بسته پیامک ولایت


پیامک ماه رجب ماه خدا

« ولایت/رهبری:ماه رجب‏ راقدر بدانید.همه‏ ى دعاهایى که در این ماه وارد شده، درس است؛ صِرف لقلقه‏ ى زبان نیست. این دعاها را با حضور قلب و با آگاهى از عمق معناى آن‏ها، بر دل و زبانتان جارى کنید.(1380) »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۳۰     ۱۹:۰۰

پیامک ماه دعا

« ولایت/امام خامنه ای:عزیزان من! رابطه‏ ى خودتان راباخدا، هرچه مى ‏توانید مستحکم‏تر کنید؛ بخصوص در این ماههاى مبارک ماه رجب‏ و ماه شعبان که ماههاى دعا، استغاثه، رابطه گرفتن با خدا، و راز و نیاز کردن با معشوق حقیقى هر انسان است.در این ماهها،خود را براى ورود بر سرِ سفره‏ ى ضیافت الهى در ماه رمضان آماده کنید(1376) »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۲۸     ۱۹:۰۰

پیامک نعمت ماه رجب

« ولایت/امام خامنه ای:این روزهاراقدربدانید.هریک روزماه رجب‏،یک نعمت خداست.درهرساعتى ازاین ساعات،یک انسان اگر هوشمندوزرنگ و آگاه باشد،مى‏ تواندچیزى را به دست بیاوردکه درمقابل آن، همه‏ ى نعمتهاى دنیاپوچ است؛یعنى مى‏تواند رضاولطف و عنایت و توجه الهى را به دست آورد »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۲۶     ۱۹:۰۰

پیامک کتابخوانی یک واجب دینی

« ولایت/رهبری:امروزکتابخوانى وعلم‏ آموزى نه تنهایک وظیفه‏ ملى،که یک واجب دینى است.ازهمه بیشتر،جوانان ونوجوانان،بایداحساس وظیفه کننداگرچه آنگاه که انس باکتاب رواج یابدکتابخوانى نه یک تکلیف،که یک کارشیرین ویک نیازتعلل‏ ناپذیرویک وسیله براى آراستن شخصیت خویشتن،تلقى خواهدشد »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۱۶     ۱۹:۰۰

پیامک نقش معلمان

« ولایت/رهبری:شمامعلمان‏ ومربیان ونسل جوان هستیدکه فردارامی سازیدواستکبارجهانى رامأیوس می کنیدونقطه‏ ى امیدروشن را-که امام وانقلاب اسلامى آن رابه وجودآوردند-دردل مستضعفان عالم زنده نگه می دارید! »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۱۲     ۱۹:۰۰

پیامک روز کار و کارگر

« ولایت/رهبری:من به کارگران‏ سفارش میکنم که درهربخشى ودرهرجایى مشغول کارهستندکارهاى دستى،کارهاى ماشینى عظیم،کارهاى کشاورزى وروستایى اینروزهاراروزکاربدانند،این دوران رادوران کارجدى تلقى کنندوکارراهم عبادت بداننداینکارى که شمابراى توسعه وپیشرفت کشورمیکنیدیک عبادت قطعى است »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۸     ۱۹:۰۰

پیامک غلبه فرهنگی بر تمام امور

« ولایت/رهبری:ملت غالب،ملتى است که فرهنگش‏ غالب است.غلبه‏ فرهنگى است که میتواند غلبه‏ اقتصادى وسیاسى وامنیتى ونظامى وهمه چیزراهم باخودبه دنبال بیاورد.(1372) »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۳۱     ۱۹:۰۰

پیامک حقوق بشر غربی در بیانات مقام معظم رهبری

« ولایت/امام خامنه ای:کسى نیست به آمریکاییهابگویدکه«کجاى دنیاباسیاهان آنطورعمل میکنندکه شمامیکنید؟کجاى دنیاچندصدنفرآدم راازمردوزن وکودک،دریک ساختمان،زنده زنده میسوزانندوآتش میزنند؟هرجااین‏طوربود،آن‏وقت اعتراض کنیدکه«حقوق بشر،نقض شده است.» »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۲۵     ۱۹:۰۰

پیامک توجه به فرهنگ

« ولایت/امام خامنه ای:مى‏ خواهم سفارش کنم،ازبخش فرهنگ رفع مظلومیت کنید.بخش فرهنگ انصافاًبخش مظلومى است.واقعاً مسأله فرهنگ رادست کم نگیرید.خیلى ازمشکلات جامعه‏ مابافرهنگ‏سازى‏ حل میشود.توجه بکنیدکه امروز،عمده قواى دشمنان مادرجبهه‏ فرهنگى داردکار میکند.(1386) »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۲۰     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/آخرین پیام من اینست که قدر امام  و ولایت فقیه را بدانید،خداوند در قرآن میگوید: اگر شکر نعمت کردید نعمت را افزون میکنم و اگر کفران نعمت کنید از شما آنرا میگیرم
شکرگذاری از خدا فقط دعا به امام نیست، بلکه اطاعت  از ولی فقیه است.
(شهید تورجی زاده قبل از کربلای 5) »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۱۴     ۱۹:۰۰

