بسته پیامک ولایت


پیامک ولایت

« رهبری:دشمن‏ ستیزى،مشخّص کردن دشمن اصلى ومتمرکزشدن روى دشمنان اصلى،ازدیگرمسائل مهمّ است.بگردیددشمن اصلى رابیابیدوبه مردم معرفى کنید.بنده شنیدم که بعضى ازافرادجناحهاى مختلف گفته بودندکه امروزدشمن اصلى ما،جناح مقابل ماست!خطاى بزرگى درجامعه است که درمجموعه‏ اى که همه معتقدبه اسلام و انقلاب اند،یک جناح،دشمن اصلى خودراجناح مقابل بداند »  
[+]
۱۳۹۲/۱۱/۲۶     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« رهبری:درجمعى گفتم اصول اسلامى شکل لباس امیرالمؤمنین نیست که اگرامیرالمؤمنین لنگ میبست یاپیراهن مى‏پوشید،امروز لازم باشدماهم همان کاررابکنیم؛اصول اسلامى عبارتست ازعدالت،توحید،انصاف بامردم،ارج نهادن به حقوق مردم،رسیدگى به حال ضعفا،ایستادگى درمقابل جبهه‏ ضداسلام،پافشارى برمبانى اسلام ودفاع ازحق این‏هادرهمه‏ زمانهاهم قابل پیاده شدن است‏! »  
[+]
۱۳۹۲/۱۱/۲۱     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« امام خامنه ای:ملت مابدانند-که بحمداللّه میدانند-ماراه درستى راانتخاب کرده‏ ایم که باشیطان استکبار،یک‏ لحظه کنارنیامدیم ونساختیم.این است طبیعت دشمنى که ماشعارمرگ براورابرزبان مردم مان داریم.اوزورگوووقیح ومتجاوز است وهرجاکه دستش برسد،ازتعرض وتجاوزابایى ندارد/ولایت »  
۱۳۹۲/۱۱/۱۷     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« رهبری:به نظرمن،فتنه‏88؛براى مایک زنگ‏ بودیک زنگ‏ بیدارباش بود. »  
[+]
۱۳۹۲/۱۱/۱۳     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« امام خامنه ای:این سگهاى دست‏ آموزامریکا،این اسرائیلیهاى بدترازحیوان،آن همه فاجعه‏ ى فضاحت‏ بار رادرفلسطین اشغالى انجام میدهند،ولى دردنیاهیچ انعکاسى پیدا نمیکند؛چون طرف هامسلمانند. »  
[+]
۱۳۹۲/۱۱/۹     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« امام خامنه ای:اگربخواهیم اصول سیاست خارجى راکه برپایه‏ ى عزت وحکمت ومصلحت استوار است،براوضاع و شرایط پیچیده‏ ى امروز دنیا و وضع خاص خودمان تطبیق کنیم،بلاشک فراست، ابتکار عمل، پُرکارى، دقت و پایبندى شدید به اصول و آرمان‏ها،جزو وظایف عمومى دستگاه دیپلماسى ماست‏/ولایت »  
[+]
۱۳۹۲/۱۱/۵     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« امام خامنه ای:جامعه ویک کشورویک ملت بیدارازمسئولینش این چیزهارامطالبه‏ میکند:مطالبه‏ عدالت،انصاف،مطالبه‏ خدمت،مطالبه‏ ارتباط صمیمى بامردم،مطالبه‏ دین،پایبندى به ارزشهاى دینى،پایبندى به شرع/ولایت »  
[+]
۱۳۹۲/۱۱/۱     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« لبیک به رهبری1:فرزندان عزیزِمن!خواهش میکنم برویدشرح این عملیات(بیت المقدس)راکه خوشبختانه گوشه‌اى ازآن-فقط گوشه‌اى ازآن-نوشته شده است،بادقت بخوانید،ببینیدچه اتفاق افتاد!پیشنهادماکتاب:روزهای‌آخرسوره مهر »  
۱۳۹۲/۱۰/۱۶     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« امام خامنه ای:فتنه‌ى88تنهاآن چیزى نبودکه توى خیابان به وسیله‌ى تعدادى آدم دیده شد؛هدفهاى بسیارخطرناکى دنبال اینکاربود،که بااین برخوردهاى گوناگون سیاسى وامنیتى واینهاحل نمیشد؛یک حرکت عظیم مردمى لازم داشت؛که این حرکت،حرکت۹دى بود؛آمدندبساط فتنه وفتنه‌گران رادرهم پیچیدند »  
[+]
