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۷     ۲۱:۴۵

پیامک از عصبانیت بمیرید!

« ولایت/رهبری:یک ملت ویک کشورویک نظام بااستغناى اززورگویان وباج‌بگیران وسرگردنه‌بگیران بین‌المللى،بابى‌اعتنایى به آنها،حتى بامخالفت ودشمنی آنهابتواندخودراازمشکلات بیرون بکشدعرض اندام بکندوحضورخودونفوذخودراعلى‌رغم آنهاوبه‌کورى چشم آنهابرآنهاتحمیل بکندآنهاراعصبانى کرده عصبانى شده‌اندعصبانى بشوندوبه‌تعبیرشهیدعزیزمان بهشتى،ازعصبانیت بمیرند »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۵     ۱۹:۰۰

پیامک راز اصلی دشمنی دشمنان اسلام با اسلام

« ولایت/رهبری:این متمرکزشدن روى عدالت ودل بستن به عدالت‏ رازاصلى دشمنى دشمنان اسلام بااسلام،بخصوص درروزگارماست.چون جمهورى اسلامى،منادی عدالت است.عدالت بین همه‏ ملتها؛بین همه‏ انسانها؛بدون اینکه ملاحظه شودکه کى مال کدام نژاد،یاکدام خون،یاکدام رنگ است.امروزجامعه‏ اسلامى ما،این رامیخواهدوابرقدرت‏هاحاضرنیستندچنین چیزى راتحمل کنند. »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۳۱     ۱۹:۰۰

پیامک توکل بر خدای متعال

« ولایت/رهبری:به خداتوکل کنید.ازخداى متعال توفیق بخواهید.رابطه ‏تان راروزبه روزبامعنویت وخداى متعال تقویت کنید.مبادااشتغالات کارى،شماراازذکروتوجه وپرداختن به معنویات بازبدارد!یعنى یکى ازخطرهااین است که درعمل‏ زدگى غرق بشویم وازآن ارتباط قلبى خودمان غافل بمانیم.آن چیزى که پشتوانه‏ نشاط وشوروشوق وتحرک وتوفیق ماست،کمک الهى است. »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۲۸     ۱۹:۰۰

پیامک مرکز دنیا

« ولایت/رهبری:درجمهورى اسلامى،هرجاکه قرارگرفته‏ اید،همان‏جارامرکزدنیابدانیدوآگاه باشیدکه همه‏ کارهابه شمامتوجه است...بنظرمن بایستى بااین روحیه کاروتلاش کردوزحمت کشیددراین صورت،خدابه کارمان برکت خواهدداد »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۲۶     ۱۹:۰۰

پیامک شبیخون فرهنگی

« ولایت/رهبری:کسانی که دیروزهشداردربرابرشبیخون فرهنگی راجدی نمیگرفتندامروزآن رابه چشم خودمیبینید.آماج این شبیخون،جوانان اند،به ویژه آنان که درجاده دانش وفرزانگی قدم برمیدارندوآینده کشوردردست آنهاست. »  
۱۳۹۳/۳/۱۹     ۱۹:۰۰

پیامک آرمان های امام(ره)

« ولایت/رهبری:آرمان‏هاى بزرگى که امام (ره) بیان میکردند،عبارت بوداز:مبارزه بااستکبار جهانى،حفظ اعتدال قاطع درخط «نه شرقى ونه غربى»اصرارفراوان براستقلال حقیقى وهمه‏ جانبه‏ ملت-خودکفایى به معناى کامل-پافشارى فراوان وتمام‏ نشدنى برحفظ اصول دینى وشرع وفقه اسلامى و...(1368) »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۱۴     ۱۹:۰۰

پیامک روزه گرفتن در دانشگاه ها در روز اول شعبان

« ولایت/رهبری:دردانشگاهی دانشجوهاقرارمیگذارندکه روزاوّل شعبان‏ راروزه بگیرندوژتون غذاشان راجمع کرده وبراى فقرامصرف کنندبحث کمک به فقیرنیست؛بحث روزه گرفتنست؛بحث توجّه به خداست؛بحث سلوک وراه عبادت الهى است.دردانشگاه مااین مسائل است که خوشبختانه کم،مهجوروغریب هم نیست(1381) »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۸     ۱۹:۰۰

پیامک بروید بخوانید که چه کردند؟!!!