پیامک فرصت ماه رجب

« ولایت/امام خامنه ای:بدون ارتباط باخدا،انسان دردرون خودتهى است؛ بى‏ مغز و بى‏ معنا و بى‏ محتواست. توجّه به خداوند و ارتباط با او،روحى است درکالبدانسان واقعى و حقیقى.هر فرصتى را براى استحکام رابطه‏ ى بین «عبد» و «رب»بایدمغتنم شمرد؛و فرصت ماه رجب‏،ازاین فرصت‏هاست.(1377) »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۲۹     ۱۹:۰۰

پیامک ماه رجب مقدمه ماه شعبان

« ولایت/امام خامنه ای:ه‏مان طورى‏ که از ادعیه‏ ى ماه رجب‏ به دست مى‏ آید، بنده گمانم این است که این ماه، مقدمه‏ اى براى ماه شعبان و بعد ماه رمضان است، اینکه این سه ماه، فرصتى براى خودسازى در طول سال و تأمین ذخیره و نیروى لازم براى حرکت عظیم زندگى و سرنوشت است.(1371) »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۲۷     ۱۹:۰۰

پیامک گسترش زنجیره کتابخانه های عمومی کشور

« ولایت/رهبری:همگانى کردن کتاب ازراه گسترش زنجیره‏ کتابخانه‏ هاى‏ عمومى درهرگوشه وکنارکشور همراه بافراهم‏ سازى زمینه‏ لازم براى همگانى کردن کتابخوانى ومعرفى کتابهاى خوب وپدیدآوردن نوشته‏ هاى فراوان درهمه‏ موضوع‏ هاى موردنیازوموردعلاقه وظیفه‏ بزرگ دیگرى است که امیداست بیش ازآنچه که تاکنون شده،به گونه‏ پیگیرى انجام گیرد. »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۱۸     ۱۹:۰۰

پیامک گسترش کتابخوانی

« ولایت/امام خامنه ای:من فکرمى‏ کنم اگربتوانیم فرهنگ کتابخوانى رادرکشور رایج کنیم ودرکنارآن،تولیدکتاب راهم خوب گسترش دهیم،بخش عمده ‏اى ازوظایف فرهنگى دولت جمهورى اسلامى،بدین وسیله انجام خواهدگرفت.(1372) »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۱۴     ۱۹:۰۰

پیامک حمایت از تولید داخل

« ولایت/رهبری:همه بایددست به دست هم بدهندتاتولیدداخل رجحان پیداکند؛ارزش پیداکندوفرهنگى برجامعه‏ ماوبرذهنهاى ماحاکم شودکه مصرف کردن تولیدداخلى راارزش بدانیم.مابه قیمت به کارواداشتن یک کارگربیگانه که تولیداورامصرف مى‏ کنیم،یک کارگرداخل کشور رابیکار مى ‏کنیم‏(88.9.2) »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۱۰     ۱۹:۰۰

پیامک صرفه جویی در فرهنگ اسلام

« رهبری:امیرالمؤمنین(ع)آنروز،بخشنامه کردند:سرقلمهاى خودتان راکه باآن مى‌نویسید،ریزبتراشید.هم صرفه‌جویى درقلم،هم صرفه‌جویى درکاغذ،هم صرفه‌جویى درمرکب!سطورى راکه درکاغذمى‌نویسیدبه هم نزدیک بنویسیدودرکاغذصرفه‌جویى کنیدمطالب لازم رابنویسید.اززیاده‌روى وزیاده‌نویسى پرهیزکنید »  
[+]
۱۳۹۳/۲/۳     ۱۹:۰۰

پیامک توجه به فرهنگ ارزشی

« ولایت/رهبری:ازجمله‏ کارهایى که مسئولین فرهنگى خیلى بایدبه آن بپردازندوواقعاً یک دقیقه رادرآن فروگذارنکنند،اینست که به فرهنگ عمومى جامعه وابزارهاووسائل فرهنگى،جهت ارزشى بدهندچون تلاش زیادى شده تاجریانهاى فرهنگى-هنروادبیات وشعروسینما-درجهت غیرارزشى حرکت کنندوراه بیفتند »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۲۸     ۱۹:۰۰

پیامک امر به معروف و نهی ازمنکر

« ولایت/امام خامنه ای:مسأله‏ استقرارمعنویّت وجلوگیرى ازمظاهرفسادیاشیوع فسادیاشیوع بى‏ دینى وبخصوص تظاهربه این معنا،جزوکارهاى واجب است. »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۲۳     ۱۹:۰۰

پیامک اشرافی گری از نگاه امام خامنه ای

« ولایت/امام خامنه ای:اشرافیگرى دوعیب دارد؛عیب دومش ازعیب اوّلش بزرگتراست.عیب اول اشرافیگرى،اسراف است اشرافیگرى حلال رامیگوییم؛یعنى آن چیزى که پولش ازراه حلال وبحق به دست آمده-اماعیب دوم بدترست وآن این است که فرهنگ‏سازى‏ میکند؛یعنى چیزى براى مسابقه دادن همه درست میکند. »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۱۷     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« در محضر امام خامنه ای یکی از آقایان سؤال کرددرباره شهادت حضرت فاطمه(س)۷۵ روز بعد از رحلت صحیح است یا ۹۵؟
رهبری فرمودند:“برای شما چه فرقی می کند کدامیک صحیح باشد خداوند خواست که مردم بیشتر به یاد مادر ما باشند و بیشتر برای مادر ما عزاداری و بیان فضائل ایشان را بکنند! »  
۱۳۹۳/۱/۱۱     ۱۹:۰۰