بسته پیامک ولایت


پیامک بگوییم امام خامنه ای!

« ولایت/آیت الله جوادی آملی:رهبری نه پست است نه مقـام،بلکه امـام جامعه است.چگونه است که درنمـــازبااقتدای چندنفرمیگوییم امـــام جماعت امابه رهبــر-جهــان-اسلام نگوییم امـــام؟هرلفظی غیـــرازامـام خامنـــه ای جفـاست به ایشـــان! »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۹     ۱۹:۰۰

پیامک شعر_ولایت

« ولایت/
نماز بی ولایت حقه بازیست
اساس مسجدش بتخانه سازیست
چرا دشمن نمیخواهد بفهمد
وضوی بی ولایت آب بازیست »  
۱۳۹۳/۱/۶     ۱۹:۰۰

پیامک پیام نوروز 93

« ولایت/
امام خامنه ای  در ترسیم افق سال نو، دو مسئله ی اقتصاد و فرهنگ را مهم تر از مسائل دیگر بر شمردند و تاکید کردند: برای تحقق شعار سال ۹۳ یعنی «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی» تلاش مشترک مسئولان و آحاد مردم ضروری است »  
۱۳۹۳/۱/۳     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ملت ایران افتخار دارد که سال شمسى او هم سال هجرى است؛یعنى همچنان‌که سال قمرى ما از مبدأ هجرت خاتم الانبیاء ص.است،سال شمسى ما هم از مبدأ هجرت است..
ما اوّلِ بهار را اوّلِ سال خودمان قرار داده‌ایم که این هم یک ذوق و سلیقه‌ى ایرانى است
اول بهار،اوّل رویش طبیعت، اوّلِ بیدارى باغ وبوستان و اول بالندگى همه‌ موجودات زنده است
امام خامنه ای »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۱     ۱۰:۰۰

پیامک سازندگی در بیان امام

« ولایت/امام خامنه ای:سازندگى، آنجا که متکى به عشق و شوق و ابتکار و خلاقیت انسانها باشد، با همه‏ ى فقدها و نداشتن ها هم میسر است‏. »  
[+]
۱۳۹۲/۱۲/۲۸     ۱۹:۰۰

پیامک مقام حضرت زهرا(س)

« ولایت/رهبری:مقام فاطمه‏ زهرا(س)درخورآن است که عقول برجسته‏ انسانهاى بزرگ،دراصلی ترین رشته‏ هاى تفکرشان بیندیشند وزبانهاى فصیح ترین و بلیغ‏ ترین گویندگان وشعراوسرایندگان،آن اندیشه‏ هارادرقالب کلمات بیاورندوسرشارترین ذوقهاوجوشان‏ ترین طبع هاى فیاض وسیال هنرمندان وشاعران،آن‏هارابه صورت شعروسخن منظوم،بابهترین گویشهاوحنجره‏ هابیان کنند »  
[+]
۱۳۹۲/۱۲/۲۴     ۱۹:۰۰

پیامک اقتدار ایران اسلامی

« ولایت/رهبری:دریک صورت،نظام جمهورى اسلامى میتواندخودرابه‏ طورکامل ازخطروآسیب دشمن مصون نگهدارد و آن، وقتى است که بااقتدارخویش آن‏هارامأیوس کند.روزى که جمهورى اسلامى،بااثبات اقتدارسیاسى واقتصادى خودوبااثبات قدرت ادامه‏ ى زندگى،دشمن رامأیوس کرد،میتوان اطمینان داشت که دشمن ازتوطئه دست خواهدکشید؛چون احساس میکندتلاش اوبیفایده است. »  
[+]
۱۳۹۲/۱۲/۲۲     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« رهبری:ایران رادرمحورشرارت گذاشته‏ اندفلان کارهارابکنیم تاماراازمحورشرارت بردارند!این شدحرف؟!غلط کردندگذاشتندکه حالابخواهندبردارنددوباره وهروقت لازم شد،مارادرمحورشرارت میگذارنداگرقرارست قدرتى این امکان راپیداکندکه اخمهایش رادرهم بکشدوبگویدمن قوى هستم ومیزنم ومیبَرم ومیبندم؛حواستان جمع باشد،انسان جابخورد،این جاخوردن،حدّیقف ندارد/ولایت »  
[+]
۱۳۹۲/۱۲/۱۴     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« امام خامنه ای:همه‌ى فتنه‌هابادوستى دنیاآغاز میشودواقعش هم همین است.به دنیاکه نگاه میکنیم،میبینیم که درطول تاریخ ریشه‌ى همه‌ى فتنه‌هاوگمراهیهاوجاهایى که حقّ وباطل به هم مخلوط شده است،درحُبّ دنیاست/ولایت »  
۱۳۹۲/۱۲/۸     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« امام خامنه ای:حالابعضى‌هاحساسندروى کلمه‌ى دشمن،که چراشمامیگوئیددشمن؛چرا هى تکرارمیکنیددشمن.خب،تکرارهم میکنیم وبازبعضى اینجورى دچارغفلت میشوند،نمیفهمندکه دشمن داردباآنهاچکارمیکند؛اگرنمیگفتیم،چه میشد!اگرشما درسنگرخوابتان برد،لازمه‌اش این نیست که دشمن هم خوابش برده باشد؛نه،ممکن است شماخوابت برده باشد،اوبیدارباشد؛آن وقت پدرتان درآمده است »  
[+]
۱۳۹۲/۱۲/۵     ۱۹:۰۰

پیامک در باب تحریم..