۱۳۹۲/۱۰/۶     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« امام خامنه ای:درقضیه‌ى ۹دى۸۸یک نکته اساسى است وآن نکته برمیگرددبه هویت انقلاب وماهیت انقلاب.یعنى همان روحى که حاکم بودبراصل انقلاب ماوآن حضورعظیم بى‌نظیرتاریخى درسال۵۷،همان روح درماجراى۹دى نشان داده شد »  
[+]
۱۳۹۲/۱۰/۲     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« رهبری:ابزارپیشرفته‏ شماازدشمنتان‏ پیشرفته‏ ترنیست؛اماایمان شماموجب خواهدشدکه برپیشرفته ‏ترین ابزارفایق بیاییداینرادرخودتان تقویت کنید »  
۱۳۹۲/۱۱/۲۳     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« امام خامنه ای:مایک رژیم بی کفایت،فاسد،وابسته،بی دین،سوءاستفاده‏ چی وخودخواه وداراى دیگرممیزات زشت رابرکنارکرده ایم؛ولى به مردم معرفی نمیکنیم که این‏هاچه‏ کارکردند؛این‏هابایدبه نسل جوان داده شود/ولایت »  
[+]
۱۳۹۲/۱۱/۲۰     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« امام خامنه ای:همه‏ آحادمردم بایدوظیفه‏ امرکردن به کارخوب ونهى کردن ازکاربدرابراى خودقائل باشند.این،تضمین‏ کننده‏ حیات طیبه درنظام اسلامى خواهدبود.عمل کنیم تاآثارش راببینیم!/ولایت »  
۱۳۹۲/۱۱/۱۵     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« رهبری:من اعتقاددارم ورزش براى همه یک فریضه‏ عمومى است.البته منظورم ورزش حرفه‏ اى نیست.ورزش حرفه‏ اى راهم ردنمیکنم،اماتوصیه نمیکنم که همه‏ جوانان سراغ ورزش حرفه‏ اى بروند؛نه.ورزش براى سلامت وحفظ نشاطست »  
[+]
۱۳۹۲/۱۱/۱۱     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« امام خامنه ای:اردوگاه«استکبار سرمایه‏ دارى»،ازسربرآوردن نیروى اسلامى،متوحش وبه‏ شدت نگران است وآنرا زنگ‏ خطرى براى ادامه‏  حیات خودمیداند.اگرکسانى تصورکنندکه امریکاکه خود مرکزاصلى این اردوگاه پُرفتنه وفساداست،ممکن است بانظام اسلامى که مظهرحیات مقتدرانه‏ اسلام است،سرآشتى ومساعدت داشته باشد،بسى ساده‏ لوحانه اندیشیده ‏اند/ولایت »  
[+]
۱۳۹۲/۱۱/۷     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« امام خامنه ای:براى بیدار کردن عقل جمعى،چاره اى جزمشاوره ومناظره نیست وبدون فضاى انتقادى سالم وبدون آزادى بیان وگفتگوى آزادبا«حمایت حکومت اسلامى»و«هدایت علماء وصاحبنظران»،تولیدعلم واندیشه دینى ودرنتیجه،تمدن‏ سازى وجامعه‏ پردازى،ناممکن یابسیارمشکل خواهدبود/ولایت »  
[+]
۱۳۹۲/۱۱/۳     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« امام خامنه ای:گفتیم [که‌] نظام جمهورى اسلامى درباره‌ى موضوعات خاصّى که مصلحت بداند، با این شیطان براى رفع شرّ او و براى حلّ مشکل، مذاکره میکند؛ معناى این آن نیست که این ملّت مستأصل شده است، ابداً. »  
۱۳۹۲/۱۰/۱۹     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« امام خامنه ای(مدظله):روز نهم دی در تاریخ ماند. »  
۱۳۹۲/۱۰/۸     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« بعضى‌هاباعنوان[کردن‌]"دین دولتى"و"فرهنگ دولتى"میخواهندنظارت دولت رامحدودکنندوتخریب کنندوبه‌اصطلاح یک اَنگ غلطى و مخالفتى به آن بزنندکه آقا،اینها میخواهنددین رادولتى کنند،فرهنگ رادولتى کنند!این حرفهایعنى چه؟دولت دینى بادین دولتى هیچ فرقى ندارد.دولت جزو مردم است؛دین دولتى یعنى دین مردمى؛همان دینى که مردم دارند،دولت هم همان دین رادارد! »  
[+]
۱۳۹۲/۱۰/۵     ۱۹:۰۰