« ولایت/رهبری:شماجوانان عزیز،فرزندان عزیزِمن خواهش میکنم برویدشرح این عملیات(بیت المقدس)راکه خوشبختانه گوشه‏ اى ازآن-فقط گوشه‏ اى ازآن-نوشته شده،بادقت بخوانید،ببینیدچه اتفاق افتادببینیدجوانهاى ما،مردان ماکه آوردن نام همه‏ آن‏هایک کتاب طولانى رابه وجودخواهدآورد،چه کردند »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۳     ۱۹:۰۰

پیامک ماه رمضان وسنت امام(ره)

« ولایت/رهبری:درماه رمضان‏،ایشان(امام-ره)معمولًاهیچ ملاقاتى نداشتندوبیشتربه خودشان مى‏ پرداختند.بعدازماه رمضان‏ که انسان باایشان ملاقات مى‏ کرد،محسوس بودکه نورانى‏ ترومعنوى‏ ترشده‏ اند.یقیناًبسیارى از وفقیتهاى انقلاب واین ملت،ناشى ازهمان کانون جوشان منوربود. »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۹     ۱۹:۰۰

پیامک یاد الهی

« ولایت/امام خامنه ای:درحریم قدس یادالهى،دل آلوده راراه نمی‏دهند؛بایدشستشوکنیم.اگردل توانست بایادخداخودرامعطرومزین کند،بدون تردیداجابت الهى براى اومیسرخواهدشد«ادعونى أستجب لکم»هیچ دعایى بى‏ استجابت نیست‏ »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۷     ۱۹:۰۰

پیامک ایستادگی در مقابل قدرتهای استکباری

« ولایت/رهبری:این راهم همه بایدبدانیم وبفهمیم که عقب‏ نشینى درمقابل قدرت‏هاى استکبارى،آن‏هاراجَریترمیکند؛اماایستادگى،به ناکامى آن‏هامى‏ انجامد.قدرت ابرقدرت‏هاى دنیایک قدرت بى‏ تخلف وبى‏ منتها نیست‏. »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۳     ۱۹:۰۰

پیامک انتظار یعنی...

« ولایت/رهبری:انتظارمؤمن،یعنى اینکه تفکرالهى این اندیشه‏ روشنى که وحى برمردم عرضه کرده است یکروزسراسرزندگى بشررافراخواهدگرفت.یک بُعدانتظاراینست که منتظر،باشوق وامیدحرکت بکند.انتظار،یعنى امید.(1369) »  
۱۳۹۳/۳/۳۰     ۱۹:۰۰

پیامک اهمیت مناجات شعبانیه و دعای کمیل

« ولایت/رهبری:یک‏ وقت ازامام(ره)پرسیدم:دربین دعاهایى که هست،شماکدام دعارابیشترازهمه میپسندیدوبزرگ میشمارید؟ایشان تأملى کردندوگفتند:دودعا؛یکى کمیل،یکى هم مناجات شعبانیه‏.احتمالامناجات شعبانیه‏ هم ازامیرالمومنین است؛چون درروایت داردکه همه ائمه مناجات شعبانیه‏ رامیخواندند »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۲۷     ۱۹:۰۰

پیامک دشمنان فریب خورده

« ولایت/رهبری:امروزهرحرکت تفرقه‌انگیزدردنیای اسلام،گناهی تاریخی است.آنانکه برای شکست دولت مسلمان ومردمی درعراق ناامنی وبرادرکشی رادامن میزنند؛چه بدانندوچه ندانندمجرمانی بشمارمیروندکه تاریخ اسلام ونسلهای آینده ازآنان بانفرت یادخواهندکردوآنانرامزدوران دشمن غدارخواهددانست »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۲۱     ۱۹:۰۰

پیامک عمل صالح وجزای آن

« ولایت/رهبری:فرداى آن شبى که امام عزیز(ره)به جواررحمت الهى پیوسته بودند،سحرگاه درحالت التهاب وحیرت،تفألى به قرآن زدم؛این آیه‏ شریفه‏ سوره‏ کهف آمد:«وأمّا من آمن وعمل صالحافله جزاءالحسنى وسنقول له من امرنایسرا»دیدم واقعاًمصداق کامل این آیه،همین بزرگوار است.ایمان وعمل صالح وجزاى حسنى،بهترین پاداش براى اوست.(1368) »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۱۵     ۱۹:۰۰

پیامک اهداف امام(ره)

« ولایت/امام خامنه ای:آن چیزى که ازامام‏(ره)براى ماقابل تقلیداست،هدفهاى اووحرکت به سمت آن هدفهاست.هیچ‏کدام ازهدفهاوآرمان‏هایى که امام‏ معین کردند،صرف‏نظرکردنى نیست.(1368) »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۱۳     ۱۹:۰۰

پیامک بزرگداشت مبعث

« ولایت/رهبری:مبعث،ریشه‏ سعادت بشروتاریخ وسرچشمه خیرات تاابدالآباداست.بزرگداشت مبعث،فقط تکلیف مسلمانان نیست؛بلکه بشریت مظلوم بایدازفرامین پیامبراسلام که سرآغازآن،روزمبعث بوداحترام وتجلیل وقدرشناسى کند؛چون نجات انسان دراین تعالیم است(1369) »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۵     ۱۹:۰۰

پیامک فرصت ماه نماز ماه رجب

« ولایت/رهبری:رجب‏،بیشترماه نمازاست؛شعبان،بیشترماه دعاوروزه است؛رجب‏،ماه صفادادن به دل وطراوت بخشیدن به جان است؛ماه توسل،خشوع،ذکر،توبه،خودسازى وپرداختن به زنگارهاى دل وزدودن سیاهى‏ هاوتلخى‏ ها ازجان است. »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۳۱     ۱۹:۰۰