« ولایت/امام خامنه ای:چشممان به دست دشمنان نباشدکه کی تحریم را برمیدارد،کی فلان نقطه را موافقت میکند.به درک! »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۷     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« ولایت/ولایت فقیه برای آنانکه درحقانیت اسلام دچارتردیدنیستندودرالتزام عملی نسبت به آن نیزاهمال روانمیدارند،امری است که تصورآن بی درنگ موجب تصدیق است.شهید آوینی »  
[+]
۱۳۹۳/۱/۵     ۱۹:۰۰

پیامک پیام نوروز 93

« ولایت/
امام خامنه ای  با اشاره به تقارن سال جدید با ایام شهادت بانوی بزرگ جهان اسلام حضرت فاطمه زهرا س. از خداوند متعال مسالت کردند:این تقارن، امکان بهره گیری مضاعف از انوار هدایت الهی و برکات فاطمی را برای ملت ایران فراهم سازد. »  
۱۳۹۳/۱/۲     ۱۹:۰۰

پیامک نوروز در بیان امام خامنه ای

« ولایت/رهبری:نوروز،یعنى روزى که شماباعمل خودتان،باحادثه‏ یى که اتفاق مى‏ افتد،آنرانومیکنیدآنروزى که امام امت،قاطعانه به دهان مستکبرقلدرگردن‏ کلفت دنیایعنى امریکامشت کوبید،آن روز،روزنووراه نویى(نوروز)بود »  
[+]
۱۳۹۲/۱۲/۲۹     ۱۹:۰۰

پیامک پیشرفت یا پسرفت

« ولایت/رهبری:اینکه همیشه پاى حرف کهنه‏ دیگران بمانیم.یک حرفى رادرزمینه‏ مسائل اجتماعى پنجاه،شصت سال پیش فلان نویسنده یافیلسوف یاشبه فیلسوف فرهنگى گفته،حالاآقایى بیایددردانشگاه،دهنش راباغرورپُرکندوهمان رادوباره به عنوان حرف نوبراى دانشجوبیان کنداین پیشرفت نیست؛پسرفت است »  
[+]
۱۳۹۲/۱۲/۲۶     ۱۹:۰۰

پیامک بحث های نظری بی نتیجه

« ولایت/رهبری:گفتندتهاجم فرهنگى نیست.بعدکه قبول کردندتهاجم فرهنگى هست،به دنبال بحثهاى ذهنى رفتند!«تهاجم یعنى چه؟»،«فرهنگ یعنى چه؟»،«فرهنگى چه چیزهایى راشامل میشودوچه چیزهایى راشامل نمیشود؟»مابه این‏هاچه کارداریم؟!بنده طرف‏داربحثهاى نظرىِ این طورى نیستم!!! »  
[+]
۱۳۹۲/۱۲/۲۳     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« رهبری:بنده دلم مىیخواهد این جوانان ماشمادانشجویان؛چه دختر،چه پسروحتّى دانش‏ آموزان مدارس روى این ریزترین پدیده‏ هاى سیاسى دنیافکرکنیدوتحلیل بدهید.گیرم که تحلیلى هم بدهیدکه خلاف واقع باشد؛باشد!خدالعنت کندآن دست‏ هایى راکه تلاش کرده ‏اندومیکنندکه قشرجوان ودانشگاه ماراغیرسیاسى کنند/ولایت »  
[+]
۱۳۹۲/۱۲/۱۶     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« رهبری:دشمن،مغزِطرّاحِ سیاسى دارد،فکرمیکندکه چه‏ کاربایدبکندیکى ازطرّاحیهااینست که حرف آخررااوّل نزنند؛آرام آرام وبتدریج طلبکارى ایجادنمایندوطرفِ مقابل راواداربه عقب‏ نشینى کنند.به‏ مجرّدى که عقب‏ نشینى کردید،طلبکارى دیگرى شروع خواهدشد.حالابعضیهامیگویندچیزى بدهیم،چیزى بگیریم!بدهیمش درست است،بگیریمش درست نیست؛هیچ‏ چیزنخواهندداد/ولایت »  
[+]
۱۳۹۲/۱۲/۱۲     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« امام خامنه ای:سابقه‌داران اسلام،جناب طلحه وجناب زبیروامثال اینهابودندبعضى ازاینهاعلى راتنهاگذاشتند؛بعضى درمقابل على ایستادند.اینهاریزشهابودند.امارویش کدام است؟رویش،عبدالله‌بن‌عباس است؛محمدبن‌ابى‌بکراست؛مالک اشتراست؛میثم تماراست.اینهارویشهاى جدیدند.اینهاکه درزمان پیامبرنبودند؛اینهادرهمان دوران غربت اسلام روییدند؛اینهانهالهاى تازه‌اند »  
۱۳۹۲/۱۲/۷     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« امام خامنه ای:مااین سخنان تهدیدآمیزولحنهاى دشواروخشنِ بلندگویان استکباررابه چیزى نمى‏ شماریم؛به این‏هااهمیتى نمیدهیم؛این‏هاجنگ روانى است.خوب میدانیم که این جرأت واین گستاخى‏ دردشمنان ملت ایران نیست که واردمیدانى شوندکه خروج ازآن میدان براى آن‏هاامکان‏پذیر نیست/ولایت »  
[+]
۱۳۹۲/۱۱/۲۸     ۱۹:۰۰